Best saynum podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Wagsissah Islamic Religion Education Qabala Madqooqik Baabal Cukmitte Cokmitte Qabala)kee (sonnah Qumral Mayangali Cajjiikee Qabalih Tanim Baxxaqisiyyak Cokmittek Cokmitteh  
Saynum public [search 0]
show episodes
 
S
Saynum wagsissah tan madqooqik : biyak qabalih madqa
 
Saynum wagsissah tan madqooqik biyak qabalih madqah baxxaqisiyya,elle tahirrowtannih madqa
 
S
Saynum wagsissah tan madqooqik : saynum xagarat abta bilqa baxxaqisiyya
 
Saynum wagsissah tan madqooqik: saynum xagarat abta bilaqak , teetih xiqqim taah , ginook faxximtah tan bilqaay, kalah kaadu teetih xiqqime sinnih tan bilaqaay abtah tani ,moyya xogorta takkay , minin xagorta takkay, tamahih addafakootu,darsi edde yaabam
 
S
Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabala
 
Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabalaay kaat axawah tan cukmitteh baxxaqisiyya
 
S
Saynum wagsissah tan cukmitte soom baabal
 
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya soom baabal ,tonnah tafturem teetih xiqsissah tan quzritte (sababitte)
 
S
Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral
 
1- Naharsi daffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah sidoo caamih baxxaqissiyya t00cokmittek.2- Nammey haytoddaffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral,tonnah malcinaamih baxxaqissa t00cokmittek.3- Sidoc haytu : Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyya cajjii kee qumral,tonnah affaraamih baxxaqissiyya toocokmittek.
 
S
Saynum wagsissah tan cukmitte salat baabal
 
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya salat baabal ,
 
S
Saynum wagsissahtan cokmittek tanim, mayangali qabala,(sonnah qabala)kee kay cokmitte
 
Qafar afat tammucaa daray sonnaqqabalaa kee kaa-eddebaahan waktit yabtahiyya,tonnah tamucaadara eddeyabtam wasakti qabala lebaarral caraamuk tanim kee teetih duddama too qabalat tanim fanah, tooqabali gabateetik kalawaqa abut waajibih teetil taniimi.
 
S
Saynumih caddo islaaminnay wohuk dumal
 
Saynum islaminnak dumal geyak sugteh tan gidbaabinitte celalliyoh :nuwwih tet aagaquk sugen, nagrat tet haak masuginnon, .islaminna temeteek gamadal too gidbaa binitte tet amok kalteh. jaamillil waak sugte cakkette teetih daabisseh.
 
Loading …
show series
 
S
Saynum wagsissahtan cokmittek tanim, mayangali qabala,(sonnah qabala)kee kay cokmitte
 
Saynum wagsissahtan cokmittek tanim, mayangali qabala,(sonnah qabala)kee kay cokmitte
 
S
Saynum wagsissah tan cukmitte salat baabal
 
Saynum wagsissah tan cukmitte salat baabal
 
S
Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabala
 
Saynum wagsissah tan cukmittek : xalay qabala
 
S
Saynum wagsissah tan madqooqik : saynum xagarat abta bilqa baxxaqisiyya
 
Saynum wagsissah tan madqooqik : saynum xagarat abta bilqa baxxaqisiyya
 
S
Saynum wagsissah tan cukmitte soom baabal
 
Saynum wagsissah tan cukmitte soom baabal
 
S
Saynum wagsissah tan madqooqik : biyak qabalih madqa
 
Saynum wagsissah tan madqooqik : biyak qabalih madqa
 
Sidoc haytuh daffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitte cajjii,kee qumral,toocokmitteh baxxaqissiyya, sidooca daffaynal,qilmi,daffeynak
 
Saynum wagsissah tancokmitte cajjii kee qumral,toocokmitteh baxxaqissiyya sidooca daffaynal,qilmi daffeynak
 
S
Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral
 
Nammey haytoddaffeyna: Saynum wagsissahtan cokmitteh baxxaqisiyyak, cajjiikee qumral
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login