Best rreth podcasts we could find (Updated November 2017)
Related podcasts: Islamic Religion Education Për Sel-lem) (sal-lallahu Allahut Dispozitat Alejhi Keqja Kapluar Zekati Kijametit Mëdha Shenjat Besimtarët Shoqërimi Shfrytëzimi Pushimeve Urtësisë  
Rreth public [search 0]
show episodes
 
K
Kurs rreth dispozitave të Zekatit
Daily+
 
Shumë dijetarë kur flasin për Zekatin e preferojnë muajin e Ramazanit si kohë shumë të vlefshme për pikënisjen dhe nxjerrjen e tij. Mu për këtë kemi shkoqitur nga kursi Islam për tregtarë pjesën ku flitet për vlerën dhe dispozitat e Zekatit me shpresën se do të ndihmojë në njohjen e zbatimin e shtyllës së tretë të Islamit – Zekatit. Dhe pasi që nga urtësitë e agjërimit është solidariteti me të varfërit dhe të mjerët, atëherë kjo do të na ndihmojë të solidarizohemi me ta edhe nëpërmjet ndarje ...
 
Z
Zekati – vlera dhe dispozitat rreth tij
 
Kjo hytbe e mbajtur nga hoxha Ferid Selimi flet rreth Zekatit – shtyllës së tretë të Islamit. Hoxha i nderuar në mënyrë të thjeshtë por, praktike sqaron vlerën dhe rregullat esenciale të Zekatit.
 
F
Faktet për ekzistimin e Allahut
Daily+
 
Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth argumenteve shkencore dhe fetare për ekzistimin e Allahut.
 
E
Efektet pozitive të faljes së namazit
 
Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth efekteve pozitive të namazit dhe si manifestohen ato në jetën e myslimanit.
 
S
Shenjat e mëdha të Kijametit
Daily+
 
Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shenjave të mëdha të kiametit dhe çështjeve që lidhen me to.
 
S
Shfrytëzimi i pushimeve
Daily+
 
Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shfrytëzimit sa më të mirë të pushimeve verore dhe rëndësisë së kohës.
 
P
Pse i ka kapluar e keqja myslimanët
 
Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shkakut të mbetjes mbrapa të myslimanëve dhe sqaron se shkaku kryesor janë vetë veprat e tyre.
 
P
Pendimi
Daily+
 
Ligjëratë tërheqëse dhe prekëse nga hoxha i nderuar Husejn Serraxh rreth rëndësisë së pendimit dhe mirësive të tij në jetën e besimtarit.
 
R
Realiteti i adhurimit me zemër
Daily+
 
Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth realitetit të adhurimit me zemër si dhe rëndësisë së përkujdesjes për veprat e zemrës.
 
M
Me Allahun!
Daily+
 
Hytbe tërheqëse rreth temës më të rëndësishme e që është njohja e Allahut të lartësuar përmes emrit të Tij më të përsëritur – Allah. Cilat janë domethëniet e këtij emri dhe mësimet që mund të nxjerrim prej tij.
 
A
Argumentet për adhurimin e Allahut një
 
Hoxha i nderuar në këtë incizim flet rreth argumenteve që flasin se i vetmi Allahu meriton të adhurohet. Duke i sjellë argumentet e llojllojshme ashtu siç kanë ardhur në Kuran dhe Synet.
 
D
Dispozitat e Imamit dhe pasuesve të tij
 
Në këtë audio hoxha i nderuar flet rreth disa rregullave që kanë të bëjnë me imamin. ai flet për privilegjin, vlerën dhe përgjegjësinë e atij që del imam pastaj flet rreth asaj se cila vepër është më me vlerë dalja imam apo të bërit myezin. Dhe e përfundon ligjëratën e tij me sqarimin e asaj se kush ka përparësi për të dalë imam dhe llojet e imamëve.
 
C
Cilësitë dhe etika e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)
 
Nuk ka dyshim se ndër bisedat më të mira që mund t’i bëj dikush është biseda rreth Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të), ngase njerëzit sot më shumë se kurrë kanë nevojë për ta njohur atë. Mu për këtë hoxha i nderuar, Bledar Haxhiu, flet në këtë ligjëratë rreth atributeve natyrore dhe virtyteve të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të).
 
I
Ilaçi i umetit në pasimin e Sunetit
 
Në këtë ligjëratë Shejhu përgjigjet rreth realitetit të hidhur të umetit duke tërhequr një paralele mes periudhës mekase gjatë historikë pejgamberike dhe realitetit dhe duke e shtjelluar këtë nën dritën e ajetit: “Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t’ju ndihmoj juve”[Muhamed:7]Gjithashtu Shejhu përgjigjet edhe për operacionet martire dhe sqaron mendimin e tij rreth tyre.Kjo ligjëratë është pjesë e zinxhirit të ligjëratave “El Huda ven nur” me nr: 760
 
T
Të drejtat bashkëshortore
Daily+
 
Në vazhdën e serisë së ligjëratave rreth ‘Artit të komunikimit’ hoxha i nderuar Ahmed Kalaja jep këshilla dhe udhëzime të shoqëruara me shembuj, të cilat çojnë drejt një familje të lumtur ku njihen dhe respektohen të drejtat bashkëshortore. Në masë të madhe këto këshilla lidhen me artin e komunikimit ndërmjet njerëzve dhe rezultojnë me lumturi dhe harmoni në familje.
 
S
Shpresa e gabuar
Daily+
 
Muslimani ka nevojë për energji për të forcuar veten shpirtërisht e shpresa është metoda më e mirë për ta arritur këtë. Megjithatë njerëzit kanë keqkuptime rreth shpresës dhe shpeshherë kjo i bën të harrojnë shumë realitete sikurse vdekja, përgatitja për botën tjetër. E në këtë ligjëratë sqarohet kuptimi i drejtë i shpresës dhe sillen shembuj nga gjeneratat e arta islame.
 
K
Ku jane falenderuesit?
Daily+
 
Njeriu i mençur sheh rreth vetes begati të shumta, të panumërta dhe të njëpasnjëshme. Prandaj të qenit mirënjohës është esenciale për çdo mysliman. Për këtë njohja e vlerës, realitetit si dhe llojeve të falënderimit si dhe dhuntitë kryesore për njeriun është edhe tema e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Bekir Halimi.
 
S
Shoqërimi me besimtarët
Daily+
 
Njeriu në rrugëtimin e tij drejt Allahut ka nevojë për një shoqëri të mirë e cila i ndihmon të qëndrojë dhe vazhdoj i paluhatur. Prandaj, hoxha i nderuar na jep përgjigje rreth asaj se si ta zgjedhim shoqërinë e mirë? Cilat janë veçoritë e shokëve të mirë? Dhe si ta çmojmë dhe ta ruajmë atë?
 
A
Astrologjia
Daily+
 
Kjo është pjesë e komentimit të librit “Kitabut Tevhid” nga hoxhë Ismail Bardhoshi, i cili komenton kaptinën e posaçme e cila flet për astrologjinë. Komenti është i thukët dhe gjithëpërfshirës ku hoxha i nderuar sqaron qëndrimin islam rreth astrologjisë dhe rrezikun e keqkuptimeve dhe devijimeve, në këtë kaptinë, për besimin islam – Akiden.
 
H
Haxhi
Daily+
 
Kjo hytbe është mbajtur nga hoxha i nderuar, Ahmed Kalaja, në të cilën ka folur për Haxhin dhe vlerën e tij. Ai ndalet në pikat kryesore të Haxhit duke shpalosur urtësitë në to. Ndërsa në pjesën e dytë të hytbes flet rreth kushteve që duhen përmbushur që haxhi të jetë pranuar.
 
M
Muhamedi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në Bibël
 
Prej ndihmës së Allahut ndaj Pejgamberëve të Tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ta) është të paralajmërojë ardhjen e tyre në librat e shenjtë të mëhershëm. Duke u nisur nga kjo, hoxha i nderuar, tregon faktet ekzistuese në Bibël për Pejgamberin (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) si dhe jep përgjigje për shumë pyetje interesante rreth kësaj çështjeje.
 
R
Rinia mes emocioneve dhe urtësisë
Daily+
 
Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.
 
P
Pse nuk falesh?
Daily+
 
Në këtë ligjëratë hoxha Enis Rama flet rreth namazit, rëndësisë dhe peshës së tij në Islam. Iu drejtohet atyre që pretendojnë Islamin dhe namazi nuk është pjesë e jetës së tyre me këshilla dhe sqarime se Islami nuk qëndron pa namaz dhe pa iu nënshtruar Allahut të lartësuar. Si dhe flet për lumturinë, krenarinë dhe shpëtimin në këtë botë dhe tjetrën që i sjell myslimanit namazi.
 
H
Hixhabi
Daily+
 
Hixhabi është një prej obligimeve islame e cila e bën atë krenare dhe të dinjitetshme.Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth domethënies së hixhabit, vlerës dhe dobive të tij si dhe pasojave nga mospraktikimi i tij, duke e përfunduar ligjëratën me përmendjen e kushteve të hixhabit.Në këtë ligjëratë, e cila është vazhdimësi e ligjëratës së mëhershme, hoxha i nderuar flet për hixhabin duke e vështruar atë nga këndi i besimit. I demaskon dyshimet e pabaza dhe qëndrimet tendencioze të publ ...
 
K
Kuptimi i drejtë i vëllazërisë islame
 
Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth kuptimit të drejtë të vëllazërisë islame me theks të veçantë në atë se realiteti dhe forca e vëllazërisë islame rrjedh nga dashuria e Allahut të lartësuar dhe besimi në të, andaj aq më drejt që të kuptohet besimi aq më mirë do të kuptohet vëllazëria islame. Pra nëse e kuptojmë drejt besimin, misionin dhe rolin në këtë jetë – i cili nuk mund të kryhet i vetëm dhe natyrshmërinë e kësaj lidhjeje e që sipas Islamit është mbi çdo lidhje tjetër, atëherë ...
 
Loading …
show series
 
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.11'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Sola Scriptura – Ilir Stavro Kur isha ne universitet m ...…
 
Çdo 20 shtator në Kinë është Dita e "Duaji dhëmbët e tu". Një nga përgjegjësit e kontrollit të sëmundjeve në Kinë, Chang Jile propozoi përfshirjen e kontrollit dentar në kontrollin e përvitshëm të trupit, për të përmirësuar gjendjen shëndetësore të punonjësve kinezë. Misioni kryesor i ruajtjes së shëndetit të dhëmbëve përfshin frenimin e rritje ...…
 
PO-të A keni dëgjuar për hidroterapinë? Sipas statistikave nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), mbi 5% e amerikanëve vuajnë nga depresioni. Në kuadër të këtij problemi të madh në rritje, shkencëtarët janë drejt kërkimit të mënyrave alternative për shërim akoma më të shpejtë së bashku me antidepresantët. Studimet e fund ...…
 
Në qytezën Heyen të Gjermanisë, ka një akademi që promovon terapinë e meridianit, pjesë e Mjekësisë Tradicionale Kineze e njohur si Akademia Europiane e Penzelit. Ajo u themelua 5 dekada më parë nga akademiku gjerman Willy Penzel, me qëllim promovimin terapisë së meridianit. Në këtë akademi janë përgatitur 65 mijë terapistë të Mjekësisë Tradici ...…
 
Xiamen është qyteti i cili po eksperimenton projektin pilot të reformës shëndetësore për klinikat dhe spitalet e nivelit parësor, dytësor dhe terciar. Pas eksperimentimit 5-vjeçar, në Xiamen është formuar sistemi i trajtimit shëndetësor të klasifikuar sipas karakteristikave të veçanta. Me shtimin e vazhdueshëm të vizitave të pacientëve në qendr ...…
 
Forca vetëshëruese ndaj sëmundjeve të rënda Natyra është zgjidhja e çdo problemi, madje mund të konsiderohet si një dhuratë e çmuar për njerëzimin. Por shumica e njerëzve nuk e dinë këtë sekret. Më 17 mars të vitit 2008, profesori David L Vesely i Qendrës së Studimit të Shëndetit pranë Universitetit të Floridës zbuloi se zemra e njeriut mund të ...…
 
Kur njerëzit shohin ngjyrën e verdhë, mendojnë "diellin", "ngrohtësinë" dhe "lumturinë" Zërat se ngjyra e verdhë ju irriton nisën disa vite më parë nga një burrë që urrente ngjyrat, thotë një specialist. Ka njerëz që besojnë se nëse shohim ngjyrën e verdhë për një kohë të gjatë, mund të keni ankth ose të irritoheni. Madje disa të tjerë thonë se ...…
 
Hepatiti B është sëmundje e mëlçisë, e cila e bën atë të zmadhohet dhe të mos kryejë funksionet e saj siç duhet. Mëlçia mundëson një sërë funksionesh që na mbajnë gjallë, sulmon infeksionet, ndalon hemorragjinë, eleminon helmet nga qarkullimi i gjakut. Sipas të dhënave, në Kinë ka rreth 90 milionë të prekur me virusin e Hepatitit B. Sipas dekla ...…
 
Dhjami në zonën e barkut është një problem për shumicën e femrave sot. Por shumë dhjam (ose trupi në formën e mollës) shton rrezikun për shumë probleme shëndetësore si diabet, sëmundje zemre, tension të lartë gjaku, madje dhe disa tipe kanceresh. Dhjami në zonën rreth barkut mund të jetë genetike, ose të vijë si pasojë e jetës së pashëndetshme ...…
 
Nga latinishtja (Trigonella Foenum) Fenugrek është një barishte që rritet zakonisht në rajonin e Mesdheut. Ndërsa farat dhe gjethet janë përdorur kryesisht si një erëz e kuzhinës, ajo është përdorur edhe për të trajtuar një shumëllojshmëri të problemeve shëndetësore në Egjipt, Greqi, Itali, dhe Azinë Jugore. Fara Fenugre ...…
 
Frutat janë të pasura në vitamina dhe e mbajnë lëkurën e freskët. Ato nuk kanë yndyrë dhe disa prej tyre ndihmojnë për të humbur kilet e tepërta. Rregulli i artë për t'u dobësuar është të hani më pak dhe të stërviteni më shumë. Por ritmi i jetës moderne u ka rrëmbyer njerëzve mundësinë dhe kohën për ushtrime apo gatime të shëndetshme, thotë Bru ...…
 
Lajthitë zënë një vend të rëndësishëm në fronin e arrorëve që na shtojnë jetën. Popullariteti i tyre nuk shuhet kurrë si pasojë e shijes së parezistueshme. Janë të vogla, por bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Shqipëria është e bekuar me pemishte lajthish nga veriu në jug dhe nga perëndimi në lindje. Zonat më prodhimtare të lajthive shqiptare j ...…
 
Rruga, e njohur si Rruga e Mëndafshit, ka sjellë shkëmbime ekonomike dhe kulturore në Kinë dhe jashtë saj, si dhe një shumëllojshmëri të prodhimeve të reja të huaja për të gjithë. Si rezultat, që nga ajo kohë janë shfaqur në tryeza fruta dhe perime të reja. 1. Rrushi Me origjinë nga Deti i Zi dhe Mesdheu, rrushi hyri në Kinë nga Dayuan, gjatë p ...…
 
Prezantimi nga presidenti i Kinës Xi Jinping në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë pak kohë më parë të një statuje njeriu prej bronzi ku ishin theksuar pikat e akupunkturës tërhoqi vëmendje globale. Një studente në Universitetin e Pekinit për Mjekësi Kineze Pauline Moy nga Malajzia ka një statujë të tillë që e ndihmon të mbajë mend ...…
 
Cilësia e dobët e gjumit të fëmijës vjen për arsye të ndryshme, si vapa, uria, urina, jashtëqitja, etja, sëmundja, ëndrra e këqija etj. Por disa foshnje vuajnë nga mankthi që i lë natën pa gjumë dhe kjo zë rreth 3% të numrit të tyre. Ndërsa të rriturit që vuajnë nga mankthi i natës arrijnë në 1%. Shumica e fëmijëve të prekur nga ky problem janë ...…
 
A e dini se lëkura jo e freskët apo flokët e pashëndetshëm shkaktohen nga qarkullimi i dobët i gjakut? Nëse doni që të jeni të shëndetshme dhe të bukura mos e injoroni këtë rol. Teoria e Mjekësisë Tradicionale Kineze (MTK) e vë theksin tek forcimi i energjisë chi dhe i ushqimit të gjakut si shumë të rëndësishëm për organet e brendshme. Fjala "a ...…
 
Mjekësia Tradicionale Kineze e ka origjinën që nga lashtësia dhe është zhvilluar përgjatë mijëra viteve. Praktikuesit e kësaj mjekësie përdorin barna bimore dhe shumë praktika të tjera që qetësojnë trupin dhe mendjen, përfshi akupunkturën dhe Tai chi, për të parandaluar ose trajtuar problemet me shëndetin. Regjisori gjerman Florian Henckel von ...…
 
Një sëmundje të cilën e kemi neglizhuar prej kohësh por përhapet frikshëm tek njerëzimi. Bëhet fjalë për hepatitin, ku, sipas Organizatës Botëroret të Shëndetësisë, është kthyer në një nga vrasësit kryesor në të gjithë botën. Në raportin e saj të parë në lidhje me këtë infeksion, OBSH thonë se numri i vdekjeve nga format e trajtueshme të kësaj ...…
 
Profesori Wang Ning është neurokirurg pranë Spitalit Nr.1 të Universitetit Mjekësor të Harbinit, qytet i Kinës verilindore. 50 vjeçari Wang Ning me një trup të gjatë dhe elegant ka pamjen e një studiuesi. Ai është tepër i njohur në provincën Heilongjiang si neurokirurg, por dhe si anëtar i Shoqatës Botërore të Neurokirurgjisë. Në shtator të vit ...…
 
Mjekësia Tradicionale Kineze që njëherë e një kohë shihej me dyshim duke mos qenë e bazuar në shkencë, sot po përqafohet nga gjithnjë e më shumë vende. MTK-ja po zhvillohet: përveç artemisininit që përdoret për malarien, epimedium përdoret për të luftuar kancerin, rhizoma curculiginis është provuar se lehtëson depresionin dhe tripterine është e ...…
 
Antibiotikë natyralë: bimë aromatike , mjekues të vërtetë Përdorimi pa kriter i antibiotikëve shihet si një nga "vrasësit" e fëmijëve, të rriturve dhe moshave të treta. Kjo është një temë mjaft e diskutuar në botë, dhe pothuajse është i njëjti problem kudo. Përdorimi në masë i antibiotikëve! Ekspertët vënë gishtin drejt institucioneve përkatëse ...…
 
Hani më pak, meditoni më shumë Mos hani darkë pas orës 18:00 Bëhuni më pak mishngrënës Çelësi i dietës së Budës qëndron tek kufizimi i kohës se të ngrenit: psh në vend që të shqetësoheni se çfarë apo sa të hani, dieta ju kërkon që të përqëndroheni në atë që hani dhe të ngushtoni kohën e të ngrënit deri në 9 orë. Studimet tek minjtë dhe njerëzit ...…
 
Lakra e vogël e njohur si Lakra e Brukselit, që rritet në Mesdhe, e njohur për vlerat ushqimore, ka nisur të kultivohen së fundmi edhe në Shqipëri, kryesisht në Lushnje dhe Divjakë dhe serviret edhe në restorante. Bashkë me rukolën dhe finokun, lakrat e Brukselit po shihen si shumë interesante nga fermerët dhe konsumatorët. Lakra e Brukselit ës ...…
 
Pasi kalojnë festat të gjithë frikësohemi nga mbipesha dhe jemi të ndërgjegjshëm se e kemi tepruar me ushqimin. Sipas një studimi britanik të kryer me rreth 5 mijë vetë, pjesa më e madhe e tyre pas festave kishin vendosur të nisnin dieta të ndryshme. Pothuajse të gjithe kishin dështuar, ndonëse kishin objektiva të qarta për tu dobësuar. Studiue ...…
 
T
Tempulli i Shëndetit
 
Bizelet, multivitaminat e vogla Termi "bizele" e ka origjinën nga latinishtja "pisum". Bizelet bëjnë pjesë në familjen e legumeve, së bashku me thjerrzat, qiqrat dhe fasulet. Bizelet përmbajnë vitaminat A, B1, B6, C, dhe vitaminën K, e njohur për ruajtjen e shëndetit të kockave dhe kundër mpiksjeve të gjakut. Përmbajnë sasi të lartë fibrash dhe ...…
 
Republika e Kongos ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Kinën në vitin 1964. Brenda një periudhe gati gjysmë shekullore të dy vendet vazhdojnë bashkëpunimin në shumë fusha të ndryshme, ndër të cilat dhe në mjekësi. Në marsin e vitit 2013, kryetari i shtetit i Kinës Xi Jinping vizitoi Republikën e Kongos dhe së bashku me homologun Denis Sassou ...…
 
Një studim i ri ka bashkuar të dhënat e sondazheve dhe studimeve të mëparshme lidhur me efektet e dobishme të arrave dhe frutave të thata. Studimi tregon se konsumimi i tyre zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe kancerit. Një grusht fruta të thata në ditë për t'u mbrojtur nga sëmundjet koronare të zemrës, kanceri, por edhe diabeti, ...…
 
Në Kinë prej kohësh është diskutuar rreth çmimeve të larta të barnave në spitalet publike. Për këtë qëllim Kina do të nisë këtë vit zbatimin e reformës së " të dy faturave". Reforma fillimisht do të nisë zbatimin në spitalet shtetërore në 11 provinca të vendit në 200 qytete pilot. Më 9 janar, Komisioni Kombëtar i Planifikimit Shëndetësor organi ...…
 
Lindja e fëmijës nuk është e thjeshtë për çdo femër, por ajo është veçanërisht e vështirë për një femër në moshë të madhe. Nënat që I kanë sjellë në jetë fëmijët në moshë të madhe kanë përjetime të ndryshme. So do tju tregojmë disa prej tyre. Kinezja Xu Fei lindi fëmijën e saj të pare kur ishte 40 vjeç. Ajo tregon se kishte planifikuar lindjen ...…
 
Supermodelja Gigi Hadid, 21 vjeç, rrëfehet për revistën Elle se vuan nga hipertioridizmi, ndërkohë ngadalësimi i metabolizmit jo pak herë i ka shkaktuar shtim në peshë dhe depresion, për dy vjet. Pavarësisht diagnozës që ka ajo flet me krenari për Elle: 'Dhe të mendosh që nuk kam munguar asnjë ditë për shkak të sëmundjes.' 'E ndjej tensionin e ...…
 
Sot ka njerëz që kanë imunitet të fortë dhe pothuajse nuk sëmuren kurrë. Edhe nëse njerëzit përreth tyre kanë grip apo ndihen të stresuar ata përsëri nuk ndikohen nga këto. Po çfarë i bën disa nhjerëz të jenë më rezistentë dhe më në formë gjatë pjesë më të madhe të kohës? Ja disa nga sekretet e tyre. --Gjumi është i pazëvendësueshëm "Unë fle 8 ...…
 
Nuk është vetëm fantashkencë ideja që truri mund të lidhet drejtpërdrejtë me botën virtuale të një kompjuteri, ashtu siç imagjinohej në filmin "Matrix". Shkencëtarët e drejtuar nga Rajesh Rao, të Universitetit të Uashingtonit, kanë arritur të kryejnë hapin e parë për të treguar, nëpërmjet një loje video, se qeniet njerëzore mund të ndërveprojnë ...…
 
Edhe pse nuk i përdorim shumë në jetën e përditshme algat e detit janë shumë të rëndësishme, një burim i çmuar për shëndetin tonë. Sipas mjekësisë tradicionale kineze, dimri është stina e duhur për konsumin e algave, të cilat favorizojnë rezervimin e energjisë "chi" në veshkë. Më parë kemi përmendur që dimri është stina e rezervës, duhet të pak ...…
 
Ide të hershme për një qëndrim a konceptim sociolinguistik të gjuhës ka pasur edhe në radhët e gjuhëtarëve shqiptarë. Mund të përmendim, sidomos, Atë Justin Rrotën me mendimet e vlerësimet e tij rreth mundësisë që ka njeriu për ta “dredhë giuhën” sipas rastit e bashkëbiseduesit dhe Eqrem Çabejn për lidhjen e gjuhës dhe seksit në të ashtuquajtur ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login