Best awon podcasts we could find (Updated June 2017)
Related podcasts: Awọn Ninu Nipa Alaye Islamic Religion Education Esin Tira Hadiisi Iroyin Idajo Musulumi Islam Ahkaam Irun Lori Ohun Mọ Rọ  
Awon public [search 0]
show episodes
 
N
Ninu Awọn Ẹkọ Irinajo
Daily+
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori awọn nkan ti o ye ki arinrinajo se ki o to bẹrẹ irinajo rẹ. 2- Ninu abala yi ọrọ waye lẹkunrẹrẹ lori awọn ẹkọ ti o yẹ ki arinrinajo maa mu lo ni asiko ti ba nse irinajo rẹ.
 
A
Awon Arun Okan
Daily+
 
1- Ibanisoro yii se afihan orisi ona meta ti Okan pin si, bee si ni Olubanisoro je ki a mo awon orisi arun ti o ma nse Okan.2- Alaye ni afikun lori okan ti o nse aare ati ohun ti o je iwosan fun un. Iwosan ti o si dara julo ni nini igbagbo ti o peye ninu Olohun Allah ati mima ka Alukurani Alaponle ni gbogbo igba.
 
A
Adiokan Awon Imaamu Mereerin ni odo Awon oni Sunna
 
Ibanisoro yi da lori oro nipa adiokan Imam Abu Haniifa, biotile je wipe olubanisoro menu ba adiokan awon Imaamu mereerin. Ohun ti o si se okunfa eleyi ni bi apa kan ninu awon alaimokan ni awujo se npe Imaam Abu Haniifa ni keeferi nitori awon iruju kan ti o nbe fun won nipa adiokan re. Eleyi ni oniwaasi yi se alaye re ni ekunrere, ki Olohun fi se awon Musulumi ni anfaani.
 
A
Awon Iroyin Jije Eni Olohun
Daily+
 
Oniwaasi so wipe awon majemu meta kan wa fun jije eni Olohun (i) Ki eniyan so asepo laarin ara re ati Olohun re (ii) Ki o so asepo laarin oun ati emi ara re (iii) Ki o so asepo laarin oun ati awujo re.
 
D
Die Ninu Awon Ewa Islam
Daily+
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
I
Iroyin Awon Omo Alujanna Ati Iroyin Awon Omo Ina
 
Oro nipa ise ti awon omo Alujanna yoo maa se ni ile aye ati iroyin won bakannaa ise ti awon omo ina yoo maa se ni ile aye ati awon iroyin won.
 
A
Awon Eko Pataki Nibi Ogun Khandak
 
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
 
N
Ninu Awon Iruju Jamaa Ahmadiyya (Qoodiyaaniyyah)
 
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii.2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
 
I
Iroyin Alujannah ati Awọn Olugbe rẹ
 
1- Idanilẹkọ yii sọ nipa oniranran apejuwe nipa ibugbe Alujannah gẹgẹ bi awọn apejuwe yii se wa lati inu Alukuraani ati Sunnah Ojisẹ Ọlọhun.2- Alaye lori awọn isẹ ti o maa nse okunfa wiwọ Alujannah gẹgẹ bi Ọlọhun ti se se iroyin rẹ lati inu Alukuraani ati Sunna.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
Daily+
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
I
Idajo ati Aworan Kikọse Awọn Keferi
 
Idanilẹkọ yii jẹ ki a mọ awọn orisi ọna ti awọn Musulumi fi maa nkose awọn ẹlẹsin miran pẹlu awọn eri lati inu Alukuraani ati awọn ẹgbawa hadisi ti o nkọ fun Musulumi lori mima kọse awọn ẹlẹsin miran.
 
A
Awon Okunfa Isubu Oro-aje Orile-ede
 
Iyapa Olohun Allah ati owo ele ni okunfa meji ti o lagbara julo fun isubu oro-aje, imoran si tun waye lori awon ona abayo si isoro yii.
 
A
Awọn Ojuse Musulumi si ara wọn
Daily+
 
Ibanisọrọ yii sọ daradara ti o yẹ ki o maa ti ọwọ musulumi kan jade si ọdọ musulumi keji ati awọn aburu ti o yẹ ki wọn maa le jina si ara wọn.
 
A
Awọn Ohun Eewọ ti apakan ninu awọn Musulumi fi ọwọ yẹpẹrẹ mu
 
Idanilẹkọ nipa awọn ohun eewọ ti o ti di gbajumọ ni awujọ wa ni ode oni pẹlu ẹri ikilọ awọn iwa ibajẹ yii lati inu Alukuraani ati Sunnah Anabi.
 
A
Alaye Lori Awon Iruju ti o nbe fun Awon Eniyan Kan nipa Wiwa Ategun (At-tawassul)
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
A
Awọn Ẹkọ ti o nbẹ fun jijẹ ati mimu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
A
Awọn Aisedeede ti o maa nsẹlẹ pupọ lori Irun
 
Pataki irun kiki ati wipe ohun ni akọkọ ohun ti Musulumi yoo se isiro rẹ ni ọjọ ajinde.Diẹ ninu awọn aisedeede naa gẹgẹ bii: aifarabalẹ, wiwo ọtun wosi lori irun ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
A
Awon Idajo Esin Nipa Aja Ati Egbin re
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
A
Awon Alaye Esin Nipa Igbagbo si Ayanmon (Kadara)
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
I
Iroyin Ina ati Awọn ohun ti ngbe Eniyan wọ ọ
 
1- Idanilẹkọ ni agbegbe yii sọ awọn ayọka Alukuraani ati ẹgbawa hadisi ti nse apejuwe bi Ina se ri.2- Alaye awọn okunfa ti o maa nmu eniyan wọ Ina, awọn okunfa yii pin si meji: (1) Okunfa ti o maa nmu eniyan bẹ ninu Ina lọ gbere, (2) okunfa ti o maa nmu Musulumi bẹ ninu Ina fun igba diẹ.
 
A
Awọn Aaye ti a kọ fun wa lati kirun nibẹ
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
B
Bi Ojise Olohun ti ko Awon Saabe re ni Eko
 
Oro lori bi Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se ko awon Sahabe re ni eko ti aye won fi dara ti orun won naa si rorun.
 
A
Awọn Ohun ti o maa njẹ ki ọmọ ya alaigbọran
 
Diẹ ninu awọn okunfa ipanle, janduku ati aigbọran ti awọn ọmọ ya kalẹ si awujọ.Itẹsiwaju ninu alaye awọn okunfa ipanle pẹlu awọn ọna abayọ si awọn iwa buburu yii.
 
A
Awọn Ekọ ti o rọ mọ sise Igbansẹ (Itọ ati Igbẹ)
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
I
Itumo Ki Oko o Ko Iyawo re Sile ati Awon Aburu ti o Wa Nibe
 
Ibanisoro yi mu idahun wa lori awon ibeere wonyi: Kinni itumo tolaaki ati itumo Khulkhu, agbara wo ni ile ejo ni lati se onpinya laarin oko ati aya atipe kinni aburu ti o wa nibi ki onpinya sele laarin oko ati aya.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira Buluugul-maroom
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A
Awon Janmoo Islam: Oore ti o nbe lara won ati ibi ti won ku si
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
A
Awọn Isẹ ti Ẹsan wọn yoo sẹku fun Musulumi lẹyin Iku
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn Isẹ ti ẹsan wọn maa nbe gbere lẹyin iku pẹlu apejuwe lati inu ẹgbawa hadisi.
 
A
Awọn Ọna ti o ba Ẹsin Islam mu fun Isọ Ọlọhun ati Aabo Rẹ
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn ọna ti musulumi fi le wa isọ Ọlọhun ati aabo Rẹ gẹgẹ bii: Jijẹ eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
 
A
Agboye Adadaale ninu Esin ni odo Awon ti won wa ni oju ona Sunna
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
A
Awon Eko ti o nbe nibi Ipepe Sheikh Muhammad ibn Abdul-wahab
 
Alaye waye ninu ibanisoro yi nipa awon eko ti o nbe nibi ipepe Sheikh Muhammad ibn Abdul-wahab. Oniwaasi so nipa bi o se je wipe soki ohun ti ipepe Sheikh da le lori ni mimo Olohun ni okan soso ati dida oju ko O ni Oun nikan nibi awon ijosin.
 
A
Awọn Ẹko ti o rọ mọ Ọmọ-ọdọ tabi Osisẹ ti a gba si isẹ
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Gbigba Iwaju Eni ti o ba n ki Irun koja ninu Tira “Umdatul Ahkaam”
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
E
Eto Oko ati Aya ninu Islam
Daily+
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
A
Alaye itumo idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle ni ede yoruba [agbekale ti ohun]
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
I
Itosona Lori Asigbo Esin
Daily+
 
1- Ibanisoro yii da lori awon ona abayo si asigbo esin ti o gbaye kan laarin awon Musulumi.2- Ibanisoro je afikun lori awon okunfa ati ona abayo si awon asigbo tabi aseju ninu esin.
 
A
Alaye Ibere Suratu Bakora
Daily+
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
K
Kinni o nje Sunna ?
Daily+
 
Ibanisoro yi so nipa itumo sunna, o si je ki a mo igba ti awon Musulumi bere si pe awon kan ni oni sunna. Ni ipari alaye tun waye lori awon apeere ti a fi maa nda awon oni sunna mo; nitoripe opolopo naa ni won maa npe ara won ni oni sunna ti won si jinna si i.
 
A
Alaye Suratul Fatiha
Daily+
 
Eyi ni alaye Suratul Fatiha lati Aayah akoko titi de Aayah keta pelu awon eko l’oniranran.
 
O
Ohun Ti O Leto Fun Musulumi Lati Mo nipa Ile Filistin
 
1- Se awa Musulumi ni eto Kankan lori ile Filistin? Kinni awon igbiyanju ti awon asaaju Musulumi ti se ninu itan lori ile Filistin? Nje awa Musulumi aye ode oni ni igbiyanju kan lati se bi lori ati so ile Filistin di ile ominira fun Musulumi papaajulo masalaasi Kudusi? Gbogbo awon ibeere wonyi ni a o ri idahun fun ninu ibanisoro yi.2- Apa keji ibanisoro yi so nipa awon ogbon arekereke ti awon Yahudi lo lati fi gba ile Filistin ti won si le awon ti won ni ile kuro, bakannaa ni oro waye lori i ...
 
N
Nini Igbagbo si Ojo Ikehin
Daily+
 
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
 
Loading …
show series
 
http://www.beautifulsongoftheweek.com/wp-content/uploads/2017/06/Every-Other-Conversation_645101169_Bandcamp.mp3 The Canadian stereotype of crippling politeness is one that Canadians don’t try too hard to deny. In the realm of stereotypes, we could do worse. Other nations (I won’t name them because…I’m Canadian) get called obnoxious, self-centr ...…
 
A
AWR Yoruba / èdèe Yorùbá
 
IKINNI AWON OLUGBO / DEVOTION LISTENERS' GREETINGBy podcasts@awr.org (AWR).
 
Today we are excited to welcome award-winning author Jacqueline Woodson to the Why I Write podcast. Our Annual Convention will be happening this November in St. Louis, and we are excited to have Jacqueline as one of our Keynote Speakers. Register today so that you don’t miss out on any of the amazing content, meetings, and happenings. Jacquelin ...…
 
Sorry for the delay this week. Real life issues, nahmean? But we’re here with it! Special guest this week is Es, a DOPE MC from up north… Canada. So stop wasting time and get in! One! The Hip-Hop Digest Weekly Pick Hits 01.Dj Menace & Bliz Balboa & Rakim Al Jabbaar – Endangered 02.Lyric Jones – Conference Room (feat. Tristate & Planet Asia) 03. ...…
 
Sled Island Hip Hop Preview and More!!! Playlist: 2Pac - I Get Around DJ Quick - Just Like Compton Big Boi, featuring Gucci Mane & Pimp C - In The South Showbiz & AG - Take It Back OC - Sound Off Sadat X, featuring Jawz Of Life - The Devil Is Near Bill Ray, featuring Sadat X - Cut The Check (remix) Marquee - Lean Hard Jupiter A.K.A., featuring ...…
 
A
AWR Yoruba / èdèe Yorùbá
 
IWASU FAMILY LIFE/IDILE/ OBEDIENCE/ IGBORAN/ HOW TO TEACH CHILDREN OBEDIENCE/ BAWO NI A SE LE KO AWON OMO WA NI IGBORAN / DEVOTIONBy podcasts@awr.org (AWR).
 
A
AWR Yoruba / èdèe Yorùbá
 
IKINNI AWON OLUGBO LISTENERS' GREETINGSBy podcasts@awr.org (AWR).
 
G
GTDJedi Podcast - The TEKSide Network
 
GTDJedi Show Notes Episode #: 29 Date: 06/15/17 Hosts: Clay Russell, Jerry Goldbaum & Timothy Broder Jedi Tricks from Around the Web (check out our website for links to all these GTDJedi Tricks) How to view your calendar while creating an event in Fantastical – The Sweet Setup How to set Droplr files to self destruct after a set period – The Sw ...…
 
This week on the Daly Dose we sit down with long time high school basketball coach Russ McKinstry. Coach Mac has coached for over 30 years in Kansas, Colorado, and Arizona. He discusses how he got started in coaching, some of his biggest victories, best players, toughest opponents, and lessons that he learned along the way. He also discusses hi ...…
 
Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan tare da Awwal Janyau ya tattauna ne kan korafin 'yan kasuwa a Nijar, da suka ce wasu cibiyoyin hada-hadar kudad ko kuma kanana bankuna da ke ba su rance sun yi awon gaba da kudadensu, lamarin da ya jefa 'yan kasuwan cikin damuwa musamman masu karamin karfi.
 
The University of Houston was recently selected to become headquarters of the Inter University Program for Latino Research for five years, starting in 2018. The IUPLR is a national consortium of 25 university-based Latino research centers with the overarching purpose of addressing the pressing issues that impact Latino communities. On this edit ...…
 
The University of Houston was recently selected to become headquarters of the Inter University Program for Latino Research for five years, starting in 2018. The IUPLR is a national consortium of 25 university-based Latino research centers with the overarching purpose of addressing the pressing issues that impact Latino communities. On this edit ...…
 
Highs and Lows Playlist: The Heliocentrics - Made From the Sun Tricky - The Only Way Will Sessions, featuring Ricky Calloway - Jump Back BADBADNOTGOOD - Speaking Gently Hus Kingpin, featuring Milano Constantine & DJ Q bert - Serotonin High Kool G Rap, featuring Cormega, Malono Rose, & Sheek Louch - Capitol Hill Frank Castle, featuring Kool G Ra ...…
 
W
Wanda's Picks
 
Juneteenth in Oakland, CA: 562 Bellevue Ave., 11-1, 6/10; Friends of the Negro Spirituals, 1-4 p.m., 1801 Adeline Street, Oakland. 1. Wanda Ravernell, Executive Director is the visionary of Omnira Institute and promoter and manager for Awon Ohun Omnira, (Voices of Freedom) and serves as the narrator for its performances.June 10 is Omnira Instit ...…
 
The Transportation Advocacy Group (TAG) is hosting their second annual State of Mobility event on June 8, where Mayor Sylvester Turner will talk about his ideas for the future of Houston transportation. On this edition of Houston Matters, we talk with TAG’s executive director, Andrea French, to discuss funding the future of Mayor Turner’s visio ...…
 
The Transportation Advocacy Group (TAG) is hosting their second annual State of Mobility event on June 8, where Mayor Sylvester Turner will talk about his ideas for the future of Houston transportation. On this edition of Houston Matters, we talk with TAG’s executive director, Andrea French, to discuss funding the future of Mayor Turner’s visio ...…
 
Mellow Rough Soul! Playlist: BADBADNOTGOOD - To You FredFades, featuring Ivan Ave, Fresh daily, Juju Rogers - Fruitful Remix Lou Phelps - My Forte ScienZe, featuring Blu - Water To Wine Dave Psy, featuring Moka Only - See It Now Awon & Dephlow - Street Jazz Dee La Kream, featuring Gift Of Gab - Positive Showbiz & AG - The Answer Propo '88, feat ...…
 
Reporter Brian Rosenthal's investigative series for the Houston Chronicle – “Denied: How Texas Keeps Tens of Thousands of Children Out of Special Education,” – won this year's Fred M. Hechinger Grand Prize for Distinguished Education Reporting. In this special podcast, hear Rosenthal's remarks this week at EWA's awards ceremony, followed by his ...…
 
A
AWR Yoruba / èdèe Yorùbá
 
IKINNI AWON OLUGBO LISTENERS' GREETINGSBy podcasts@awr.org (AWR).
 
So Much Dopeness! Playlist: Brother Ali - Before They Called You White Gensu Dean & Wise Intelligent - G.O.D. (Game of Death) Snoop Dogg, featuring KRS One - Let Us Begin David Banner, featuring Black Thought & WatchTheDuck - Who Want It The Underachievers - Eyes Wide Open Joey Bada$$, featuring Styles P - Super Predators The Doppelgangaz - Rap ...…
 
D
DJ DAMAC's Podcast
 
KING ME RADIO EPISODE #61.INTRO/MARCO POLO - STORM COMING2.JAY HOLLY - RAW SPIT3.AL.DIVINO - EXCURSIONS4.HANDLES FT. SKYZOO & CHARLIE RAE - BREAK RECORDS5.ALPHA FAKTION - SYSTEM SHUTDOWN6.KOOL G RAP FT. FAME & FREEWAY - WISE GUYS7.JAIDYN FT. SKYZOO - PURE EXCELLENCE8.MICKEY FACTZ - NO MORE LAST DAYZ9.RANSOM - REVELATIONS10.S.I.T.H - BROKEN BORO ...…
 
It’s been a minute so here goes another Music Show… Check out the cuts that are being made right now, but not getting the light they deserve. We’ll be back next week with that fire! Get in, Listen, Comment, Share! One! The Hip-Hop Digest Musik Show Playlist 01.Awon & Dephlow – Time Is The Teacher (Remix) 02.Da Villins & DJ Skizz – Nia 03.Slick ...…
 
Topic: Ipele eeyan meta, lo mbe l’awujo awon alayo Description: This episode is the response to various questions about the sorry state of many Churches of today and the infiltration of the pastoral call of diabolical agents of Satan. It warns unsuspecting Children of God to beware.
 
Tracklist Intro Jay Holly & Giallo Point - Raw Spit Recognize Ali & Giallo Point - Gold Pen Assassin R-Mean ft. Lyric Jones & Breana Marin - Overtime Otis Clapp ft. ScienZe - Waiting Endemic Emerald & Skanks ft. Shabaam Sahdeeq & Kasim Allah - You Gone Learn JSWISS ft. Chandanie - LML Alpha Faktion - System Shutdown Saunt & SkamPoe - No Love Th ...…
 
A
AWR Yoruba / èdèe Yorùbá
 
IKINNI AWON OLUGBO ETO / DEVOTION LISTENERS' GREETINGBy podcasts@awr.org (AWR).
 
Movilok won the DSE 2017 Silver APEX Award in the Event Venues & Hospitality category for their work at the hotel La Fonda Barranco. The traditional hotel, in the heart of the very old city of Jerez, is the first certified hotel for the hearing impaired in Spain. Even though the installation is just a single screen, it’s the functionality and i ...…
 
O
Open Source with Christopher Lydon
 
Ian Johnson won a Pulitzer Prize covering China for the Wall Street Journal–mostly economics–but then discovered what felt like a bigger story: a full-blown spiritual crisis inside a frenzied money culture. In Chinese villages and booming big cities alike, what he came to see unmistakably over 6 years on the road was a restoration taking place ...…
 
V
Virtual Memories Show
 
Virtual Memories Show 215: Charif Majdalani “Proust tried to explain how we live in subjective time. Both our work is about the transformation of society, but he seems nostalgic about the time before. I’m not nostalgic for that period. I’m more interested in how societies reach their peak and then fall down.” Charif Majdalani has been called th ...…
 
Gini Dietrich, Martin Waxman and Joseph Thornley are back for another episode of the Inside PR podcast. #IPRMustKnows Kudos to Maureen Judge It’s not strictly PR, but it is communication, communication as in documentary filmmaking. So, a quick shout out to Maureen Judge, whose documentary film, My Millenial Life, won the Canadian Screen Award. ...…
 
We celebrate a big award win for Maureen Judge (read on to learn of her connection to the podcast), test Instagram Hyperlapse and struggle with bridging the perspective chasm that seems to support fake news. Gini Dietrich, Martin Waxman and Joseph Thornley are back for another episode of the Inside PR podcast. #IPRMustKnows Kudos to Maureen Jud ...…
 
B
BOOTH ONE - Celebrating Culture and Conversation with Gary and Roscoe
 
Gary and the Booth One crew are pleased to welcome award-winning artistic director of Court Theatre, Mr. Charles Newell to the program. Court is the resident professional theater company of the University of Chicago in Hyde Park. Charlie has been AD at Court since 1994. Under his leadership, Court has, in the words of playwright Tony Kushner, “ ...…
 
T
The One You Feed
 
Please Support The Show With a Donation This week we talk to Sarah Kaufman about grace SARAH L. KAUFMAN is a Pulitzer Prize-winning critic, author, journalist and educator. For more than 30 years, she has focused on the union of art and everyday living. She is the dance critic and senior arts writer of the Washington Post, where she has written ...…
 
ScreaM throws away a won roundThis shotgun out of nowhere scared the hell out of usNorth sign an academy teamHellRaisers sign new contracts until the end of 2018Fox says NA teams have a “psychological block” when it comes to winning
 
Ìkan nínú àwòn ìtàn abaun – One of the Tortoise Stories (Yoruba)Told by Kunle Adesua at Treasure Language Storytelling, Melbourne Trades Hall, in celebration of International Mother Language Day, February 2017.http://treasurelanguage.org/melbourne-february-2017.html
 
S
Small Business with Steve Strauss powered by Microsoft
 
In this episode of Small Business with Steve Strauss powered by Microsoft, we cover an issue that every one of us has dealt with at some point. Memory retention. How many times have you had trouble remembering something that you know you shouldn't have any problems with? It happens to all of us! Today we'll turn to one of the true experts in me ...…
 
Title – E je a so nipa awon omode Description – This episode reveal the issue of children. How to raise them in the ways of God and how to make them the greater tomorrow.
 
G
Guerrilla Grooves Radio - GGR
 
Tracklist Intro Mista Sinista ft. Worldarama, Illa Ghee & Chordz Cordero - Life Without Fear (Remix) J.I.D. - Somebody .teewhy ft. Kahlee - How Can I Help You? ZotheJerk & Frost Gamble ft. Sadat X - Risk Vs. Reward Hello Tomorrow - Was It You? Joe Young ft. Styles P & Termanology - Watch the Wave AG Da Coroner ft. Knowledge the Pirate - Pimp Ha ...…
 
Team Beast Coast, Andy Jones-Wilkins and Ashley Walsh, won our last game show, "$100,000 Pyramid - Nation Style". They join The Nation along with two additional West Coast teams Team "Smells Like Wasatch Spirit", Jimmy Dean Freeman and Deirdre Greenholz Team "Over Here", Don and Scott (we made up the game and the rules = Advantage😂) Each partic ...…
 
Team Beast Coast, Andy Jones-Wilkins and Ashley Walsh, won our last game show, "$100,000 Pyramid - Nation Style". They join The Nation along with two additional West Coast teams Team "Smells Like Wasatch Spirit", Jimmy Dean Freeman and Deirdre Greenholz Team "Over Here", Don and Scott (we made up the game and the rules = Advantage😂) Each partic ...…
 
Team Beast Coast, Andy Jones-Wilkins and Ashley Walsh, won our last game show, "$100,000 Pyramid - Nation Style". They join The Nation along with two additional West Coast teams Team "Smells Like Wasatch Spirit", Jimmy Dean Freeman and Deirdre Greenholz Team "Over Here", Don and Scott (we made up the game and the rules = Advantage😂) Each partic ...…
 
F
Flatbush + Main: A Podcast from Brooklyn Historical Society
 
In Episode 11 of Brooklyn Historical Society’s podcast Flatbush + Main, co-hosts Zaheer Ali and Julie Golia explore the last decade of the life of iconic Civil Rights leader W.E.B. Du Bois, when he called Brooklyn home. Index 03:33 – Histories and Ideas: Interview with David Levering Lewis 22:43 – Voices of Brooklyn: Esther Cooper Jackson 32:45 ...…
 
In this week’s episode I chat to Satanik Roy. Co-founder and Chief product officer at Yibeal , Yibeal stands for Yes its’ a big deal and they are an Online-2-Offline marketplace to buy/sell pre-owned smartphones with warranty and insurance based in Calcutta. Since launching The have gone through a tech accelerator and have a won a number of awa ...…
 
| Download Now! Michael confronts his Nerd Rage Has Rogue One won? (Pre-Order) The darkness of The Walking Dead and Battlestar Galactica (Blu-ray) Watch season 7 of The Walking Dead Don't miss the visual references for this episode!By feedback@sci-fidelitypodcast.com (Brian, Michael, Patrick and Steve).
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login