Best saynum podcasts we could find (Updated June 2018)
Related podcasts: Wagsissah Islamic Religion Education Qabala Madqooqik Baabal Cukmitte Cokmitte Qabala)kee (sonnah Qumral Mayangali Cajjiikee Qabalih Tanim Baxxaqisiyyak Cokmittek Cokmitteh  
Saynum public [search 0]
show episodes
 
Saynum wagsissah tan madqooqik biyak qabalih madqah baxxaqisiyya,elle tahirrowtannih madqa
 
Saynum wagsissah tan madqooqik: saynum xagarat abta bilaqak , teetih xiqqim taah , ginook faxximtah tan bilqaay, kalah kaadu teetih xiqqime sinnih tan bilaqaay abtah tani ,moyya xogorta takkay , minin xagorta takkay, tamahih addafakootu,darsi edde yaabam
 
Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabalaay kaat axawah tan cukmitteh baxxaqisiyya
 
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya salat baabal ,
 
1- Naharsi daffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah sidoo caamih baxxaqissiyya t00cokmittek.2- Nammey haytoddaffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah malcinaamih baxxaqissa t00cokmittek.3- Sidoc haytu : Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyya cajjii kee qumral,tonnah affaraamih baxxaqissiyya toocokmittek.
 
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya soom baabal ,tonnah tafturem teetih xiqsissah tan quzritte (sababitte)
 
Qafar afat tammucaa daray sonnaqqabalaa kee kaa-eddebaahan waktit yabtahiyya,tonnah tamucaadara eddeyabtam wasakti qabala lebaarral caraamuk tanim kee teetih duddama too qabalat tanim fanah, tooqabali gabateetik kalawaqa abut waajibih teetil taniimi.
 
Saynum islaminnak dumal geyak sugteh tan gidbaabinitte celalliyoh :nuwwih tet aagaquk sugen, nagrat tet haak masuginnon, .islaminna temeteek gamadal too gidbaa binitte tet amok kalteh. jaamillil waak sugte cakkette teetih daabisseh.
 
Loading …
show series
 
Google login Twitter login Classic login