show episodes
 
Quran Daily Podcast. You can subscribe and listen daily to the Holy Quran. The holy Quran is recited by Al-Haram Al-Shareef reciters. (Al-Shuraim and Al-Sudais)
 
T
Tamil Quran
Daily+
 
குர்ஆன் என்னும் பெயர் : வானவர் ஜிப்ரில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலம், நபியவர்களுக்கு வல்லவன் அருளிய இந்த நன்மறைக்கு எத்தனையோ பெயர்கள் இருந்த போதிலும், இந்த மாமறையிலே பல இடங்களிலும் குறிப்பிடப்படும் “குர்ஆன்” என்ற பெயரே சிறப்பு பெயராக விளங்கி வருகிறது“குர்ஆன்” என்ற அரபிச் சொல்லுக்கு “ஓதப்பட்டது”, “ஓதக்கூடியது”, ஓதவேண்டியது என்று பொருள்படும். அண்ணல் நபி அவர்களுக்கு ஜிப்ரில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலமாக “ஓதப்பட்ட” இவ்வேதம், மனித சமுதாயம் தன் மேன்மையைக் கருதி “ஓதவேண்டியது” என்ற பொருளையே தன் பெயராகக ...
 
Q
Quran Talk
Monthly+
 
In-depth look into verses and themes of Quran. For full list of episodes go to www.qurantalk.co. Quran, Submission, Islam, Koran, God Alone, Quran Alone, Rashad Khalifa, Submitter, Muslim, Sura, Allah, Sermon
 
B
Bayan Ul Quran MP3
Daily+
 
This podcast is meant to make available easily the famous Urdu language lectures of Dr. Israar Ahmed
 
Contemporary topics in the light of the Quran in Bengali
 
The Nobel Quran Explained in Clear English; professionally narrated and delivered to you weekly! Quran Garden is a word by word, verse by verse clear English Tafsir of the Quran. This series is based on the works of the renowned Al-Azhar scholar: Muhammad Mutwali Al-Sherawi. His greatest work and most recognizable achievement is a televised Quran Tafseer Series called "Reflections upon the Quran." Join the millions who take a few moments each week to connect with God's book; and please share ...
 
Reflections on Quran and Spirituality
 
Mishari ibn Raashid\\\'s recitation of the Quran with translation of its meaning into English. It\\\'s read by Ibraheem Walk of \\\"Sahih International\\\" translation. This version is characterized by a high quality {MP3: 128 Kbps}.
 
Although the best way to learn Quran is through a detailed explanation but for those of us who have a busy schedule, the following series of lectures is a wonderful way to go through the entire Quran in just thirty lessons! Beautifully explained by Dr Farhat Hashmi.
 
L
Let The Quran Speak
Weekly
 
Home of Let the Quran Speak
 
Each week, we share an essential, relevant spiritual teaching from the religion of Islam designed to let you re-discover the simple beauty & spiritual depth of Islam – beyond the headlines. From insider-views to guest-expert interviews, each week, you’ll find a safe-space in which you can openly explore the most controversial religion on earth. Tune in each Tuesday for weekly insights that will increase your consciousness.
 
 
An attempt to make the Quran relevant for our times
 
Fahm-Al-Quran-2011 (English) By Ghazala Qureshi
 
Taleem-Al-Quran-2010(Complete) By Taimiyyah Zubair
 
A
Al-Quran
Daily+
 
Assalamualaikum war rahmatullahi wa barkaatuhu.Please remember me in your dua !!WasalamBest RegardsDawahTeam.com
 
Great Quran recitations by the best reciters
 
F
Full Quranic
Weekly
 
Heretic Woman reads the Quran so you don't have to!
 
ICPB's 11th Educational Seminar:Ramadaan - The Month of the Quranwith guest speaker Umar Quinn (imam of Masjid Rahmah, New Jersey), held at the Islamic Center of Palm Beach, North Palm Beach, FL USA from Ramadaan 8th - 11th, 1436AH (June 25th - 28th, 2015).
 
Holy Quran Translation in MP3, Mp3qurantranslation.com Your Source For High Quality Audio Translation Of The Holy Quran
 
Jummah Khutbat of Darse Quran by Hazrat Mufti Taqi Usmani
 
Fahm-Al-Quran-2014 By Dr. Farhat Hashmi
 
Recitation by Sheikh Sudais and Shuraym with translation of the meaning in Malayalam
 
Q
Quran Karim
Weekly+
 
Quran Karim recited by Mohammed Jibreel
 
Quran Made easy to learn
 
T
Tamil Quran Audio
Daily+
 
Mishary Alfasy's Arabic Quran recitation with Tamil Translation - Verse by Verse Translation of the Quran.
 
Holy Quran Translation in MP3, qurantranslations.net Your Source For High Quality Audio Translation Of The Holy Quran
 
Mishari ibn Raashid’s recitation of the Quran with translation of its meaning into English. It’s read by Ibraheem Walk of "Sahih International" translation. This version is characterized by a high quality {MP3: 128 Kbps}.
 
Translation of the Meaning of the Quran in Punjabi
 
In this series Shaykh Faraz will be looking at points of reflection from key verses in the Quran. The series will follow the thematic order of Imam Ghazali’s Ihay Uloom ud-Din (Renewing the Religious Knowledges). The aim is to connect the key verses of guidance from the Book of Allah with the blueprint of renewal, the Ihya, so that we experience a renewal by The Book.
 
The Holy Quranالقرآن الكريمhttps://islamhouse.com/ar/http://ar.islamway.net/ www.mp3quran.nethttp://islam-call.com/
 
Translation & Tafseer of Juz 1 by sister Najiha Hashmi
 
Translation of the Meaning of the Quran in Tamil
 
Translation of the Meaning of the Quran in Telugu
 
Shaikh Mashari Rashid Al-Afasy’s Recitation of the Holy Quran which he led in Taraweeh prayer in year 1430H, in California. This version is characterized by a high quality [MP3: 128 Kbps]
 
Quran Karim recited By Abderrahmane Soudaiss
 
This is recitation of the Quran with translating its meanings into Pashto.
 
MISC Quran recitations by different Qurra
 
Islamic lessons, talks, and reminders—with explanations of Qur’an, commentary on Prophetic hadiths, and practical guidance for living Islam–from reliable, qualified scholars from SeekersHub (www.SeekersHub.org).
 
Assorted-Lecuture-Quran By Dr. Farhat Hashmi
 
Assorted-Lecuture-Quran-In-My-Life By Dr. Farhat Hashmi
 
Taleem Al-Quran 2010-Para-30 Explained By Taimiyyah Zubair
 
Quran-Karim by Qari Barakatullah Salim
 
Holy Quran Translation in MP3, qurantranslations.net Your Source For High Quality Audio Translation Of The Holy Quran
 
Taleem Al-Quran 2010-Para-29 By Taimiyyah Zubair
 
Taleem-Al-Quran-2005(Complete) By Dr. Farhat Hashmi
 
Translation & Tafseer of Juz 8 by sister Najiha Hashmi
 
C
Chinese Quran
Daily+
 
神圣古兰经 (神聖古蘭經)Sura 1. 古 蘭 經 第 一 章 開 端﹝法 諦 海﹞一. 奉至仁至慈的真主之名二. 一切贊頌,全歸真主,全世界的主,三. 至仁至慈的主,四. 報應日的主。五. 我們只崇拜你,只求你祐助,六. 求你引導我們上正路,你所祐助者的路,不是受譴怒者的路,也不是迷誤者的路。
 
Loading …
show series
 
In this Friday khutba Shaykh Faraz Rabbani begins by reminding that people are neglectful of death, and that life and death are from Allah Most High. Death is mentioned in the Qur’an several times, and one is called to reflect on death. Death is a point of reflection to the believers personally and collectively. The reality of death should make ...…
 
Better than justice? Did you know that being fair may leave people with ill feelings and regret? Learn how to use this fact to your advantage in today's' Quran Tafsir update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Shaykh Faraz Rabbani explores some amazing examples of the awesome humility of the Prophet Muhammad (Allah bless him and give him peace) from Esfahani’s work “Sharaf al-Mustafa.” Shaykh Faraz describes how the Prophet would lower a vessel for a cat, and not left it until it was finished drinking. While eating dates with his left hand, he fed a ...…
 
In the previous verses, we discussed matters related to married and widowed women. But what if a situation arises where a husband divorces his wife before the couple consummates the marriage? Learn the answer and much more in this week's Quran update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
After a divorce or after the husband's death, the wife may be looking to move on with her life. The Quran addresses the issues of dating and marriage for the widow or the newly divorced woman. Learn more in this week's English Quran update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Since the enlightenment period, belief in God and organized religion has come under significant attack. The unremitting question regarding the compatibility of revelation and reason continues to plague us in current times. Atheism as a “belief” system or worldview is on the rise, and many individuals feel obfuscated and confused amidst the high ...…
 
Since the enlightenment period, belief in God and organized religion has come under significant attack. The unremitting question regarding the compatibility of revelation and reason continues to plague us in current times. Atheism as a “belief” system or worldview is on the rise, and many individuals feel obfuscated and confused amidst the high ...…
 
In this podcast Mufti Taha Karaan will explain how do Muslim minority communities in various parts of the world create meaningful spaces and environments to flourish as religious communities, and as beneficial members of their societies? The intersection between religious identity and citizenship is a nuanced and complex topic for many Muslims ...…
 
�Iddah� is the waiting period God prescribed for the woman after the marriage ends in divorce or after the death of the husband. Learn the duration of iddah and the wisdom behind it in this week's English Quran update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Divorce causes big problems, but Allah wants to shield the children from the parent�s disagreements. No matter how ugly the divorce was, the rights of the children from breastfeeding to clothing should take priority. Learn more in this week's Al-baqarah English Tafsir update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
In this Eid sermon, Shaykh Faraz Rabbani contrasts people who see just this world—a place of sorrow and suffering—with those who see this world as the creating of Allah, a gift, and the first step in an eternal journey. He outlines the Prophetic model of joy and rejoicing, and how to find mercy in hardship: responding by turning to Allah, striv ...…
 
In order to be able to understand the Quran there is one single requirement…Sincerity Only the Sincere Can Understand the Quran [56:75] I swear by the positions of the stars. [56:76] This is an oath, if you only knew, that is awesome. [56:77] This is an honorable Quran. [56:78] In a protected book. [56:79] None can grasp it except the sincere. ...…
 
Ustadh Amjad Tarsin gives some perspective of what Muslims should look forward to at the end of Ramadan. Eid is a celebration of having completed the month of Ramadan in a state of worship, and having drawn closer to Allah. In that sense, every day that passes by where one abstains from sin is Eid. Sayyidina Ali ibn Abi Talib (may God be please ...…
 
Shaykh Faid Mohammed Said starts the khutba by explaining how the battle of Badr was a blessing. He goes on to explain how prophetic practice is guidance. The greatest blessing is deen, which is how we implant the teaching of the Messenger of God (peace and blessings be upon him). The battle of Badr has many lessons for those who reflect. Allah ...…
 
During divorce, some men may pretend to be upright, while in reality, they want to harm and abuse their wife. Allah issues a stern warning to such men who plan domestic abuse. Learn more in this week's English Quran Update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Shaykh Faid Mohammed Said begins by explaining the name of Allah as-Sabur. Sabr (patience) is the highest of strength and ability. Sabr is at the beginning of the test. Sabr is mentioned over 90 times in the Qur’an. The only way to submit to God is by having sabr. With Sabr one will be rewarded. If one trusts Allah they will have sabr. Shaykh F ...…
 
In this khutbah Shaykh Faraz begins by speaking about the great gifts the month of Ramadan has. This entire life is a gift. Allah chose to create mankind and treat them on the basis of mercy. Everything about this life is mercy. Shaykh Faraz goes on to explain what drove the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) to be upon great ...…
 
1. It’s normal for you to think you have “special knowledge” no one else around you has access to, and this makes you feel like you have an “up” on others. [56:77] This is an honorable Quran. [56:78] In a protected book. [56:79] None can grasp it except the sincere. [2:171] The example of such disbelievers is that of parrots who repeat what the ...…
 
Shaykh Muhammad Abu Bakr Ba-Dhib closes Imam Zabidi’s treatise on the Branches of Faith “ʿIqd al-Juman fi Bayan Shuʿab al-Iman” (The Necklace of Pearls in Clarifying the Branches of Faith), looking at the root relating to belief in the next life. Shaykh Ba-Dhib vividly explains the branches of faith relating to the Afterlife which Imam Zabidi h ...…
 
In this session, Shaykh Muhammad Abu Bakr Ba-Dhib concludes Imam Ahmad ibn Zayn al-Habshi’s treatise on sayyid al-istighfar (the foremost way of seeking forgiveness). He continues looking at various methods of forgiveness and their virtues, first covering those narrated from the Prophet (Allah bless him and give him peace). In addition, Imam Ha ...…
 
In this session, Shaykh Muhammad Abu Bakr Ba-Dhib continues looking at the the Branches of Faith relating to civic life from Imam Zabidi’s treatise “ʿIqd al-Juman fi Bayan Shuʿab al-Iman” (The Necklace of Pearls in Clarifying the Branches of Faith). In this session, he looks at the Branches which relate to preserving the Five Necessities which ...…
 
Shaykh Muhammad Abu Bakr Ba-Dhib continues looking at the root concerning the matters of this life from Imam Zabidi’s treatise on the Branches of Faith “ʿIqd al-Juman fi Bayan Shuʿab al-Iman” (The Necklace of Pearls in Clarifying the Branches of Faith). In this session, he begins to look at the Branches of Faith which relate to the individual r ...…
 
In this session, Shaykh Muhammad Abu Bakr Ba-Dhib continues looking at the Branches of Faith from Imam Muhammad Murtada al-Zabidi’s text “ʿIqd al-Juman fi Bayan Shuʿab al-Iman” (The Necklace of Pearls in Clarifying the Branches of Faith). Continuing with the root that relates to the matters of this life, he moves on to look at the Branches of F ...…
 
When it comes to divorce, some couples try to evade and cheat God's teachings. Learn how to avoid this sin in this week's English Quran Tafsir update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
The Qur'an does not mention the act of stoning (Rajm) for any crime. Stoning is called rajm (Arabic: رجم) in Islamic literature, and is a practice found in: Saudi Arabia IraqAfghanistanYemenSomaliaSudanNorthern NigeriaQatarIran (Islamic Republic) Stoning is in the Quran, but it is only done by the disbelievers Sleepers of Ephesus [18:20] "If th ...…
 
[2:183] O you who believe, fasting is decreed for you, as it was decreed for those before you, that you may attain salvation. [16:18] If you count GOD's blessings, you cannot possibly encompass them. GOD is Forgiver, Most Merciful. [13:28] They are the ones whose hearts rejoice in remembering GOD. Absolutely, by remembering GOD, the hearts rejo ...…
 
In this week's Tafsir update, we discuss social issues. Learn how God's law saves humanity from the experimentation and greed of man-made laws.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
[7:58] The good land readily produces its plants by the leave of its Lord, while the bad land barely produces anything useful. We thus explain the revelations for people who are appreciative. Matthew 13 - The Parable of the Sower 3 Then he told them many things in parables, saying: “A farmer went out to sow his seed. 4 As he was scattering the ...…
 
[2:183] O you who believe, fasting is decreed for you, as it was decreed for those before you, that you may attain salvation. [2:184] Specific days (are designated for fasting); if one is ill or traveling, an equal number of other days may be substituted. Those who can fast, but with great difficulty, may substitute feeding one poor person for ...…
 
Do you know the story of Jamila, the sister of Abdullah ibn Ubay? Do you know how she divorced her husband after speaking to Prophet Muhammad? Learn the details and much more in this week's update. We also address a common problem: When a man repeats to his wife �I divorce you� three times, is it considered a single divorce or not?…
 
Is the Quran’s Mathematical Miracle a Coincidence? Pennsylvania Lottery - 666 https://en.wikipedia.org/wiki/1980_Pennsylvania_Lottery_scandal On the night of April 24, 1980, more than six million viewers tuned in to the Pennsylvania lottery to watch The Daily Number to find out the winning three numbers for the $3.5 million jackpot. Since the m ...…
 
I Shouldn’t Be Alive (TV Show) - Skydiver stranded in middle of ocean should he stay on the log or try to swim to shore Happiness Now, and Forever [22:15] If anyone thinks that GOD cannot support him in this life and in the Hereafter, let him turn completely to (his Creator in) heaven, and sever (his dependence on anyone else). He will then see ...…
 
Under no circumstance should a woman in the process of divorce hide her pregnancy in order to move on with her life and marry another man. Such a lie would attribute the child to the new husband and create many issues and injustices. Learn more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Every year news publications post the best places to work. The best places to work in 2018 World Wide Technology... In order to get a job at these companies there are certain criteria their employees need to meet And if someone doesn’t possess these criteria their prospects of getting a job at one best places to work for looks grim. Each angel ...…
 
Do you know the story between Caliph Uthman, Imam Ali and the six-months pregnant woman? Learn the details and much more in this week's English Tafsir update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Jupiter is the 5th planet from the Sun, and the largest planet in the Solar System. How much bigger is Jupiter than Earth? Just to give you a sense of scale, Jupiter is 2.5 times more massive than all the rest of the planets in the Solar System combined. Jupiter’s diameter is 11.2 times larger than Earth. In other words, you could put 11.2 Eart ...…
 
When a husband oversteps God�s limits, he can be ordered by a judge to return to his wife or to divorce her. If the husband refuses to do so, then the judge can force a divorce. Learn more about such divorce in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Messenger selection process [38:45] Remember also our servants Abraham, Isaac, and Jacob. They were resourceful, and possessed vision. [38:46] We bestowed upon them a great blessing: awareness of the Hereafter. [38:47] They were chosen, for they were among the most righteous. [38:48] Remember Ismail, Elisha, and Zal-Kifl; among the most righteo ...…
 
In Arabia, before Islam, men used to employ a tactic to discipline and punish their wives. A man would abstain from having any sexual relations with his wife and deprive her of intimacy for weeks, even months. Learn how Islam dealt with this issue in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Programmed Cell Death / Apoptosis is a process where the cell self-destructs Between 50 and 70 billion cells die each day due to apoptosis in the average human adult. For an average child between the ages of 8 and 14, approximately 20 to 30 billion cells die a day. Fingers and toes self-destruction to eliminate the webbing Metamorphosis – only ...…
 
Assyrian Proverb: “The tallest blade of grass is the first to be cut” This element of conformity to not be targeted is evolutionarily instilled in us Across the entire animal kingdom you see a similar pattern with fish and birds The reason for this is that it makes it difficult for the animal to focus on anyone out of the group to target so the ...…
 
There is one type of oath that cannot be expiated for. The only remedy for it is immersion in Hellfire. Learn how to protect yourself from this type of oath.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Mastery. Greene, Robert. Penguin Publishing Group. “In order to master a field, you must love the subject and feel a profound connection to it. Your interest must transcend the field itself and border on the religious. “ [6:161] Say, "My Lord has guided me in a straight path—the perfect religion of Abraham, monotheism. He never was an idol wors ...…
 
Do you know the story where Allah revealed a verse of the Quran because Abu Bakr made an inappropriate oath? Learn about the story of Abu Bakr and much more in this week�s update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Is sexual pleasure the primary reason for marriage? What are the Islamic priorities in sexual relations? How do you put your children in God's care? Find the answers to these important questions and much more in this week's update.By webmaster@qurangarden.com (Quran Garden).
 
Public Key Cryptography One Public Key one Private KeyPublic Key validates the sender of the messagePrivate Key unlocks the message #19 is the public key - anyone anywhere can validate every letter, word, verse, sura of the Quran, but does not mean that they will have access to itSincerity is the private key - this is what allows someone to unl ...…
 
When verse 222 of �The Cow� was revealed, some people believed that a woman is so unclean during her period that her husband cannot have sexual relations with her, eat or even stay in the same house. Others believed that a menstruating woman is like any other woman, and there is no reason to abstain from sexual activity. Learn the Islamic rulin ...…
 
1. Allah created man from Embryo [96:0] In the name of God, Most Gracious, Most Merciful [96:1] Read, in the name of your Lord, who created. [96:2] He created man from an embryo. [96:3] Read, and your Lord, Most Exalted. [96:4] Teaches by means of the pen. [96:5] He teaches man what he never knew. Water [25:54] He is the One who created from wa ...…
 
இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் அந் நாஸ் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
 
Google login Twitter login Classic login