Освіта public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Kyiv took a long time to sign the Treaty on Open Skies. 14 years. And on October 12, during the 23rd Ukraine-EU summit, it was signed. The agreement will further open Ukraine to low-cost airlines, which will increase passenger traffic and significantly contribute to the growth of Ukraine's economy in the field of tourism. For example, Ryanair has a…
 
Київ дуже довго йшов до підписання Угоди про відкрите небо. Фактично 14 років. І ось 12 жовтня під час 23-го саміту Україна — ЄС вона була підписана. Угода ще більше відкриє Україну для лоукост-авіаліній, що збільшить пасажиропотік і значно сприятиме зростанню економіки України в сфері туризму. Наприклад, Ryanair вже заявив про плани агресивної екс…
 
Ukrainian YouTube is more than just funny videos. This is useful content that competes for attention with Russian videos and begins to beat them. YouTube is in any case an entertainment resource. And the more Ukrainian viewer has a choice, the better it is for every Ukrainian YouTuber. Let's see how Ukrainian Youtube has grown throughout these year…
 
Україномовний ютуб – це вже давно не просто смішні відео. Це навчання, розваги і цінності, які доносять відеоблогери. Це корисний контент, який змагається за увагу з російськими відео і починає їх перемагати. Ютуб — це в будь-якому випадку розважальний ресурс. І щобільше розваг на вибір має український глядач, тим краще для кожного українського юту…
 
Even the loss of a job or position does not stimulate a person to change as much as the general crisis in the economy. In addition to migration between countries, inter-professional migration has begun: changing a profession to a higher-paid or one that is in demand in the labour market is impossible without gaining new knowledge. And in this case,…
 
Навіть втрата роботи чи посади не стимулює так людину до змін, як загальний кризовий стан в економіці. Окрім міграції між країнами, почалася міграція міжфахова: зміна професії на більш оплачувану чи таку, що користується попитом на ринку праці, неможлива без отримання нових знань. І в цьому випадку інтернет-курси (безкоштовні чи платні), системи он…
 
In three decades, Ukraine has experienced more crises than neighbouring countries including a temporary loss of part of the territories in 2014-2015. For almost the entire first decade of independence, real GDP declined together with the incomes of all Ukrainians. In the mid-2000s, this trend broke, but not for long, as the prosperity of the Ukrain…
 
За три десятиліття Україна пережила більше криз, ніж сусідні держави. Чого лиш варта тимчасова втрата частини територій у 2014-2015 роках. Майже все перше десятиліття незалежності реальний ВВП скорочувався, а разом з ним падали й доходи українців. У середині 2000-х цей тренд зламався, проте ненадовго, адже розквіту української економіки завадили гл…
 
Last year, the amount of investment really broke a record: according to the Ukrainian Association of Venture and Private Capital, domestic startups raised up to $ 510 million, adding 50%. E-commerce is also booming in Ukraine. Ukraine is now also facing technological development and the popularity of innovative payment methods through NFC payments …
 
Минулий рік був рекордно плідним для вітчизняних розробників у сенсі фінансів, але ніхто не очікував, що і кризовий 2020-й стане настільки ж насиченим. В Україні — розвиток технологій і популярність інноваційних способів оплати через NFC-платежі, QR-коди. Відбувається стрімка токенізація всієї країни, тобто впровадження технології легкої оплати в о…
 
You know, for many foreigners it is still surprising that the Ukrainian language is not used everywhere in Ukraine and not even regular. And on July 16, a year has passed since the law on the functioning of the state language came into force in Ukraine, and experts are already noting positive trends. But recently, the discussions on language law ha…
 
Ви знаєте, для багатьох іноземців і досі є новиною, що українська мова в Україні використовується далеко не всюди і не завжди. І от 16 липня виповнюється рік, як в Україні запрацював закон про функціонування державної мови, і експерти вже відзначають позитивні тенденції. Але останнім часом навколо мовного закону знову спалахнула дискусія. Поговорим…
 
What has been achieved in more than three years of decentralization reform? What hopes, expectations and fears do Ukrainians associate with it? What issues need closer attention of society and the state? As a result of the decentralization reform in Ukraine by 2021, three levels of local self-government were formed: oblast, rayon and UTC (united te…
 
Чого вдалося досягти за понад три роки реформи децентралізації? Які надії, очікування і страхи пов’язують з нею українці? Які елементи потребують пильнішої уваги суспільства і держави? За результатами реформи територіального устрою в Україні на момент 2021 року сформовано три рівня місцевого самоврядування: область, район і громада. Але коли внаслі…
 
With the cancellation of sporting events over the past year, many people have begun to join e-sports competitions. According to Apptopia, March has become the most lucrative month for streaming platforms Twitch, Mixer, Caffeine and Discord. In March 2021, Twitch users viewed more than 1.1 billion hours of content, a record for the service's nine-ye…
 
В умовах відміни спортивних подій за останній рік багато людей стали долучатися до кіберспортивних змагань. За даними компанії Apptopia, березень став найприбутковішим місяцемдля стрімінгових платформ Twitch, Mixer, Caffeine і Discord. У березні 2021 користувачі Twitch подивилися понад 1,1 млрд годин контенту – це рекорд за дев'ятирічну історію сер…
 
After the Euromaidan in Ukraine, on the one hand, the overthrow of the authoritarian and corrupt regime of Yanukovych opened the door to liberal transformations in the political and economic spheres. On the other hand, the removal of the pro-Russian government and Moscow's war on Ukraine in response has prompted initiatives to strengthen Ukraine's …
 
Після перемоги Євромайдану в Україні почалося обговорення та більш чи менш рішуче здійснення двох головних типів досить радикальних реформ. З одного боку, повалення авторитарного й корумпованого режиму Януковича відкрило можливість для ліберальних перетворень у політичній і економічній сфері. З іншого, усунення проросійського уряду та розв’язана Мо…
 
Although often ridiculed for its manners and dubious musical value, Eurovision typically attracts more than 100 million viewers each year and is considered Europe's largest cultural project, causing a stir. The number of participating countries has been steadily growing since the competition was founded in 1956, and is now not limited to Europe at …
 
Незважаючи на те, що його часто висміюють за манірність і сумнівну музичну цінність, «Євробачення» зазвичай привертає більше 100 мільйонів глядачів щорічно і вважається найбільшим європейським культурним проектом, що викликає загальний ажіотаж. Число країн-учасниць неухильно зростає з моменту заснування конкурсу в 1956 році, і тепер взагалі не обме…
 
At the beginning of 2021, the rating of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky was declining, and it seemed to be catastrophic: he was criticized for the suspension of reforms, a vague reaction to the coronavirus epidemic, ambiguous personnel decisions, and a split in his party. However, in reaction to the tough situation evolving in Donbas th…
 
На початку 2021 року рейтинг Президента України Володимира Зеленського знижувався, здавалося, катастрофічно: йому ставили в докір пробуксовку реформ, невиразну реакцію на епідемію коронавируса, неоднозначні кадрові рішення, розкол у власній партії. Однак на тлі загострення на Донбасі навесні українське суспільство несподівано для скептиків згуртува…
 
Over the last year, the information space in Ukraine has changed. Heated discussions are gradually moving from Facebook to Telegram, the official media legalize them all and give them meaning and weight. Today, the most popular TG channels in Ukraine accumulate an audience of only 200K - 300K people. The anonymity of social media allows its users t…
 
За останній рік в Україні змінилося інформаційне поле. Обговорення політики плавно переходить з Facebook у ТГ, ЗМІ все це легалізують і надають сенсу і вагомості. Сьогодні найпопулярніші ТГ-канали України — це аудиторія 200 - 300 тисяч осіб. Анонімність соцмереж дозволяє користувачам вкидати будь-яку неперевірену інформацію, змішуючи брехню, правду…
 
Women make up more than half - 54% - of the population of Ukraine. But you can never guess it from the local news because women appear in the media agenda on average four times less than men and five times less they are asked to give their expert opinion or simply comment on the news. It is no secret that the media can both hinder and accelerate st…
 
Жінки становлять понад половину – 54% – населення України. Але з вітчизняних новинних матеріалів про це ніколи не здогадатися, бо в них жінки з’являються у менш ніж третині матеріалів. Не секрет, що медіа можуть як перешкоджати, так і прискорювати структурні зміни, спрямовані на досягнення гендерної рівності. Тож нерівність у суспільстві відтворюєт…
 
Well, I guess this will mostly be a sequel to the previous episode ;) Over the past five years, Ukraine has managed to launch several reforms and significantly expand opportunities for business and its citizens. And what about Russia? Is there any hope for building a rule-of-law state, holding fair elections and freedom of speech? Reform of medicin…
 
Фактично, це сіквел попереднього епізоду ;) Україні за останні п'ять років вдалося запустити цілий ряд реформ і значно розширити можливості для бізнесу і своїх громадян. А що в Росії? І чи є надія на побудову правової держави, проведення чесних виборів, свободу слова? Розпочата реформа медицини і освіти, проведена децентралізація, запуск нової полі…
 
А якщо проаналізувати об'єктивні показники економічного, соціального та політичного розвитку України і Росії? І самим зрозуміти де вже життя краще за об'єктивними даними. Це цілком не складно. ВВП, інфляція, середня та мінімальна зарплата, витрати на медицину і освіту, інші економічні показники. У вас є сумніви з приводу України і Росії? Давайте шу…
 
What if we analyze the objective indicators of the economic, social and political development of Ukraine and Russia? To understand where life is already better according to objective data. It's not that difficult. GDP, inflation, average wages, healthcare and education costs, trade and economic indicators. Do you have doubts about Ukraine and Russi…
 
Coronavirus vaccines, vaccination, vaccine diplomacy. A year after the Covid-19 pandemic spread, vaccination records (or anti-records ??) are already being set around the world. According to the most optimistic forecasts, it is planned to vaccinate half of the entire population of the planet by the summer. How are the EU, Russia, Ukraine and the wh…
 
Вакцини від коронавируса, вакцинація, вакцинна дипломатія. Через рік після початку пандемії Covid-19 в усьому світі вже ставлять рекорди (або антирекорди ??) вакцинації. За найоптимістичнішими прогнозами планується вакцинувати половину всього населення планети вже до літа. Як справляється з вакцинацією ЄС, Росія, Україна і весь світ? І що там взага…
 
This episode had to be published last week, so I'm sorry for the delay (I really had a lot on my plate recently). But I think topics like this don't fade away, and it's always relevant to think about what international politics might look like in the next four years. After all, the United States will definitely keep us busy :) Ukraine is gradually …
 
Цей епізод мав побачити світ минулого тижня, тому сорі за запізнення =) Але, думаю, такі теми не згасають, і завжди не буде на заваді подумати про те, яким чином виглядатиме міжнародна політика наступні чотири роки. Бо ж США точно не дадуть нам сумувати :) Україна поступово стає суб'ектом геополітики, навіть, якщо у це комусь мало віриться. Чому? Д…
 
Alexei Navalny's story of fighting against Putin, provoking Russian protests and being arrested. His high profile case of poisoning and investigating Putin's palace might change the international and Russian politics in 2021. So who is Navalny? Let's check it out. I'm NOT a Navalny supporter. But you've asked me to comment on the recent situation s…
 
I am sure that information, regardless of different opinions, must always be relevant and credible. But nowadays traditional and social media must be paid extra attention to. Moreover, the populism tendencies raising from within Western democracies and the attempts to corrupt the democratic institutions are now tackled by the new methods of hybrid …
 
Я впевнений, що інформація, незалежно від поглядів, завжди повинна залишатися достовірною. Але в наш час традиційним та соціальним медіа потрібно приділяти постійну увагу з цього приводу. Більше того, тенденції до популізму, які наростають у західних демократіях, і спроби корумпувати демократичні інститути є наслідками нової гібридної війни, в якій…
 
What's up? I'm so pleased to announce you, guys, that the first episode of this year will be an interview with my colleague Matěj Keka for his podcast Common Europeans. We will be discussing the European identity, future and perception of Europe as seen by Czechs and Ukrainians. You were asking what is Europe for me? So here we go! Hope this will b…
 
Всім привіт! Свята вже відгреміли, сподіваюся ви гідно зустріли новий рік і у самому розквіті сил, щоб розпочати щось нове у вашому житті. Я згадав про чудове інтерв'ю, яке я минулого серпня давав своїй подружці - експертці у вивченні іноземних мов. У цьому питанні вона, скажімо, мій soul mate. І разом ми вирішили згадати наш життєвий шлях у опанув…
 
Ну що ж, схоже це буде останній випуск 2020 року, і я спробую розібратися у його підсумках, якими б суперечливими вони не були. Зробімо це першими, поки нас всіх не накрила хвиля підсумкових новин. Обіцяю оцінювати об'єктивно, але все ж не драматизувати, адже цей рік надав багато можливостей зробити висновки щодо нашого життя, оточення, родини та р…
 
Well, it looks like this will be the last episode of 2020, and I'll try to get through its outcomes, no matter how contradictory they may be. I want to be the first in wrapping up this year until we are all covered by loads of analytics from media. I promise to judge objectively, but still not to dramatize, because, against all the odds, this year …
 
Коли ж ділитися яскравими літніми історіями, як не зимою?)) У цьому випуску пропоную приєднатися до моєї поїздки у місто Тернопіль, яке я відвідав цього серпня. Ми вирушили з Одеси і проїхали шість регіонів, завітали до чотирьох міст. Я розкажу вам про Західну Україну через призму власного сприйняття. Чим запам'яталося мені місто та люди? Покажу що…
 
When to tell terrific summer tales, if not in winter?)) In this episode, you will join me on my trip to the city of Ternopil, which I visited this August. For getting there, we travelled through six regions, visited four cities. I will try to picture Western Ukraine through the prism of my perception. How did I like the city and the people? What is…
 
Так трапилось, що новий сезон Ukrainian Unleashed припав на початок нового політичного сезону в Україні. Тож у цьому випуску ми разом розберемось, як пройшла політична осінь та якими є результати місцевих виборів у всеукраїнському контексті. Я також розповім вам про останні надбання у галузі інформаційних технологій, до яких я долучився та які мали…
 
It happened that the new season of Ukrainian Unleashed coincided with the beginning of a new political season in Ukraine. So in this episode, we will observe how the things went on and what would be the results of local elections in the all-Ukrainian context. I will also brief you with the technological innovations that have helped Ukrainian voters…
 
Друзі, всім привіт! Сподіваюся у вас все добре і ви знаходите натхнення у барвах осені. Я вирішив викласти невеликий бонус для вас — оригінал інтерв'ю, яке було записане у кінці квітня та озвучене англійською. Думаю ви пам'ятаєте історію мого знайомого Олександра, який спромігся змінити своє життя та відправитись на науковому кораблі у навколосвітн…
 
Hello, world and welcome to the programme! I hope this is what you guys are missing to hear! Since Ukrainian Unleashed has taken a small mid-seasonal break, I’m tickled to pink to get back to my listeners! And this is happening. Officially, Ukrainian Unleashed will be back with a new episode on November, 16th and I promise you an exciting season! O…
 
In this episode, you’ll travel to the Akkerman fortress - a giant building and a real gem of Ukrainian South. I will guide you through the rich history of these lands by telling the story of the fortress and the ancient Greek city of Tyras which was founded here 2500 years ago. Yes, you heard it! This part of Ukraine was occupied by numerous Greek …
 
In this episode, I’ll share with you the current situation with the protection of animal rights in Ukraine, because it seems that such topics get lost in today’s vigorous life. However, it is our indifference that often becomes the reason why animals all over Ukraine are tortured and exploited for entertainment as a commodity. This is especially tr…
 
У цьому епізоді я розкажу вам як наразі виглядає ситуація із захистом прав тварин в Україні, бо, здається, саме такі теми ми часто не помічаємо за буденністю. Проте саме наша байдужість часто і є причиною того, що тварини по всій Україні зазнають катувань та експлуатуються для розваг як товар. Особливо це актуально зараз у літній туристичний сезон,…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login