Best awon podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Awọn Ninu Nipa Alaye Islamic Religion Education Esin Tira Hadiisi Iroyin Irun Idajo Islam Ahkaam Lori Musulumi Mọ Rọ Umdatul  
Awon public [search 0]
show episodes
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori awọn nkan ti o ye ki arinrinajo se ki o to bẹrẹ irinajo rẹ. 2- Ninu abala yi ọrọ waye lẹkunrẹrẹ lori awọn ẹkọ ti o yẹ ki arinrinajo maa mu lo ni asiko ti ba nse irinajo rẹ.
 
A
Awon Arun Okan
Daily+
 
1- Ibanisoro yii se afihan orisi ona meta ti Okan pin si, bee si ni Olubanisoro je ki a mo awon orisi arun ti o ma nse Okan.2- Alaye ni afikun lori okan ti o nse aare ati ohun ti o je iwosan fun un. Iwosan ti o si dara julo ni nini igbagbo ti o peye ninu Olohun Allah ati mima ka Alukurani Alaponle ni gbogbo igba.
 
Ibanisoro yi da lori oro nipa adiokan Imam Abu Haniifa, biotile je wipe olubanisoro menu ba adiokan awon Imaamu mereerin. Ohun ti o si se okunfa eleyi ni bi apa kan ninu awon alaimokan ni awujo se npe Imaam Abu Haniifa ni keeferi nitori awon iruju kan ti o nbe fun won nipa adiokan re. Eleyi ni oniwaasi yi se alaye re ni ekunrere, ki Olohun fi se awon Musulumi ni anfaani.
 
Oniwaasi so wipe awon majemu meta kan wa fun jije eni Olohun (i) Ki eniyan so asepo laarin ara re ati Olohun re (ii) Ki o so asepo laarin oun ati emi ara re (iii) Ki o so asepo laarin oun ati awujo re.
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
Oro nipa ise ti awon omo Alujanna yoo maa se ni ile aye ati iroyin won bakannaa ise ti awon omo ina yoo maa se ni ile aye ati awon iroyin won.
 
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii.2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
 
1- Idanilẹkọ yii sọ nipa oniranran apejuwe nipa ibugbe Alujannah gẹgẹ bi awọn apejuwe yii se wa lati inu Alukuraani ati Sunnah Ojisẹ Ọlọhun.2- Alaye lori awọn isẹ ti o maa nse okunfa wiwọ Alujannah gẹgẹ bi Ọlọhun ti se se iroyin rẹ lati inu Alukuraani ati Sunna.
 
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
Idanilẹkọ yii jẹ ki a mọ awọn orisi ọna ti awọn Musulumi fi maa nkose awọn ẹlẹsin miran pẹlu awọn eri lati inu Alukuraani ati awọn ẹgbawa hadisi ti o nkọ fun Musulumi lori mima kọse awọn ẹlẹsin miran.
 
Iyapa Olohun Allah ati owo ele ni okunfa meji ti o lagbara julo fun isubu oro-aje, imoran si tun waye lori awon ona abayo si isoro yii.
 
Ibanisọrọ yii sọ daradara ti o yẹ ki o maa ti ọwọ musulumi kan jade si ọdọ musulumi keji ati awọn aburu ti o yẹ ki wọn maa le jina si ara wọn.
 
Idanilẹkọ nipa awọn ohun eewọ ti o ti di gbajumọ ni awujọ wa ni ode oni pẹlu ẹri ikilọ awọn iwa ibajẹ yii lati inu Alukuraani ati Sunnah Anabi.
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
Pataki irun kiki ati wipe ohun ni akọkọ ohun ti Musulumi yoo se isiro rẹ ni ọjọ ajinde.Diẹ ninu awọn aisedeede naa gẹgẹ bii: aifarabalẹ, wiwo ọtun wosi lori irun ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
1- Idanilẹkọ ni agbegbe yii sọ awọn ayọka Alukuraani ati ẹgbawa hadisi ti nse apejuwe bi Ina se ri.2- Alaye awọn okunfa ti o maa nmu eniyan wọ Ina, awọn okunfa yii pin si meji: (1) Okunfa ti o maa nmu eniyan bẹ ninu Ina lọ gbere, (2) okunfa ti o maa nmu Musulumi bẹ ninu Ina fun igba diẹ.
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
Oro lori bi Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se ko awon Sahabe re ni eko ti aye won fi dara ti orun won naa si rorun.
 
Diẹ ninu awọn okunfa ipanle, janduku ati aigbọran ti awọn ọmọ ya kalẹ si awujọ.Itẹsiwaju ninu alaye awọn okunfa ipanle pẹlu awọn ọna abayọ si awọn iwa buburu yii.
 
Ibanisoro yi mu idahun wa lori awon ibeere wonyi: Kinni itumo tolaaki ati itumo Khulkhu, agbara wo ni ile ejo ni lati se onpinya laarin oko ati aya atipe kinni aburu ti o wa nibi ki onpinya sele laarin oko ati aya.
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn Isẹ ti ẹsan wọn maa nbe gbere lẹyin iku pẹlu apejuwe lati inu ẹgbawa hadisi.
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn ọna ti musulumi fi le wa isọ Ọlọhun ati aabo Rẹ gẹgẹ bii: Jijẹ eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
Alaye waye ninu ibanisoro yi nipa awon eko ti o nbe nibi ipepe Sheikh Muhammad ibn Abdul-wahab. Oniwaasi so nipa bi o se je wipe soki ohun ti ipepe Sheikh da le lori ni mimo Olohun ni okan soso ati dida oju ko O ni Oun nikan nibi awon ijosin.
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
1- Ibanisoro yii da lori awon ona abayo si asigbo esin ti o gbaye kan laarin awon Musulumi.2- Ibanisoro je afikun lori awon okunfa ati ona abayo si awon asigbo tabi aseju ninu esin.
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
I
Ibẹru Ọlọhun
Daily+
 
Koko idanilẹkọ yii da lori awọn nkan mẹta wọnyii: (i) Ọla ti nbẹ fun ibẹru Ọlọhun, (ii) Pataki ibẹru Ọlọhun, (iii) Anfaani ti o wa nibi bibẹru Ọlọhun.
 
Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn pẹlu awọn ẹri lorisirisi lori bi biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn se jẹ eewọ fun Musulumi.
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
Awọn koko idanilẹkọ yii: (1) Alaye itumọ ibẹru Ọlọhun ninu irun kiki pẹlu apejuwe rẹ nibi isesi awọn ẹni-isaaju ti wọn jẹ ẹni-rere. (2) Itaniji si awọn isesi kan ti ko lẹtọ ninu irun. (3) Awọn ohun ti o le se okunfa ibẹru Ọlọhun ninu irun.
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
K
Kinni o nje Sunna ?
Daily+
 
Ibanisoro yi so nipa itumo sunna, o si je ki a mo igba ti awon Musulumi bere si pe awon kan ni oni sunna. Ni ipari alaye tun waye lori awon apeere ti a fi maa nda awon oni sunna mo; nitoripe opolopo naa ni won maa npe ara won ni oni sunna ti won si jinna si i.
 
Loading …
show series
 
In Case You Missed It for Sunday April 22, 2018 The New York Times selected ‘They Say Blue’ by Jillian Tamaki in this week’s Editors’ Choice with a very favourable review. The London Free Press interviewed Michael Cho about his comic book art and how he ‘refuses to be pigeonholed’ http://lfpress.com/entertainment/local-arts/comic-artist-michael ...…
 
Eddie Melton won a 4-way Democratic primary in 2016 to join a lonely group of legislators: only 9 out of 50 state senators in Indiana are Democrats. He got his start in politics with an appointment to the state Board of Education by then Governor Pence in 2015. An outsider to Democratic politics, he didn’t participate in party politics prior to ...…
 
1. Azar Lawrence - Novo Ano 2. Sahib Shihab - Ct + Cb 3. The Last Electro-Acoustic Space Jazz & Percussion Ensemble - Horace (For Horace Tapscott) 4. Gasper Lawal - Awon-Ojise-Oluwa 5. Eddy Senay - Cameo 6. Asiko - Love And Peace 7. Buari - Advice From Father 8. Richard Davis - Dealin' 9. Electro Keyboard Orchestra - The Soaring Sea Gull 10. Ur ...…
 
We talk with Katherine Paterson, the best selling author of The Bridge to Terabithia, about her new YA novel, My Brigadista Year. It’s about the 1961 Cuban Literacy Campaign and its teenage heroes. Then, Jessica Yu talks about her book Garden of the Lost and Abandoned: The Extraordinary Story of One Ordinary Woman and the Children She Saves. It ...…
 
Gaming Meets PornHUB Find out what you get when you mix video games with porn on this weeks episode of GameZilla Podcast. We will also clue you into what very sub par decisions Bungie is making for the Destiny 2 expansions and warn you all about the bad boy of gaming everyone is calling EA. Mario + Rabbids: Kingdom Battle DLC Details Leak http: ...…
 
Mitch Moss (@mitchmossradio) & Pauly Howard (@paulyhoward) find themselves an epic #BadBeat on #WheelofFortune & Mitch relives his glory days of winning a HR Derby much like #GiancarloStanton won the #NLMVP. Plus the biggest CFB action of the weekend gets discussed.
 
Sarah Fraser @sarah_fraseruk won the 2012 Saltire First Scottish Book of the Year for her acclaimed debut The Last Highlander, which in 2016 also became a New York Times ebook bestseller. A writer and regular contributor on TV and radio, she has a PhD in obscene Gaelic poetry and lives in the Scottish Highlands.Professor Dame Sue Black OBE FRSE ...…
 
Rene Denfeld won critical acclaim for her first novel, The Enchanted, inspired by her experience as an investigator on death penalty cases. Her second novel, The Child Finder, is the story of missing children: the protagonist, Naomi, is an investigator who is searching for a missing child, Madison Culver, in the deep snow filled woods in Oregon ...…
 
Host Alan Eisenberg talks with world-famous anti-bullying author and filmmaker, Michael Buchanan about writing The Fat Boy Chronicles and talking about bullying with students and school administrators. Michael Buchanan’s co-authored novel, The Fat Boy Chronicles, won the National Parenting Publication’s Gold Award, and Mom’s Choice Award of Exc ...…
 
I have fond memories of attending BYU football games during elementary school years. My Dad had season tickets from the time I was seven or so and I loved going to the games with my parents. Occasionally I got to bring a friend and we'd think we were on top of the world watching the Cougars play at home. I remember when I was around the age of ...…
 
I had a great time at Podcast Movement 2017 got to be inspired by so many people doing all kinds of creative podcasts! Yes had to take a photo with John Lee Dumas from Entrepreneurs on Fire which was one of the very first podcasts I ever listened to. Congratulations to my friend and former guest on the Healing Business Podcast, Chel Hamilton wh ...…
 
Maria Schneider’s music has been hailed by critics as “evocative, majestic, magical, heart-stoppingly gorgeous, and beyond categorization.” Though she lives now in New York, Maria takes inspiration from the sounds, landscapes, and culture of the rural Midwest, where she grew up. In this episode, Maria reads & discusses a poem by former U.S. Poe ...…
 
Rabbi Jeffrey Salkin, author of the best-selling b’nai mitzvah guide, Putting God on the Guest List, visits Rabbi Address on the Jewish Sacred Aging Podcast to discuss his newest book, The JPS B’nai Mitzvah Torah Commentary, and trends in Bar and Bat Mitzvah practices across the Jewish spectrum. About the Guest Rabbi Jeffrey K. Salkin joined Te ...…
 
Rabbi Jeffrey Salkin, author of the best-selling b'nai mitzvah guide, Putting God on the Guest List, visits Rabbi Address on the Jewish Sacred Aging Podcast to discuss his newest book, The JPS B'nai Mitzvah Torah Commentary, and trends in Bar and Bat Mitzvah practices across the Jewish spectrum. About the Guest Rabbi Jeffrey K. Salkin joined Te ...…
 
Today we are excited to welcome award-winning author Jacqueline Woodson to the Why I Write podcast. Our Annual Convention will be happening this November in St. Louis, and we are excited to have Jacqueline as one of our Keynote Speakers. Register today so that you don’t miss out on any of the amazing content, meetings, and happenings. Jacquelin ...…
 
GTDJedi Show Notes Episode #: 29 Date: 06/15/17 Hosts: Clay Russell, Jerry Goldbaum & Timothy Broder Jedi Tricks from Around the Web (check out our website for links to all these GTDJedi Tricks) How to view your calendar while creating an event in Fantastical – The Sweet Setup How to set Droplr files to self destruct after a set period – The Sw ...…
 
The University of Houston was recently selected to become headquarters of the Inter University Program for Latino Research for five years, starting in 2018. The IUPLR is a national consortium of 25 university-based Latino research centers with the overarching purpose of addressing the pressing issues that impact Latino communities. On this edit ...…
 
The University of Houston was recently selected to become headquarters of the Inter University Program for Latino Research for five years, starting in 2018. The IUPLR is a national consortium of 25 university-based Latino research centers with the overarching purpose of addressing the pressing issues that impact Latino communities. On this edit ...…
 
Juneteenth in Oakland, CA: 562 Bellevue Ave., 11-1, 6/10; Friends of the Negro Spirituals, 1-4 p.m., 1801 Adeline Street, Oakland. 1. Wanda Ravernell, Executive Director is the visionary of Omnira Institute and promoter and manager for Awon Ohun Omnira, (Voices of Freedom) and serves as the narrator for its performances.June 10 is Omnira Instit ...…
 
KING ME RADIO EPISODE #61.INTRO/MARCO POLO - STORM COMING2.JAY HOLLY - RAW SPIT3.AL.DIVINO - EXCURSIONS4.HANDLES FT. SKYZOO & CHARLIE RAE - BREAK RECORDS5.ALPHA FAKTION - SYSTEM SHUTDOWN6.KOOL G RAP FT. FAME & FREEWAY - WISE GUYS7.JAIDYN FT. SKYZOO - PURE EXCELLENCE8.MICKEY FACTZ - NO MORE LAST DAYZ9.RANSOM - REVELATIONS10.S.I.T.H - BROKEN BORO ...…
 
Topic: Ipele eeyan meta, lo mbe l’awujo awon alayo Description: This episode is the response to various questions about the sorry state of many Churches of today and the infiltration of the pastoral call of diabolical agents of Satan. It warns unsuspecting Children of God to beware.
 
Tracklist Intro Jay Holly & Giallo Point - Raw Spit Recognize Ali & Giallo Point - Gold Pen Assassin R-Mean ft. Lyric Jones & Breana Marin - Overtime Otis Clapp ft. ScienZe - Waiting Endemic Emerald & Skanks ft. Shabaam Sahdeeq & Kasim Allah - You Gone Learn JSWISS ft. Chandanie - LML Alpha Faktion - System Shutdown Saunt & SkamPoe - No Love Th ...…
 
Google login Twitter login Classic login