Best hareket podcasts we could find (Updated March 2019)
Related podcasts: Etmek Delilsiz Religion Din İslam Eğitim İş  
Hareket public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Hareket news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
DEN?Z’LE TANI?IN Kendinizle olan ili?kinizi ve hayat deneyiminizi ?imdiye kadar ya?ad?klar?n?z?n aksine, yüzde yüz kendiniz gibi hissederek, çabas?z, tutkulu, çevresine ilham yayan, gerçek a?k ve içsel huzur dolu bir deneyime dönü?türmeniz için buraday?m.Eforsuz Ya?am Hareketi sizi kafan?zdaki sesle olan münasebetinizi de?i?tirip, kafan?zdan ç?kart?p kalbinizi açmak, vücudunuzla olan ba??n?z? art?rmak ve hayat?n?zda yüksek enerji seviyelerini deneyimleyerek, hayallerinizdeki hayat? yaratman? ...
 
 
Loading …
show series
 
Teslimiyetten bahsediyorum bu bölümde, 'ben her ?eyi bilirim' diyen zihnin sesine kar??l?k kalbin sezgisel bilgeli?i. Bakal?m hangisini dinlemeyi daha çok ba?arabilece?iz ?! ?nsan olarak her ikisini de her gün deneyimliyoruz bugünkü challenge da her zamanki gibi kalpte kalman?za ve kalbin bilgeli?ini duyabilmenize yard?mc? olacak. Daha anda bir ...…
 
Dü?üncenin çal??ma prensibini anlad?kça hayat?n?z?n kolayla?mas?na ve bilincinizin aç?lmas?na ?ahit olmaya devam edeceksiniz. Challenge'?n 3. gününde zihninizin projeksiyonlar?n? tan?may? ve yans?tman?n nas?l i?ledi?ini ö?reneceksiniz. Ya da ipuçlar? yakalasan?z bile bence kardas?n?z, bu sistemati?i anlamad???n?z sürece zihinsel ac?lara ve zihn ...…
 
Gün be gün hayat?m?z? ya?arken belki çocukken de?il ancak büyüdükçe çevremizden ald???m?z yarg?lar, zihnimizin üretti?i ön yarg?l? dü?ünceler ve zihnimizin mevcut dü?ünme sistemlerinin bilindik nörolojik yollar? kullanmas?ndan dolay? hayata benzer ya da ayn? gözlüklerle bakmaya devam ederiz. Bu da bizi yeni olas?l?klara açmaktansa ayn? ya da be ...…
 
30 Gün Projeksiyon Challenge'? içten d??a i?leyen hayat?n sistemati?ini hayatlar?n?za adapte etmeniz için ve gerek i? gerek özel hayat?n?zla ilgili genel olarak ya?am?n?zda bu dünyadan göçmeden yaratmak istedi?iniz hayallerinize bir ?ans vermeniz niyetiyle haz?rlad?m. Challenge'?n ilk günkü oyunu gözümüzün önündeki insanlar? görebilme yetisi ka ...…
 
22 Temmuz 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Zehra Tuna'yla, Asos'ta kurulmak istenen arabal? feribot iskelesi davas?n? konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
22 Temmuz 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) ?ehrazat Mercan'la, enerji yat?r?mlar?nda kümülatif etkiyi konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
17 Temmuz 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Bülent Kaçar'la Trakya'da 1 nükleer ve 5 termik santral?n? içeren Trakya bölge plan?n? konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
15 Temmuz 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Erol Çiçek'le Anayasa mahkemesinin iptal etti?i çevre kanunu maddesinin uygulamas? konusunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
1 Temmuz 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Hande Atay'la ekonomik kriz kar??s?nda yeni bir hukuk aray???n? ve uluslararas? suç önerisi olarak eko k?r?m konusunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
26 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Yakup Okumu?o?lu'yla Amasra Termik Santrali mücadelesini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
24 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Berna Babao?lu Uluta?'la ?ztuzu Sahili'ndeki geli?meleri ve mücadeleyi konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
19 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Tuncay Koç'la Alak?r'da HES mücadelesini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
17 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Ay?egül Alt?nba?'la Türkiye Barolar Birli?i verilen Av. Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi onur ödülünü ve ödülü alan Ye?il Gerze Platformu'nu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
12 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) ?smail Hakk? Atav'la Soma'y? ve fosil yak?tla beslenen vah?i kapitalizmi konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
10 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Alptekin Ocak'la acele kamula?t?rma kararlar?n?n iptalini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
5 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Cem Alt?parmak'la sulak alanlar?n korunmas? yönetmeli?inin iptal davas? sürecini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
3 Haziran 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) ?smail Hakk? Atav'la GDO konusunu hukuki boyutuyla konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
29 May?s 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Emre Erbaturay Alt?nok'la GDO konusunu hukuki boyutuyla konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
27 May?s 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Koray Cengiz'le AOÇ'deki Ba?bakanl?k binas?n? ve sahipleri aras?nda Ba?bakan'?n da bulundu?u Urla'daki villalar?n hukuki durumunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
22 May?s 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Bar?? Y?ld?r?m'la Milli Parklar Yönetmeli?i'nin iptal davas?n? konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
20 May?s 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Enver Turay Alt?nok,'la AOÇ ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel ba?vuru sürecini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
13 May?s 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) ?ehrezat Mercan'la Urla-Seferihisar aras?ndaki su ürünleri yeti?tiricili?i ve ÇED süreçlerinde hesaba kat?lmayan kümülatif etki hakk?nda konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
8 May?s 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Cem Alt?parmak'la Zeytincilik Kanunu'nda yap?lan de?i?iklikleri konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
29 Nisan 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Berrin Esin Kaya'yla, Urla'da yap?lan, Ba?bakan'?n da sahipleri aras?nda bulundu?u villalar?n hukuki durumu hakk?nda konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
17 Nisan 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Tuncay Koç'la Ahmetler beldesindeki HES'in son durumu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
15 Nisan 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Berna Babao?lu Uluta?'la Caretta Caretta hastanesi projesini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
10 Nisan 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) ?ehrazat Mercan'la bas?nda epey yer alan Urla'da kaçak olarak yap?lmakta olan villalar?n hukuki durumunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
1 Nisan 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Bar?? Y?ld?r?m'la Dersim'deki kaçak HES'ler hakk?nda konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
27 Mart 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Bülent Kaçer'le Y?ld?z da?lar?ndaki alt?n madencili?i, ta? ocaklar? ve termik santraller hakk?nda konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
25d Mart 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Uygar Cömert Özdemir'le Karabiga'daki termik santral projesinin at?k depolama tesisleri hakk?nda konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 11 Mart 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Emre Baturay Alt?nok'la Atatürk Orman Çiftli?i'ndeki Ba?bakanl?k in?aat?n? konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 6 Mart 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Fatma Belgin Dinç'le 3. havaliman? konusundaki son geli?meleri konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 4 Mart 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Arif Ali Cang?'yla ÇED süreçlerinin nas?l i?ledi?ini ve halk?n kat?l?m?n?n önemini, ?u anda Türkiye'de yarg? nezdinde fiilen nas?l alg?land???n? konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 25 ?ubat 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Alptekin Ocak'la ?stanbul, Sar?yer Derbent mahallesindeki kentsel dönü?üm projesini ve mahallelinin durumunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 20 ?ubat 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Can Atalay'la'la 3. Havaliman? projesini ve uygulanmayan yarg? kararlar?n?, ya?anan hukuk d??? durumu ve bu hafta ct. günü yap?lacak yürüyü?ü konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 13 ?ubat 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Özgür Ceylan Aytaç'la 3. Havaliman? projesinde hukuki durumu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 18 ?ubat 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) ?ehrazat Mercan'la Çanakkale'deki RES mücadelesini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 11 ?ubat 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Bülent Kaçar'la Istranca Kofçar ilçesi köylerinde kurulan RES'lerin (rüzgar türbinleri) yeri konusundaki sorunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 6 ?ubat 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Bora Sar?ca'yla Karaot Liman Projesi'nin hukuki boyutunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 4 ?ubat 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Tuncay Koç'la Phalesis'te çevre mücadelesini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 30 Ocak 2014 Bu hafta AB Komisyonu'nun iklim de?i?ikli?i ve enerji politikalar?na de?indik.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 28 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Safiye Yüksel'le AKSA fabrikas?nda karbon elyaf kapasitesinin artmas? hakk?nda konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 23 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Hamdi Atay'la ?zmir yar?madas?ndaki HES mücadelesini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 21 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Bedrettin Kal?n'la Artvin Cerrattepe'deki son durumu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 16 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Yakup Okumu?o?lu konu?umuzdu.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 14 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Zuhal Dönmez konu?umuzdu.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 9 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Cömert Uygar Erdem'le ile Karabiga'daki termik santrallerin hukuki durumunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 7 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Cem Alt?parmak'la ile Gediz Deltas? Mavi ?ehir imar planlar?n? konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 2 Ocak 2014 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) Alptekin Ocak'la ile Samsun Tekeköy'de kentsel dönü?üm ve logistik köy dolay?s?yla meralar?n? kaybeden köylülerin durumunu konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Ekoloji Hareketleri Gündemi: 26 Aral?k 2013 Ekoloji Hareketleri Gündemi'nde, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlar?'ndan (ÇEHAV) ?smail Ata ile küresel ?s?nman?n Çukurova üzerine etkilerimücadelesini konu?tuk.By Açık Radyo 94.9.
 
Google login Twitter login Classic login