Best baqara podcasts we could find (Updated October 2017)
Related podcasts: Bakara Souratoul Koro Islamic Religion Education Taimiyyah Zubair Alhuda Dr Farhat Hashmi Tafseer Islam History Alternative Spirituality Society (83) Baqarah (30-34) (34-46) (146-153) (102-105)  
Baqara public [search 0]
show episodes
 
T
Tajweed-2005-Al-Baqara-2
Daily+
 
Tajweed-2005-Al-Baqara-2-by Asma Huda
 
T
Tafsirin surar baqara
Daily+
 
Malan yayi bayanine akan falalar surar da kuma halin muminan dasukayi imani da allah da halaiyyar kafurai da kuma labarin al oummar da sukashige yahudawa da nasara da wasu hukumce hukumcen da wajibine musulmi yasansu da kuma aiki dasu a tafarki annabi
 
S
Souratoul Bakara koro (177-182)
Daily+
 
Niumaya te niesini ye koron ma wali kilebi ma ni allah ka niamariya te, muminiw ni here mokow ye djoni ye, tadjuru sara kitiw ani a kodonw, tadjuru sara be nianamaya basiki, sarakana tien talaw ye o aya wili li ni tien ta aya ye, chu ka sarakanaw kiti.
 
T
Tafseer-Surah-Al-Baqarah-2
Daily+
 
Tafseer-Surah-Al-Baqarah-2 By Taimiyyah Zubair
 
S
Suratul Baqarah
Daily+
 
Kasamu : Suratul Baqarah asekyeri
 
S
Souratoul Bakara koro (83)
Daily+
 
Allah ka lahidu bani kan ku ka allah kelen bato, Niumaya banke baka filaye, danfe te labato danibaka kotali la, saad ka kisso, abi sufiane ka kiso, danka denya kolo lo, Niumaya baliman surunye, balikuya tamasere, kuma Niuma fo mokow ye, lachuli djakabo kan,djaka kitiw.
 
S
Souratoul Bakara koro (102-112)
Daily+
 
Kafiriw tefe Allah ka Here djiki Silamew kan, Yahudiyaw ka galotike Muso demeli la, kurane Aya do faleni do la Ani kodon Miniw be O lah.
 
S
Souratoul Bakara koro (211-212)
Daily+
 
Bani israila ka dansako law ka kafiri ya, dien ani ni sakow masiri la allah kako nankari bakaw bolo, allah be muminiw don aridjina kono, abe kafiriw don djahanama kono.
 
S
Souratoul Bakara koro (213-214)
Daily+
 
Hadamadenw kunye djamokulu kelenye limaniya kan okofe ufara fara la allah ye nabiyumaw T`chi ka allah bato law nisodiya, ka allah kota law mansiran, muminiw ladjarabi li ni : fanta ya ani bana ani siran ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (102-105)
Daily+
 
Yahudiyaw keli ka kurane Nankari, yahudiyaw ka Nabiyuma faka, Mussa ka kabakow inafo: Tufana dji, Tonw, Toriw, yahudiyaw ka kuna kumaw ko : Ardjina krinkrin nedo ni olu dronye, ko olu ye allah teriw ni a denw ni aknu bakaw ye, yahudiya be diyin nianamaya kanu ka teme bekan, yahudiyaw ko ko djbrila ye olu djuku ye, yahudiyaw ka lahidu Tiyin, korote kiti, Haruta ni maruta ni kisso, aw kanafo kira ma ko (R`aaina) kafiriw ni muchriku Te silamew ka Here fe.
 
S
Souratoul Bakara koro (183-188)
Daily+
 
Suun faridaya mokow kan, ludjura miniw be suun bilali daga, kurane fasari bakaw ka kuma (fidiya) fasari la, kurane djikini suunkalo la, allah ka se duau djabili la,suunkalo sufela dakali furu niokonw ye, mokow ka nafolo duni ted aka galo kan , surafain kolo lo.
 
S
Souratoul Bakara koro (84 - 90)
Daily+
 
Allah ka lahidu bani israila kaw ye tawurata kono : aw kana nioko djoli bon, aw be limaniya ni tawurata kono fin do ye ka kafiriya ni do ye, O tiki lamokow sara ye madjiki ye dien na ani djahanama ye lahara, allah ka kabakow issa ye, mussa ni saya meleke ka kisso, bani israila kaw ka fitiri waleya nabiyumaw ni kurane ma.k
 
S
Souratoul Bakara koro (189-195)
Daily+
 
Allah ye kalo ke wakati ni bato tamaserew ye , aye siran allah nie aw ka kobe la, muminiw aye allah ka dine deme aye mokow faka miniw ye aw faka, ni miniw dona limaniya la kabo kafiri ya la allah ye yafa masa ye hine masa do aka djonw na.
 
S
Souratoul Bakara koro (15-28)
Daily+
 
Munafikiw ka lahala - miniw limaniyara kene kan Uma limaniya dokola - , Lachuli Tawhidu kan, kurane ka Moko ladese kow , Lasirani kabo Tasuma ma .
 
S
Souratoul Bakara koro (106-112)
Daily+
 
Kurane aya yelemali ani mibe tali ke ola, sanfela ni dukumala ye allah taye abe finke minkadi aye, kitabu tikiw befe silamew ka sekine kafiriya ni boli bato la hasidiya kama, Muminiw aye seli ni djaka bo, yahudiya ni nasora ka kuna kumaw ko ardjine krin krin nedo ni olu dron ye, muminiw de be to ardjine kon .
 
S
Souratoul Bakara koro (30-34)
Daily+
 
Adama fusamantiya Ani sudjudu keli aye, Adama Ani Iblisa ka Baro.
 
S
Souratoul Bakara koro (1-5)
Daily+
 
Sura toko dali sababuya, yahudiyaw kololow, djama kulu follow ala yinsira djonw ani Usaraw.
 
S
Souratoul Bakara koro (196-197)
Daily+
 
Aye hidji ni umura dafa allah ye, ni moko mi bali la hidji ni umuara dafali la O kiti ka kiti, alakira kundi li – kisi ni nema baye – " hudeyibiya" san , fidiya lagnini , hadiyu lagnini, aye siran allah nien aka allah ka niamriya kanw labato, aye aw yoro ma djanyan aka bali li kow la.
 
S
Souratoul Bakara koro (80-83)
Daily+
 
Bani israila kaw ka kuma: ko lahara Tasuma te olu djeni fo dondamadow, Bani israila kaw ka galontige kada allah la, kafiriw ni munafikiw ka djahanama kono do, Muminiw ka ardjine kono do.
 
S
Souratoul Bakara koro (91-102)
Daily+
 
Bani Israila kaw ka Misini Bato, yahodiyaw ka diyin kanu Dama Teme, yahodiyaw ka lahidu Tiyin, silamen djoyoro korote la.
 
S
Souratoul Bakara koro (130-145)
Daily+
 
Mokosi te ik`o don ibrahima ka dine la – silameya – fo nakera djahili ni kodonmbali ye, ibrahima ni yakuba ye U denw ye Uka sabati silameya kan, yahudiyaw aw kumbe yakuba ka fatuli ke yoro la, Muminiw ayafo yahudiyaw ni nasoraw ye ko awbe allah kelen bato, aye allah ka dine matarafa, t`chi den afo kitqbu donkenw ye: aw be sosoli allah kelenmbakatiya la ? kasoro finmbe la djelen tiki do, awbe sosoli ko ibrahima ni ismaila ni ishaka ni yakuba ye yahudiya ni nasora ye? Oye galonye, findonmbaliw ...
 
S
Souratoul Bakara koro (6-15)
Daily+
 
djama kulu filana Oye kafiriw ye ani Usaraw, djam, djama kulu sabana Oye Munafikiw ye ani Usaraw.
 
S
Souratoul Bakara koro (204-207)
Daily+
 
Aya djikin sababu, munafikiw ka djageleya allah la, munafikiw ka yere bonya ladilikan mine baliya la, moko dow be iyere fere allah man , ni djihadi keli ye ani allah bat oye, suhayibu rumi ka kiso.
 
S
Souratoul Bakara koro (83-90)
Daily+
 
Allah ka lahidu Bani Israila kaw ye, Bani Israila kaw dansako Thidew kan, Bani Israila kaw ka kuma Nabiyuma ye – kisi Ni nema Ba kan- Bani Israila kaw ka kira Nankari.
 
S
Souratoul Bakara koro (124-129)
Daily+
 
Allah ye ibrahima – kisi nema ba kan -ladjarabi, Toyonli kelaw teke niemoko ye, allah ye alkaba ke mokow farayoro ye nioko kan ani U mafa yoro ye, ani hidji ni Umra keyoro ye , Ibrahima ka duwaou makah ye, Ibrahima ni Ismaila ka alkaba djoli ani uka duwaou ni allah niesira ya ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (158-173)
Daily+
 
Sofa ni marwa ye dine tamasere ba tow ye, miniw bana limaniya ni tiyin na fo Usara okan allah ka danka be Ukan, bato masa teye tien yere yere la fo allah, allah ka kabakow danfew na, cheitane be yamariyali ke djurumu ni alah kota la, muminiw akana ke iko kafiriw, fin mi be muminiw toro allah ye o haramu muniw kan.
 
S
Souratoul Bakara koro (198-203)
Daily+
 
Basi te garisike gnini na hidji la, aye allah kofo kosobe hidji kono, awuka dien ani lahara gnini, mina kile fila siki ani kile saba siki.
 
S
Souratoul Bakara koro (50-55)
Daily+
 
Allah ye Lahidu Di Musa Ma chu Binani, kitabu Nema (Tawrata) , Bani israila kaw keli ka yini kuw ka Allah ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (146-153)
Daily+
 
Yahudiyaw ni nasoraw be kira ka kira ya don iko ube udenw don tokominan – kisi ni neema ba kan – udow be tiyin doko kasoro ube a don, mindjikina ikan - kira- odeye tiyin ye kabo allah yoro, kira I niesi koron ma ikera yoro wo yoro, ani aw silamew, Muminiw aye deme yini allah fe aw ka ko bela.
 
S
Souratoul Bakara koro (76-83)
Daily+
 
Allah be ko dokolenw Ni ko banke lenw don, yahodiya dow ka kalan Ni sebeni doni baliya,Allah ka djaka sereda yahodiya karamoko djukuw ye, Bani israila kaw Galon tike, Allah ka kiti Moko djukuw kan Ani Moko Niumanw ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (215-218)
Daily+
 
Sohabaw ka kira gninikali ube nafolo nafakati tiokoya mina, lahoroma kalo kitiw, kafiriw be awu bali silameya la fo ni udesera awu la.
 
S
Souratoul Bakara koro (222-227)
Daily+
 
Haida kitiw, allah be tubi djonw fe ani sanuya djonw, aw musow ye aw ka seneke forow ye , ayena uma uniefe, aw kana aw ka kaleli ke balilan ye ani niumaya ni sindji tuku tie, kale li muso kafo nioko ya baliya la.
 
S
Souratoul Bakara koro (219-221)
Daily+
 
Silamew ka gninikali gilo mini ani a fereli ani asani kiti, ani uka gninikali sobon kiti la, yani aka haramuya, ani uka gninikali yatime denw ka konien la, muchirikuw boli batolaw furuli.
 
S
Souratoul Bakara koro (47-50)
Daily+
 
Allah ye Nema thiama Mike yakuba bonaw ye, Allah ye U kichi kabo firawna Ni Aka Mokow ma, Allah ye Badji fara U ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (208-210)
Daily+
 
Hee awu mumiw aye don silameya la abeladjelen, aye cheyitane ka siraw toyi, allah ye masa ba ani kodon masa ye, kow be sekin allah man.
 
S
Souratoul Bakara koro (113-123)
Daily+
 
Yahudiyaw ko ko nasora te foyi kan nasoraw ko ko yahudiayw te foyi kan, kasoro ube tawurata ni indjila kalan, mokosi ka tonyonli manbo kateme moko minbe allah kofoli bali aka misriw la, kile boyoro ni abinyoro ni sankolo ni tukukolo kono ko beye allah taye, yahudiyaw ni nasoraw ka kuna kuman ko: den be allah bolo, allah ka sanu kabo uka galontike man, allah ye kira t`chi ni kabako kow ye, yakuba bonaw aye tasi allah ka nemaw la, aye siran lahara niakata yin ni fese feseli yin.
 
S
Souratoul Bakara koro (34-46)
Daily+
 
Adama Ni Awa ka Baro Ardjine kono Ani Uboli A kono, Allah ka Nema Yakub Bonaw ye, Ka makow yamariya ni Yuma ye kasoro ka O foyoko koya O kololow, Yere deme Ni sabali ANi seli ye
 
S
Sʋʋratul Bakara Tafsɩɩr n yi Aya 246-269
 
Morã goma a tasɩrã pʋgẽ; yεl nins sẽn watã:1- Nabi Daawuud ne a toaaluut kibaya.2- Wẽnnaam sɩf-ramb sẽn be Ayatul kursɩ pʋgẽ;3- Bãngba koeese sẽn kẽed ne "laa ɩkraaha fɩ dĩin aayarã,4- A Nabi- ɩbraahɩm ne a Namrʋd kibaya, ne a Nabi-ɩbraahɩm sẽn kos Wẽnd t’a wilg-a a sẽn wɩɩmd kũum to-to5- A ʋzayr kibayaLa zẽng sẽn pa rẽ;
 
A
Abdullah Basfar
Daily+
 
Abdullah BasfarAbdullah Alkhayl Basfar was born in 1381 Hijrah. Having graduated from the University of King Aziz in Jeddah in 1406 Hijrah, the Sheikh went on to secure his Master’s degree in Fiqh and Usool from the Umm al Qura University in 1412 Hijrah. He did not stop there and obtained his doctorate in Fiqh in 1419 Hijrah.Abdullah Alkhayl Basfar was born in 1381 Hijrah. Having graduated from the University of King Aziz in Jeddah in 1406 Hijrah, the Sheikh went on to secure his Master’s de ...
 
A
Abdullah Basfar – English
Daily+
 
Abdullah Basfar – English Translation read by Ibrahim WalkAbdullah Alkhayl Basfar was born in 1381 Hijrah. Having graduated from the University of King Aziz in Jeddah in 1406 Hijrah, the Sheikh went on to secure his Master’s degree in Fiqh and Usool from the Umm al Qura University in 1412 Hijrah. He did not stop there and obtained his doctorate in Fiqh in 1419 Hijrah.He was recognized as a Qari during the Ramadan Qur’an Recitation nights in Jeddah. Abdullah Basfar enjoyed numerous positions ...
 
Loading …
show series
 
T
Tarawih - Makkah 1425
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1425
 
T
Tarawih - Makkah 1414
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1414
 
T
Tarawih - Makkah 1415
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1415
 
T
Tarawih - Makkah 1417
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1417
 
T
Tarawih - Makkah 1418
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1418
 
T
Tarawih - Makkah 1419
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1419
 
T
Tarawih - Makkah 1420
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1420
 
T
Tarawih - Makkah 1424
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1424
 
T
Tarawih - Makkah 1427
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1427
 
T
Tarawih - Makkah 1428
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1428
 
T
Tarawih - Makkah 1429
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1429
 
T
Tarawih - Makkah 1430
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1430
 
T
Tarawih - Makkah 1431
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1431
 
T
Tarawih - Makkah 1432
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1432
 
T
Tarawih - Makkah 1433
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1433
 
T
Tarawih - Makkah 1434
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1434
 
T
Tarawih - Makkah 1435
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1435
 
T
Tarawih - Madinah 1415
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1415
 
T
Tarawih - Madinah 1416
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1416
 
T
Tarawih - Madinah 1417
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1417
 
T
Tarawih - Madinah 1418
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1418
 
T
Tarawih - Madinah 1420
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1420
 
T
Tarawih - Madinah 1421
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1421
 
T
Tarawih - Madinah 1422
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1422
 
T
Tarawih - Madinah 1423
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1423
 
T
Tarawih - Madinah 1424
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1424
 
T
Tarawih - Madinah 1425
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1425
 
T
Tarawih - Madinah 1426
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1426
 
T
Tarawih - Madinah 1427
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1427
 
T
Tarawih - Madinah 1428
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1428
 
T
Tarawih - Madinah 1429
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1429
 
T
Tarawih - Madinah 1431
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1431
 
T
Tarawih - Madinah 1432
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1432
 
T
Tarawih - Madinah 1433
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1433
 
T
Tarawih - Madinah 1434
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1434
 
T
Tarawih - Madinah 1435
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1435
 
T
Tarawih - Madinah 1436
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1436
 
T
Tarawih - Madinah 1437
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1437
 
T
Tarawih - Madinah 1438
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Madinah 1438
 
T
Tarawih - Makkah 1436
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1436
 
T
Tarawih - Makkah 1438
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1438
 
T
Tarawih - Makkah 1437
 
Surah 002 Al-Baqara – Quran Audio – Tarawih – Makkah 1437
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Have you wondered why 'Arafa' or 'Arafat' was named so? Find the answers and much more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
God says: The Hajj pilgrimage takes place during the well-known months. So whoever undertakes the duty of Hajj in them, there should be no indecency, mischief, or quarreling during the pilgrimage- whatever good you do, God is well aware of it. Provide well for yourselves: the best provision is to be mindful of God- always be mindful of Me, you ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Prophet Muhammad �peace be upon him- said: �Those of you who properly perform the Hajj pilgrimage without committing indecent acts or mischief will be cleared of their sins as if they were born today.� How do you prepare for Hajj and earn this great reward? Learn the answer and much more in this week's session.…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Why are the Muslim nations disrespected, bullied, and looked down upon all over the world today? Find the answer and much more in this week's updateBy webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
God says: �Fight them until there is no more persecution, and worship is devoted to God� giving the believers a clear mission -not for worldly or material gain- but to give all humanity the chance to be free of persecution and tyranny; an opportunity to follow their creator not their equal; and an opportunity to be truly free from all forms of ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this Friday sermon, Imam Siraj Wahhaj reflects on the purpose an benefits of fasting. He reflects on verse 184 from Surat al-Baqara: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ And fasting is better for you, if only you knew. Imam Siraj encourages everyone to fast the month of Ramadan, and establish the pillars […] The post Gett ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this Friday sermon, Imam Siraj Wahhaj reflects on the purpose an benefits of fasting. He reflects on verse 184 from Surat al-Baqara: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ And fasting is better for you, if only you knew. Imam Siraj encourages everyone to fast the month of Ramadan, and establish the pillars […] The post Gett ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login