Bilim public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Ömer Faik Anl? ve Tansel Erdem Y?lmaz'?n ses verdi?i Hayat?n Denklemlerinde Bilim Teorisi, Gayrisafi Fikirler'in 5. bölümünde "Ayd?nlanma Ça??ndaki 'Ayd?nl?k' Neydi, Orta Ça?'? Nas?l Bilirdik?" konusunu konu?tuk.Bölümden Ba?l?klar:-Orta Ça? metaforik de olsa karanl?k bir ça??n izlerini ta??yor muydu?-Ayd?nlanman?n karakteristi?ini sa?layan önemli g…
  continue reading
 
Ömer Faik Anl? ve Tansel Erdem Y?lmaz'?n ses verdi?i Hayat?n Denklemlerinde Bilim Teorisi, Gayrisafi Fikirler'in 4. bölümünde "Anadolu Topraklar? Bilimin Dura?? Oldu mu?" konusunu konu?tuk.Bölümden Ba?l?klar:-Dünya tarihinde birçok bilim Anadolu co?rafyas?nda do?mu?ken bilimsel dü?ünce bayra?? yüzy?llard?r neden uzaklardad?r?-Bilimsel olarak ilerle…
  continue reading
 
Ömer Faik Anl? ve Tansel Erdem Y?lmaz'?n ses verdi?i Hayat?n Denklemlerinde Bilim Teorisi, Gayrisafi Fikirler'in 3. bölümünde "Bilim Neden Otoritedir?" konusunu konu?tuk.Bölümden Ba?l?klar:-Bilimin otoriter yap?s? kökten uca topluma da yans?d???nda kendi dogmatizmini de yarat?r m??-Bilim ilerlemeyi gerçekle?tirebilmek için kimi egemen kuramlar için…
  continue reading
 
Ömer Faik Anl? ve Tansel Erdem Y?lmaz'?n ses verdi?i Hayat?n Denklemlerinde Bilim Teorisi, Gayrisafi Fikirler'in 2. bölümünde "Bilim Ne Zaman Ba?lad??" konusunu konu?tuk.Bölümden Ba?l?klar:-Ba?lang?ç izi sürülen bilimsel yöntem hangisi, ba?l? ba??na bir ilerleme mi yoksa sadece yard?mc? niteli?iyle bir bilgi birikimi mi?-Bilimin tarihsel olarak k?r…
  continue reading
 
Ömer Faik Anl? ve Tansel Erdem Y?lmaz'?n ses verdi?i Hayat?n Denklemlerinde Bilim Teorisi, Gayrisafi Fikirler'in 1. bölümünde "Bilim Felsefesi Olur mu?" konusunu konu?tuk.Bölümden Ba?l?klar:-Kesinli?in kayna?? olan bilim "yolda olmay?" ?iar edinen felsefeyle ayn? zeminde bulu?abilir mi?-Bilim insan?n?n felsefeyle olan temas? gerekli midir?-Bilimle …
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide