Best baqara podcasts we could find (Updated June 2017)
Related podcasts: Bakara Souratoul Koro Islamic Religion Education Taimiyyah Zubair Alhuda Dr Farhat Hashmi Tafseer Islam (83) Baqarah (30-34) (34-46) (146-153) (102-105) (6-15) (106-112) (47-50)  
Baqara public [search 0]
show episodes
 
T
Tajweed-2005-Al-Baqara-2
Daily+
 
Tajweed-2005-Al-Baqara-2-by Asma Huda
 
T
Tafsirin surar baqara
Daily+
 
Malan yayi bayanine akan falalar surar da kuma halin muminan dasukayi imani da allah da halaiyyar kafurai da kuma labarin al oummar da sukashige yahudawa da nasara da wasu hukumce hukumcen da wajibine musulmi yasansu da kuma aiki dasu a tafarki annabi
 
S
Souratoul Bakara koro (177-182)
 
Niumaya te niesini ye koron ma wali kilebi ma ni allah ka niamariya te, muminiw ni here mokow ye djoni ye, tadjuru sara kitiw ani a kodonw, tadjuru sara be nianamaya basiki, sarakana tien talaw ye o aya wili li ni tien ta aya ye, chu ka sarakanaw kiti.
 
T
Tafseer-Surah-Al-Baqarah-2
Daily+
 
Tafseer-Surah-Al-Baqarah-2 By Taimiyyah Zubair
 
S
Suratul Baqarah
Daily+
 
Kasamu : Suratul Baqarah asekyeri
 
S
Souratoul Bakara koro (83)
Daily+
 
Allah ka lahidu bani kan ku ka allah kelen bato, Niumaya banke baka filaye, danfe te labato danibaka kotali la, saad ka kisso, abi sufiane ka kiso, danka denya kolo lo, Niumaya baliman surunye, balikuya tamasere, kuma Niuma fo mokow ye, lachuli djakabo kan,djaka kitiw.
 
S
Souratoul Bakara koro (211-212)
 
Bani israila ka dansako law ka kafiri ya, dien ani ni sakow masiri la allah kako nankari bakaw bolo, allah be muminiw don aridjina kono, abe kafiriw don djahanama kono.
 
S
Souratoul Bakara koro (102-112)
Daily+
 
Kafiriw tefe Allah ka Here djiki Silamew kan, Yahudiyaw ka galotike Muso demeli la, kurane Aya do faleni do la Ani kodon Miniw be O lah.
 
S
Souratoul Bakara koro (213-214)
 
Hadamadenw kunye djamokulu kelenye limaniya kan okofe ufara fara la allah ye nabiyumaw T`chi ka allah bato law nisodiya, ka allah kota law mansiran, muminiw ladjarabi li ni : fanta ya ani bana ani siran ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (102-105)
Daily+
 
Yahudiyaw keli ka kurane Nankari, yahudiyaw ka Nabiyuma faka, Mussa ka kabakow inafo: Tufana dji, Tonw, Toriw, yahudiyaw ka kuna kumaw ko : Ardjina krinkrin nedo ni olu dronye, ko olu ye allah teriw ni a denw ni aknu bakaw ye, yahudiya be diyin nianamaya kanu ka teme bekan, yahudiyaw ko ko djbrila ye olu djuku ye, yahudiyaw ka lahidu Tiyin, korote kiti, Haruta ni maruta ni kisso, aw kanafo kira ma ko (R`aaina) kafiriw ni muchriku Te silamew ka Here fe.
 
S
Souratoul Bakara koro (183-188)
 
Suun faridaya mokow kan, ludjura miniw be suun bilali daga, kurane fasari bakaw ka kuma (fidiya) fasari la, kurane djikini suunkalo la, allah ka se duau djabili la,suunkalo sufela dakali furu niokonw ye, mokow ka nafolo duni ted aka galo kan , surafain kolo lo.
 
S
Souratoul Bakara koro (15-28)
Daily+
 
Munafikiw ka lahala - miniw limaniyara kene kan Uma limaniya dokola - , Lachuli Tawhidu kan, kurane ka Moko ladese kow , Lasirani kabo Tasuma ma .
 
S
Souratoul Bakara koro (189-195)
 
Allah ye kalo ke wakati ni bato tamaserew ye , aye siran allah nie aw ka kobe la, muminiw aye allah ka dine deme aye mokow faka miniw ye aw faka, ni miniw dona limaniya la kabo kafiri ya la allah ye yafa masa ye hine masa do aka djonw na.
 
S
Souratoul Bakara koro (84 - 90)
 
Allah ka lahidu bani israila kaw ye tawurata kono : aw kana nioko djoli bon, aw be limaniya ni tawurata kono fin do ye ka kafiriya ni do ye, O tiki lamokow sara ye madjiki ye dien na ani djahanama ye lahara, allah ka kabakow issa ye, mussa ni saya meleke ka kisso, bani israila kaw ka fitiri waleya nabiyumaw ni kurane ma.k
 
S
Souratoul Bakara koro (1-5)
Daily+
 
Sura toko dali sababuya, yahudiyaw kololow, djama kulu follow ala yinsira djonw ani Usaraw.
 
S
Souratoul Bakara koro (106-112)
Daily+
 
Kurane aya yelemali ani mibe tali ke ola, sanfela ni dukumala ye allah taye abe finke minkadi aye, kitabu tikiw befe silamew ka sekine kafiriya ni boli bato la hasidiya kama, Muminiw aye seli ni djaka bo, yahudiya ni nasora ka kuna kumaw ko ardjine krin krin nedo ni olu dron ye, muminiw de be to ardjine kon .
 
S
Souratoul Bakara koro (30-34)
Daily+
 
Adama fusamantiya Ani sudjudu keli aye, Adama Ani Iblisa ka Baro.
 
S
Souratoul Bakara koro (50-55)
Daily+
 
Allah ye Lahidu Di Musa Ma chu Binani, kitabu Nema (Tawrata) , Bani israila kaw keli ka yini kuw ka Allah ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (158-173)
 
Sofa ni marwa ye dine tamasere ba tow ye, miniw bana limaniya ni tiyin na fo Usara okan allah ka danka be Ukan, bato masa teye tien yere yere la fo allah, allah ka kabakow danfew na, cheitane be yamariyali ke djurumu ni alah kota la, muminiw akana ke iko kafiriw, fin mi be muminiw toro allah ye o haramu muniw kan.
 
S
Souratoul Bakara koro (198-203)
 
Basi te garisike gnini na hidji la, aye allah kofo kosobe hidji kono, awuka dien ani lahara gnini, mina kile fila siki ani kile saba siki.
 
S
Souratoul Bakara koro (124-129)
Daily+
 
Allah ye ibrahima – kisi nema ba kan -ladjarabi, Toyonli kelaw teke niemoko ye, allah ye alkaba ke mokow farayoro ye nioko kan ani U mafa yoro ye, ani hidji ni Umra keyoro ye , Ibrahima ka duwaou makah ye, Ibrahima ni Ismaila ka alkaba djoli ani uka duwaou ni allah niesira ya ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (76-83)
Daily+
 
Allah be ko dokolenw Ni ko banke lenw don, yahodiya dow ka kalan Ni sebeni doni baliya,Allah ka djaka sereda yahodiya karamoko djukuw ye, Bani israila kaw Galon tike, Allah ka kiti Moko djukuw kan Ani Moko Niumanw ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (146-153)
 
Yahudiyaw ni nasoraw be kira ka kira ya don iko ube udenw don tokominan – kisi ni neema ba kan – udow be tiyin doko kasoro ube a don, mindjikina ikan - kira- odeye tiyin ye kabo allah yoro, kira I niesi koron ma ikera yoro wo yoro, ani aw silamew, Muminiw aye deme yini allah fe aw ka ko bela.
 
S
Souratoul Bakara koro (196-197)
 
Aye hidji ni umura dafa allah ye, ni moko mi bali la hidji ni umuara dafali la O kiti ka kiti, alakira kundi li – kisi ni nema baye – " hudeyibiya" san , fidiya lagnini , hadiyu lagnini, aye siran allah nien aka allah ka niamriya kanw labato, aye aw yoro ma djanyan aka bali li kow la.
 
S
Souratoul Bakara koro (80-83)
Daily+
 
Bani israila kaw ka kuma: ko lahara Tasuma te olu djeni fo dondamadow, Bani israila kaw ka galontige kada allah la, kafiriw ni munafikiw ka djahanama kono do, Muminiw ka ardjine kono do.
 
S
Souratoul Bakara koro (91-102)
Daily+
 
Bani Israila kaw ka Misini Bato, yahodiyaw ka diyin kanu Dama Teme, yahodiyaw ka lahidu Tiyin, silamen djoyoro korote la.
 
S
Souratoul Bakara koro (130-145)
Daily+
 
Mokosi te ik`o don ibrahima ka dine la – silameya – fo nakera djahili ni kodonmbali ye, ibrahima ni yakuba ye U denw ye Uka sabati silameya kan, yahudiyaw aw kumbe yakuba ka fatuli ke yoro la, Muminiw ayafo yahudiyaw ni nasoraw ye ko awbe allah kelen bato, aye allah ka dine matarafa, t`chi den afo kitqbu donkenw ye: aw be sosoli allah kelenmbakatiya la ? kasoro finmbe la djelen tiki do, awbe sosoli ko ibrahima ni ismaila ni ishaka ni yakuba ye yahudiya ni nasora ye? Oye galonye, findonmbaliw ...
 
S
Souratoul Bakara koro (204-207)
 
Aya djikin sababu, munafikiw ka djageleya allah la, munafikiw ka yere bonya ladilikan mine baliya la, moko dow be iyere fere allah man , ni djihadi keli ye ani allah bat oye, suhayibu rumi ka kiso.
 
S
Souratoul Bakara koro (6-15)
Daily+
 
djama kulu filana Oye kafiriw ye ani Usaraw, djam, djama kulu sabana Oye Munafikiw ye ani Usaraw.
 
S
Souratoul Bakara koro (83-90)
Daily+
 
Allah ka lahidu Bani Israila kaw ye, Bani Israila kaw dansako Thidew kan, Bani Israila kaw ka kuma Nabiyuma ye – kisi Ni nema Ba kan- Bani Israila kaw ka kira Nankari.
 
S
Souratoul Bakara koro (219-221)
 
Silamew ka gninikali gilo mini ani a fereli ani asani kiti, ani uka gninikali sobon kiti la, yani aka haramuya, ani uka gninikali yatime denw ka konien la, muchirikuw boli batolaw furuli.
 
S
Souratoul Bakara koro (47-50)
Daily+
 
Allah ye Nema thiama Mike yakuba bonaw ye, Allah ye U kichi kabo firawna Ni Aka Mokow ma, Allah ye Badji fara U ye.
 
S
Souratoul Bakara koro (215-218)
 
Sohabaw ka kira gninikali ube nafolo nafakati tiokoya mina, lahoroma kalo kitiw, kafiriw be awu bali silameya la fo ni udesera awu la.
 
S
Souratoul Bakara koro (222-227)
 
Haida kitiw, allah be tubi djonw fe ani sanuya djonw, aw musow ye aw ka seneke forow ye , ayena uma uniefe, aw kana aw ka kaleli ke balilan ye ani niumaya ni sindji tuku tie, kale li muso kafo nioko ya baliya la.
 
S
Souratoul Bakara koro (208-210)
 
Hee awu mumiw aye don silameya la abeladjelen, aye cheyitane ka siraw toyi, allah ye masa ba ani kodon masa ye, kow be sekin allah man.
 
S
Souratoul Bakara koro (113-123)
Daily+
 
Yahudiyaw ko ko nasora te foyi kan nasoraw ko ko yahudiayw te foyi kan, kasoro ube tawurata ni indjila kalan, mokosi ka tonyonli manbo kateme moko minbe allah kofoli bali aka misriw la, kile boyoro ni abinyoro ni sankolo ni tukukolo kono ko beye allah taye, yahudiyaw ni nasoraw ka kuna kuman ko: den be allah bolo, allah ka sanu kabo uka galontike man, allah ye kira t`chi ni kabako kow ye, yakuba bonaw aye tasi allah ka nemaw la, aye siran lahara niakata yin ni fese feseli yin.
 
S
Souratoul Bakara koro (34-46)
Daily+
 
Adama Ni Awa ka Baro Ardjine kono Ani Uboli A kono, Allah ka Nema Yakub Bonaw ye, Ka makow yamariya ni Yuma ye kasoro ka O foyoko koya O kololow, Yere deme Ni sabali ANi seli ye
 
S
Sʋʋratul Bakara Tafsɩɩr n yi Aya 246-269
 
Morã goma a tasɩrã pʋgẽ; yεl nins sẽn watã:1- Nabi Daawuud ne a toaaluut kibaya.2- Wẽnnaam sɩf-ramb sẽn be Ayatul kursɩ pʋgẽ;3- Bãngba koeese sẽn kẽed ne "laa ɩkraaha fɩ dĩin aayarã,4- A Nabi- ɩbraahɩm ne a Namrʋd kibaya, ne a Nabi-ɩbraahɩm sẽn kos Wẽnd t’a wilg-a a sẽn wɩɩmd kũum to-to5- A ʋzayr kibayaLa zẽng sẽn pa rẽ;
 
Loading …
show series
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Why are the Muslim nations disrespected, bullied, and looked down upon all over the world today? Find the answer and much more in this week's updateBy webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
God says: �Fight them until there is no more persecution, and worship is devoted to God� giving the believers a clear mission -not for worldly or material gain- but to give all humanity the chance to be free of persecution and tyranny; an opportunity to follow their creator not their equal; and an opportunity to be truly free from all forms of ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this Friday sermon, Imam Siraj Wahhaj reflects on the purpose an benefits of fasting. He reflects on verse 184 from Surat al-Baqara: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ And fasting is better for you, if only you knew. Imam Siraj encourages everyone to fast the month of Ramadan, and establish the pillars […] The post Gett ...…
 
In this Friday sermon, Imam Siraj Wahhaj reflects on the purpose an benefits of fasting. He reflects on verse 184 from Surat al-Baqara: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ And fasting is better for you, if only you knew. Imam Siraj encourages everyone to fast the month of Ramadan, and establish the pillars of Islam. He high ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this Friday sermon, Imam Siraj Wahhaj reflects on the purpose an benefits of fasting. He reflects on verse 184 from Surat al-Baqara: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ And fasting is better for you, if only you knew. Imam Siraj encourages everyone to fast the month of Ramadan, and establish the pillars […] The post Gett ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
R
Renewal By The Book: Quran Tafsir Based on Imam Ghazali's Ihya
 
In this lesson, Shaykh Faraz highlights the verses 183-186 of Surat al-Baqara, which are the verses on fasting and Ramadan. They correspond to the sixth chapter of Imam Ghazali’s Ihya on fasting. He tells us about the aims of fasting through these verses, and gives some key meanings of those aims and tips on how to attain them. In verse 183 of ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this lesson, Shaykh Faraz highlights the verses 183-186 of Surat al-Baqara, which are the verses on fasting and Ramadan. They correspond to the sixth chapter of Imam Ghazali’s Ihya on fasting. He tells us about the aims of fasting through these verses, and gives some key meanings of those aims and tips on how […] The post 06: Fasting & Ramad ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this lesson, Shaykh Faraz highlights the verses 183-186 of Surat al-Baqara, which are the verses on fasting and Ramadan. They correspond to the sixth chapter of Imam Ghazali’s Ihya on fasting. He tells us about the aims of fasting through these verses, and gives some key meanings of those aims and tips on how […] The post 06: Fasting & Ramad ...…
 
R
Renewal By The Book: Quran Tafsir Based on Imam Ghazali's Ihya
 
In this lesson, Shaykh Faraz highlights verses 222 of Surat al-Baqara, and how it corresponds to the third chapter of Ghazali’s Ihya on purification. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (Truly, Allah loves the oft-repentant and He loves those who purify themselves completely). Shaykh Faraz explains that repentance ...…
 
In this lesson, Shaykh Faraz highlights verses 222 of Surat al-Baqara, and how it corresponds to the third chapter of Ghazali’s Ihya on purification. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (Truly, Allah loves the oft-repentant and He loves those who purify themselves completely). Shaykh Faraz explains that repentance ...…
 
In this lesson, Shaykh Faraz highlights verses 222 of Surat al-Baqara, and how it corresponds to the third chapter of Ghazali’s Ihya on purification. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (Truly, Allah loves the oft-repentant and He loves those who purify themselves completely). Shaykh Faraz explains that repentance ...…
 
R
Renewal By The Book: Quran Tafsir Based on Imam Ghazali's Ihya
 
In this episode, Shaykh Faraz highlights the closing verses of Surat al-Baqara, verses 284-286, and how they correspond to the second chapter of Ghazali’s Ihya on faith. He tells us about the verses’ great merit, key underlying meanings as they relate to faith and certitude, and some guiding advice on how to benefit from these verses. Shaykh Fa ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this episode, Shaykh Faraz highlights the closing verses of Surat al-Baqara, verses 284-286, and how they correspond to the second chapter of Ghazali’s Ihya on faith. He tells us about the verses’ great merit, key underlying meanings as they relate to faith and certitude, and some guiding advice on how to benefit from these […] The post 02: ...…
 
S
SeekersHub Podcast - Islam, Islamic Knowledge, Quran, and the guidance of the Prophet Muhammad
 
In this episode, Shaykh Faraz highlights the closing verses of Surat al-Baqara, verses 284-286, and how they correspond to the second chapter of Ghazali’s Ihya on faith. He tells us about the verses’ great merit, key underlying meanings as they relate to faith and certitude, and some guiding advice on how to benefit from these […] The post 02: ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Why didn�t the Muslims fight their enemies from the first day and go after the leaders of disbelief in Mecca who were persecuting and torturing them? Why was fighting not legislated for over 13 years of Islam? Find the answers and much more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Sadly, there have been many charges against Islam regarding the issues of fighting and war. Let�s consider the two most common accusations: first, it has been said that Islam was spread by the sword. Second: Islam has been criticized for imposing taxes �called Jezia-on the nonbelievers under its rule. Find the answer to these accusations and so ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
We have adopted the moon phases for measuring time and predicting tides. We have utilized some of the sun�s energy for our use, and we benefit from our knowledge of the seasons for agriculture. We have ancient knowledge of the positions of some stars �such as the North Star- and we use it for navigation. Perhaps in the future, and when the scie ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Prophet Muhammad�s companions asked many questions. They questioned each and every practice that was common at the time, because they wanted to move from ignorance into deeds that were fair and that brought them closer to Allah. Learn more in this week�s update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Corruption! Learn how the rich and governments collude to cause corruption and the loss of resources and life.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Money and labor are the wealth of societies. The money I have today will pass to another person through trade. What laws govern this circulation of wealth? Find the answers in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Learn how to earn the great rewards of a spiritual retreat (I'tikaf) each time you step into a mosque.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Do you often pray and ask God for something only to have your prayers go unanswered? Why? Find the answer and much more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
How do you get closer to God? Is there a secret? Yes, there is! Learn this secret and much more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
God says that �the Quran was revealed as guidance for mankind.� Learn more about guidance, and why we as humans do a poor job mapping our way through life. Take a moment to listen and to share with your family & friends.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Why wasn't the Quran revealed as one complete book?There are those who criticize the Quran and question: how do you say that Quran was revealed in the month of Ramadan, while you also say that it was revealed little by little over the twenty-three years of Muhammad�s Prophethood? Find the answer and much more in this week's update.…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
The history of fasting Ramadan. Fasting, just like many other religious obligations, was introduced gradually. Learn more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Should you fast Ramadan during Travel? There are some who argue that travel in our time is totally different from those in the olden days: We have cars, planes, and comfortable hotel accommodations. Shouldn't we, then, be able to fast while traveling? Find the answer and much more in this week's update.…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
You often hear a person who just came back from the Hajj pilgrimage say: �When I was in Mecca and Medina I felt the sweetness of faith; I experienced great peace and comfort in my heart. It was like I had forgotten the entire world around me.� Are these praises, feelings and experiences exclusive to the holy places and cannot be experienced any ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Give good advice. Prophet Muhammad �peace be upon him said-: "The example of the persons abiding by God's orders and restrictions in comparison to those who violate them is like the example of passengers who drew lots for their seats in a boat. Some of them got seats in the upper deck while the others sat in the lower. When the lower deck passe ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Religious Obligations & Love. Are Religious Obligations a burden? or are they an act of love? We see God�s teachings and legislation as an act of love; and we see submission to the will of God as a way of reciprocating this love. Learn more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Death penalty in Islam. There is much discussion about the death penalty. Is it fair, cruel, or ever necessary? The Quran gives you the true purpose of punishment laws. Learn more in this week�s update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Brotherhood in faith. God says: The believers are brothers, so make peace and reconciliation between your brothers and be mindful of God, so that you may be given mercy. (49:10) Learn more about the strength of the bond of brotherhood in Islam in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Murder and revenge. What does Islam teach us about revenge, murder and the death penalty? How do the bible, Torah and Quran differ in dealing with the issue of murder? Learn the answers and much more in this week�s update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
The master key of faith. Do you know the master key to faith? Do you know the one action that can help you pray better, give more to charity, and be a better Muslim? God gives you the key to faith in verse 177. In fact, the entire grammar of the verse is changed to highlight this key. Find out the master key to faith in this week's update, and ...…
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Money you love to people you love. To whom should you give charity? Allah wants you to give from the money that you love to the people that you love. Take care of those around you. Learn more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
The Road of Righteousness. Let�s walk down the road of righteousness together. Allah explains that righteousness is not limited to belief; rather it has to translate into day to day actions and behaviors. Learn more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Q
Quran Garden - The Holy Quran Explained in Clear English (English Tafsir)
 
Crime and punishment. Many people feel bad for the criminal who is about to suffer. They focus on the severity of the punishment while forgetting how terrible the crime was. Allah teaches us to always recall what those who spread corruption on earth did. Learn more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login