Best esin podcasts we could find (Updated January 2018)
Related podcasts: Nipa Awon Ninu Islam Tira Alaye Islamic Religion Education Hadiisi Lori Idajo Ahkaam Ẹsin Irun Umdatul Kitap Oselu Nkan Bill Gilbert  
Esin public [search 0]
show episodes
 
I
Itosona Lori Asigbo Esin
Daily+
 
1- Ibanisoro yii da lori awon ona abayo si asigbo esin ti o gbaye kan laarin awon Musulumi.2- Ibanisoro je afikun lori awon okunfa ati ona abayo si awon asigbo tabi aseju ninu esin.
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
A
Ajọse ti ọmọ Iya ninu Ẹsin Islam
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko mẹta wọnyii: (i) Pataki asepọ jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin. (ii) Ẹsan ti o wa fun asepọ ọmọ iya ninu ẹsin. (iii) Awọn nkan ti o maa nba jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin jẹ.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
I
Ikẹ ati Aanu sise ninu Ẹsin Islam
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
A
Awon Alaye Esin Nipa Igbagbo si Ayanmon (Kadara)
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
I
Idajọ Ẹsin lori Rukiya, Oogun Ifẹ ati Gbekude lilo
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii:(i) Iha ti ẹsin ko si Rukiya, Oogun ifẹ ati Gbekude lilo,(ii) Idajọ awọn nkan mẹtẹẹta yii,(iii) Majẹmu Rukiya,(iv) Idajọ wiwe ayah Alukuraani ati dide mọ ọrun,(v) Diẹ ninu awọn Rukiya ti a le fi se isọ fun alaarẹ, ọmọde ati lati fi wa iwosan.
 
A
Awon Idajo Esin Nipa Aja Ati Egbin re
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Eto Oselu Tiwa- ntiwa (Demokiresi)
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
A
Awọn Ọna ti o ba Ẹsin Islam mu fun Isọ Ọlọhun ati Aabo Rẹ
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn ọna ti musulumi fi le wa isọ Ọlọhun ati aabo Rẹ gẹgẹ bii: Jijẹ eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
 
A
Agboye Adadaale ninu Esin ni odo Awon ti won wa ni oju ona Sunna
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
K
Kitap Kokusu Podcast
Monthly
 
İki insan gecenin kör vakti bir araya gelir… Ellerinde bir kitap ve o kitabın kokusu peşinde sürüklendikleri bir yolculuk başlar. Bir kitabı, kendi meseleleri haline getirip üzerine tartışırlar… Kitabın temas ettiği noktalara notlar düşer, anımsattıklarını dile getirir, esin kaynağı olduğu veya esinlendiği diğer sanat dallarına da referanslar vermeye çalışırlar… Okuduklarını, okuduklarından ne anladıklarını ve anladıklarından ne bulduklarını bir bir kaydederler. Çünkü bilirler ki eser, yazar ...
 
A
Anfaani yiyọ Saka (Zakat) fun Ẹnikọọkan ati fun Awujọ
 
Alaye nipa ipo Saka yiyọ ninu ẹsin Islam ati awọn anfaani ti o wa nibi yiyọ rẹ yala ni abala ẹsin ni tabi abala iwa.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira Buluugul-maroom
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
D
Die Ninu Awon Ewa Islam
Daily+
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A
Asigbọ lori Akoko Irun Jimọh
 
Idanilẹkọ yii se alaye ọrọ awọn onimimọ ti o da lori igba ti o yẹ ki a maa ki Irun Jimọh, ni idahun si asigbọye ẹsin eyi ti o n waye lati ọwọ ikọ awọn ọdọ Musulumi kan ti wọn ngbe Irun Jimọh duro ni aago mẹsan awurọ.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
A
Awon Janmoo Islam: Oore ti o nbe lara won ati ibi ti won ku si
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
P
Projecting Artlies into the Void
Daily+
 
In 2006, Land Arts of the American West was asked to create an ARTL!ES ‘archive’ at Cabinetlandia, a borrowed piece of land near Deming, New Mexico. The site is part of the Deming Ranchettes, desert scrubland throughout Luna County that was speculatively divided into 87,000 half-acre residential lots and sold in the 1960s. Bound by a major east-west railroad to the north, the voided subdivision containing our site is bisected by Interstate 10. Its original dirt roads have become faint shadow ...
 
P
Projecting Artlies into the Void
Daily+
 
In 2006, Land Arts of the American West was asked to create an ARTL!ES ‘archive’ at Cabinetlandia, a borrowed piece of land near Deming, New Mexico. The site is part of the Deming Ranchettes, desert scrubland throughout Luna County that was speculatively divided into 87,000 half-acre residential lots and sold in the 1960s. Bound by a major east-west railroad to the north, the voided subdivision containing our site is bisected by Interstate 10. Its original dirt roads have become faint shadow ...
 
Loading …
show series
 
Gespräch mit Michael Brade, Präsident des Humanistischen Verbands DresdenAnmod: Das Wort Seelsorge erscheint meist in religiösem Kontext. Doch nicht nur Kirchen stellen Seelsorge-Angebote in Krankenhäusern und Justizvollzugsanstalten. Auch der Humanistische Verband versucht nun, in Kliniken und Gefängnissen Gesprächsangebote für konfessionsfrei ...…
 
C
Chaos Computer Club - recent events feed (low quality)
 
Die Frage nach der Natur unseres Bewußtseins, und wie es möglich ist, dass es in unserem Universum existiert und es erlebt, ist wohl das faszinierendste Rätsel, mit dem wir konfrontiert sind.Das Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz wurde nicht zuletzt ins Leben gerufen, um darauf eine Antwort zu finden. In dem Versuch, auf Computern die ...…
 
Paul is very detailed about the character of the local church(es) in the last days. He is frank in his Spirit inspired estimation of the horrific realities that will characterise the local churches. He lets us know that these so-called churches will not be Christ-centered. He lets us know that demonic powers will direct the people, and the peop ...…
 
W
War Klar
 
MUTTER! – ist der erste Filmtitel der geschrien werden will. Ob es an der guten Qualität liegt, die irgendwo herausgeschrien werden muss, oder an der verwirrenden Medienpräsenz desselben versuchen wir in diesem Podcast zu klären. Denn dafür sorgt der Film von Regiesseur Darren Aronofsky im Medienecho auf jeden Fall. Da ist alles zu lesen von Ps ...…
 
C
Chaos Computer Club - recent events feed (low quality)
 
Über die Jahre haben sind verschiedene Designprinzipien, oder "Prinziples of Design", postuliert worden, die es in den Kanon der klassischen Design-Ausbildungen geschafft haben und deren Beachtung zu attraktiveren oder einfacher zu benutzenden Produkten führt. Wenn wir uns einige von diesen Prinzipien beim Entwurf von Software-Systemen vergegen ...…
 
Thema: Social Media. Unsere zwei Interviewgäste Alena und Tatjana erklären uns, wie es in 2017 mit Social Media aussieht und wie man sie nutzen kann - um sein Produkt, seine Firma oder seinen Podcast bekannter zu machen. Eigentlich leben wir als Podcaster ja im Internet. Aber bisher war unser Umgang mit Facebook, Twitter & co mehr nach dem Prin ...…
 
Kaum haben sich die Temperaturen in Europa wieder halbwegs normalisiert, geht es in Westeros heiß her. Die militärischen Rückschläge nicht einfach kampflos hinnehmend, fliegt Daenerys Stormborne etc. höchstpersönlich in den Kampf gegen die Lannisters. Weniger feurig die Stimmung in Winterfell, wo das Wiedersehen der Stark-Geschwister nicht durc ...…
 
Kaum haben sich die Temperaturen in Europa wieder halbwegs normalisiert, geht es in Westeros heiß her. Die militärischen Rückschläge nicht einfach kampflos hinnehmend, fliegt Daenerys Stormborne etc. höchstpersönlich in den Kampf gegen die Lannisters. Weniger feurig die Stimmung in Winterfell, wo das Wiedersehen der Stark-Geschwister nicht durc ...…
 
Salvete, greetings to all of you. Here is the Chaplet of Divine Mercy. If you are looking for the structure of this prayer and its complete prayers in English please Click Here. I'm assuming that most of you are already familiar with the structure and the prayers in English so I've put the Latin text below so you can follow along and learn the ...…
 
Salvete, greetings to all of you. Here is the Chaplet of Divine Mercy. If you are looking for the structure of this prayer and its complete prayers in English please Click Here. I'm assuming that most of you are already familiar with the structure and the prayers in English so I've put the Latin text below so you can follow along and learn the ...…
 
This week, The Dynamic Duo is joined by licensed professional counselor and sex therapist Meka Nicole for a very spicy discussion regarding the R Kelly Scandal! This has been a bad week for black men: they seem to all be thinking with the wrong head.TRIGGER WARNING: This episode includes conversation regarding sexual abuse and may trigger your ...…
 
B
Business Breakthroughs with Ted Miller III
 
Get the @ss~es in the seats to make money you want to make!
 
S
Switzerland Global Enterprise
 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) feiert dieses Jahr das 90-Jahr-Jubiläum. Die Geschichte des Vereins begann 1927, als in Zürich und Lausanne Büros für die Wirtschaftsförderung eröffnet wurden. Auch wenn die darauffolgenden Jahre von Kriegen und Finanzkrisen geprägt waren, konnte sich die Schweiz dank gezielten Massnahmen zu einem bedeutende ...…
 
Im Podcast Episode #47 geht's um Segas neue VR-Arcade in Tokio, Oculus-Marketing für Oculus Rift und Gear VR sowie die Digility 2017.VR-Spielhalle in TokioMitte Juni startete Sega eine neue VR-Arcade in Tokio, die Matthias vor Ort testen konnte. Christian konnte auf der Digility eine kabellose Gear-VR-Brille mit Raumtracking ausprobieren. Wir s ...…
 
H
HEADLOCK - Der Pro Wrestling Podcast
 
Wer ist Kevin Owens? Headlock mit dem großen Karriere-Special zum amtierenden WWE US-Champion und dem Face of America: Was macht ihn heute aus und welchen Weg hat der ehemalige Kevin Steen hinter sich? Das alles gibt es in Ausgabe 101 von Headlock!Erneut finden sich Headlock-Host Olaf Bleich, Christian Dörre von Computec und Tausendsassa Michae ...…
 
S
Sports Maniac - macht dich fit für die Digitalisierung im Sport
 
Prof. Dr. Julian Kawohl von der HTW Berlin und sein Team haben die Fußball Bundesliga Vereine auf deren Digitalisierung wissenschaftlich untersucht. Dabei herausgekommen ist ein Digital Ranking mit interessanten Ergebnissen an der Spitze und mit einigen Überraschungen im Tabellenkeller. Der Professor für Strategisches Management spricht im Podc ...…
 
P
Projektmanagement für Macher und Entscheider
 
In dieser Episode wirst du erfahren, warum du mit Entscheidern anders kommunizieren musst um erfolgreich zu sein. Georg Jocham zeigt uns einen einfachen Trick, wie du schnell den Entscheidertypen erkennen kannst. Damit du klar bist in deiner Kommunikation.
 
P
Projektmanagement für Macher und Entscheider
 
In dieser Episode wirst du erfahren, warum du mit Entscheidern anders kommunizieren musst um erfolgreich zu sein. Georg Jocham zeigt uns einen einfachen Trick, wie du schnell den Entscheidertypen erkennen kannst. Damit du klar bist in deiner Kommunikation.
 
D
Der Performance Manager Podcast | Für Controller & CFO, die noch erfolgreicher sein wollen
 
Drei sichere Wege, Ihre Kunden zu verlieren.Und wie es auch anders gehen kann. Ich möchte Ihnen heute von drei persönlichen Erfahrungen berichten. Alle aktuell aus den letzten Wochen. Unglaubliche Geschichten aus dem Leben, die man sich so nie ausdenken könnte. Und die trotzdem jeder von Ihnen auch kennt. Sie ahnen es bereits: Geschichten, die ...…
 
B
Bay Area Real Estate Podcast with Greg McDaniels
 
If you’re wondering where you should go out to eat in Danville, here are our top seven favorite restaurants in the area. Looking to buy a Bay Area Home? Search all Bay Area homes for sale.Selling Your Bay Area Home? Use our home evaluation tool. What are our team’s top seven favorite restaurants in Danville? Let’s start South and move North thr ...…
 
I
IrgendWasser - Irgendwas läuft immer
 
Durch zahlreiche Audiobeiträge geht es in einer weiteren zweistündigen Unterhaltungsfolge wieder thematisch kunterbund zu.'
 
Wolfgang und Thomas sind wieder zurück in der Podcast Reihe über Hogwarts, Magie und alles was sich in der Fantasy-Welt (vor allem bei Game of Thrones) noch so tut. Was tut sich in der Welt von Potter? Warum kann Fantasy (im Fall von Potter und Der Herr der Ringe) eine wahre Goldgrube sein während sich andere Franchises unglaublich schwer tun? ...…
 
慢速中文 Slow Chinese
 
我上小学的时候,常常想一个问题:“东西”真是个有意思的词。为什么我们说“买东西”,不说“买南北”?或者,在中文里我们为什么要用两个方位词来表示“事物”的意思呢?教中文以后,我发现很多学生跟我一样,也对“东西”这个词很感兴趣。那我们今天就来讲讲“东西”的由来吧。 关于“东西”的由来,有好多种说法。第一种是:在唐朝的首都长安,有两个大的市场,一个在城市的东边,叫“东市”;一个在城市的西边,叫“西市”。所以,人们慢慢就用“东西”来指各种事物了。 第二种说法跟“五行”有关。五行,就是五种自然现象:金、木、水、火、土。中国人认为,世界上所有的东西,都可以分成这五个类别,方向也不例外。东方是“木”,南方是“火”,西方是“金”,北方是“水”,土在中央。在古代,只有“木”和“金”是可以买卖的,所以我 ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login