Best ti podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Awọn Awon Ninu Nipa Religion Education Islamic Alaye Musulumi Ohun Hadiisi Irun Idajọ Mọ Rọ Ahkaam Tira Itumo Lori Lati  
Ti public [search 0]
show episodes
 
Learn Italian with Podcasts
 
Radio programs in Ilocano / Ilokano / Ti Pagsasao nga Iloco for the Philippines, by Adventist World Radio
 
T
Table talk with Ti
Monthly
 
After a 2yr hiatus, i'm ecstatic to be back on BTR!! I have a wonderful co-host, named Ronin.kick back, relax and feel free to join in our round table discussion, via the chat room or else you can call us at (713) 955-0671. respect is a must!!
 
T
Timeout with Ti
Weekly
 
Timeout with Ti is a basketball-themed podcast that includes a conversation about the NBA with host Ti Windisch and one great guest per episode.
 
SH#T I LOVE with JASON STUART is a podcast with talented people I can't stop talking about.... www.JasonStuart.com for everything else!
 
LA Casa Del Señor desde Miami, Florida trasmitiendo un mensaje de vida y esperanza para ti y tu Familia.....sintonizanos en vivo cada domingo a las 11:25 y visitanos en nuesta pagina web www.casadelsenor.org
 
In this laid back yet serious podcast, Tinashe invites "The T-Party" to tackle some honest conversation.
 
A show where all opinions matter.
 
Ti Blanc Leogane St
 
Y
YON TI KOMPA
Weekly+
 
Kompa
 
T
Ti Butler's posts
Rare
 
Ti Butler's recent posts to audioboom.com
 
T
TI-89 Calculator
Daily+
 
 
Since no one wants to talk about money, let’s do it here! Tune in as Award-Winning Millennial Money Expert, Dominique Broadway provokes the conversation of money, demystifies your finances and shows you how to bring all of your Dreams2Reality, so you can live life on your own terms!
 
The Video360 Video Podcast will feature industry news, roundtable discussions, technology updates and practical tips for anyone interested in the latest innovations in digital video.
 
Dialogando de TI es el nuevo podcast de Netmedia Radio. Conducido por David Ochoa (Byte Podcast) y Jorge Pérez Colín (CIO de LOGyT) quienes tratan temas de tecnologías de la información aplicadas a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) principalmente.
 
T
T I M.V E L
Rare
 
All sorts of music producer. / Independent EDM Producerhttps://timvelmusic.bandcamp.com/Based Progressive Music / press @airphonicofficial All inquiries remix / collab / tim.velmusic@gmail.com / airphonic_music@hotmail.com
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko mẹta wọnyii: (i) Pataki asepọ jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin. (ii) Ẹsan ti o wa fun asepọ ọmọ iya ninu ẹsin. (iii) Awọn nkan ti o maa nba jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin jẹ.
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
Pataki irun kiki ati wipe ohun ni akọkọ ohun ti Musulumi yoo se isiro rẹ ni ọjọ ajinde.Diẹ ninu awọn aisedeede naa gẹgẹ bii: aifarabalẹ, wiwo ọtun wosi lori irun ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
Diẹ ninu awọn okunfa ipanle, janduku ati aigbọran ti awọn ọmọ ya kalẹ si awujọ.Itẹsiwaju ninu alaye awọn okunfa ipanle pẹlu awọn ọna abayọ si awọn iwa buburu yii.
 
Eyi ni ẹkunrẹrẹ alaye lori bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se maa n ki Irun Itọrọ Ojo pẹlu sise afihan awọn orisirisi ọna ti o gba se adua lati tọrọ ojo nigba aye rẹ.
 
1- Idanilẹkọ ni agbegbe yii sọ awọn ayọka Alukuraani ati ẹgbawa hadisi ti nse apejuwe bi Ina se ri.2- Alaye awọn okunfa ti o maa nmu eniyan wọ Ina, awọn okunfa yii pin si meji: (1) Okunfa ti o maa nmu eniyan bẹ ninu Ina lọ gbere, (2) okunfa ti o maa nmu Musulumi bẹ ninu Ina fun igba diẹ.
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
Oro lori bi Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se ko awon Sahabe re ni eko ti aye won fi dara ti orun won naa si rorun.
 
V
V E R S A T I L E
Daily+
 
Exploring New and Old Music, Practicing the Art form of turntablism and More! Follow me on | Instagram | twitter | Snapchat | @deejaynetics djnetics.com bookings@djnetics.com mixcloud.com/Deejaynetics
 
Idanilẹkọ nipa awọn ohun eewọ ti o ti di gbajumọ ni awujọ wa ni ode oni pẹlu ẹri ikilọ awọn iwa ibajẹ yii lati inu Alukuraani ati Sunnah Anabi.
 
Ibanisoro yi mu idahun wa lori awon ibeere wonyi: Kinni itumo tolaaki ati itumo Khulkhu, agbara wo ni ile ejo ni lati se onpinya laarin oko ati aya atipe kinni aburu ti o wa nibi ki onpinya sele laarin oko ati aya.
 
1- Se awa Musulumi ni eto Kankan lori ile Filistin? Kinni awon igbiyanju ti awon asaaju Musulumi ti se ninu itan lori ile Filistin? Nje awa Musulumi aye ode oni ni igbiyanju kan lati se bi lori ati so ile Filistin di ile ominira fun Musulumi papaajulo masalaasi Kudusi? Gbogbo awon ibeere wonyi ni a o ri idahun fun ninu ibanisoro yi.2- Apa keji ibanisoro yi so nipa awon ogbon arekereke ti awon Yahudi lo lati fi gba ile Filistin ti won si le awon ti won ni ile kuro, bakannaa ni oro waye lori i ...
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn Isẹ ti ẹsan wọn maa nbe gbere lẹyin iku pẹlu apejuwe lati inu ẹgbawa hadisi.
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn ọna ti musulumi fi le wa isọ Ọlọhun ati aabo Rẹ gẹgẹ bii: Jijẹ eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
Alaye waye ninu ibanisoro yi nipa awon eko ti o nbe nibi ipepe Sheikh Muhammad ibn Abdul-wahab. Oniwaasi so nipa bi o se je wipe soki ohun ti ipepe Sheikh da le lori ni mimo Olohun ni okan soso ati dida oju ko O ni Oun nikan nibi awon ijosin.
 
Alaye ohun ti o njẹ gba-fi-pamọ lati inu Alukuraani ati Sunnah ati alaye gbogbo ohun ti o ko si abẹ gbafipamọ.
 
Idanilẹkọ ti o se alaye: (1) Idajọ ẹran ti Musulumi ba pa, yala o da orukọ Ọlọhun si ni tabi ko da orukọ Ọlọhun si ni latari igbagbe. (2) Idajọ Ẹran ti Yahudi tabi Nasara ba pa yala fun ọdun ni tabi fun nkan miran. (3) Idajọ gbogbo ẹran ti wọn ba pa laida orukọ Ọlọhun sii.
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A podcast all about the teachings of the UFO Two, The Two Witnesses, Ti & Do
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
Loading …
show series
 
God's presence promises rest!Listen to what the Bible says, from Exodus. (click for podcast) kaysh said, ner presence will slanar ti gar, bal ni will dinuir gar udes.He said, My presence will go with you, and I will give you rest.Online Bible Listen to the Word, it reaches even to galaxies far, far away…
 
It's official 21 episodes in and I'm an adult now.Tonight I reconnect with Alex Armiruddin.You may know him from his time in the Movie Life,Wire Tap Crash,ti name a few and most recently Carlos Danger.We discuss those pr
 
Ein sonur vil flyta, tí hann hevur fingið nóg mikið av sínum fosturpápa, ein granni, sum er í øðini, og heldur, at mark má vera fyri, hvat ein kann heingja á snórin fyri almannaeygu, og so plágar samvitskan ein mann, sum í fyllskapi hevur kyst konnuna hjá einum vinmanni.Ikki lættar tvístøður hjá panelinum at svara uppá, men tey megnaðu uppgávun ...…
 
Phil Joseph – Street lifeGianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odioPhilippe Petit and Friends - Black DogAjay Mathur – Forget About YesterdayKini - I Too OverflowCwesi Otteng & Flo Riva Inc – Great are You LordShaQ:Muzik – My one and only love…
 
Para muchas personas el Rock n’ Roll fue, y en muchos casos es, una fuerza cautivadora que los apasionó, al punto de impulsarlos a dedicar su vida a hacer esa música. Los impulsó a aprender a tocar un instrumento, a reunirse con otros amigos y formar una banda, versionar sus grupos favoritos, componer sus propios temas. Para muchos es increíble ...…
 
Playlist: Figure - Friday the 13th Badboe - Hit the Maestro (feat. Rayan MC) (jPod remix) Pendulum - Tarantula (Father Funk remix) cozy - Hip Hopity Benny Page - Turn down the lights (Father Funk remix) One - T - I woke up (Freddy high remix) Unknown - Much more bounce (Dr Packer & friend remix) Roast Beats - Boombox (feat Dr. Syntax) Tom Drumm ...…
 
Carlos and Bob continue their series, summarizing some of the material in Chapter 5 of their new book (co-authored with Nelson Nash). However, because Chapter 5 contains so much material, they are breaking the treatment up into two separate episodes. In this Part I, they address questions such as, “Can only certain people practice IBC?” and, “S ...…
 
1.Red Zebra,Graveyard Shuffle2.Kill Your Boyfriend,Alan3.Metal Urbain,Paris Maquis4.The Insane,Berlin Wall5.Hawaiian T-Shirt,Chantelle6.Gas Huffer,Hot Cakes7.Ti LAfrique,Soul Sock Sega8.Circle Jerks,Paid Vacation9.The Cravats,Hang Them, Shoot Them, Electrocute Them10.Heart Shaped Hate,Princess Shredder11.Lebanon Hanover,The Crater12.Fort & Gael ...…
 
India Women's Team Women 1 Timothy 1:2-20 23 Mar 2014 Sarah Buttrick AM Reaching the Nations
 
Reflexões Espíritas Web Rádio Sementes de Amor
 
Pastor: MAURICE CHAVEZTopic: GOD'S VISION FOR YOUTema: LA VISION DE DIOS PARA TU VIDA- - - - - - MAIL | CORREO - - - - - - - - - -P.O. Box 34565 Phoenix, AZ 85067- - - - LOCATION | HUBICACION - - - -Phoenix World Outreach(602)712-0000 EXT: 1001601 Grand Ave Phoenix, AZ 85007- - - - - - - - - - - - - LEGAL- - - - - - - - - - - -© 2018 All Rights ...…
 
LinuxLugCast-100 Listener Feedback From KWisher on Google plus: http://www.instructables.com/id/eWaste-60-3DPrinter/ FiftyOneFifty http://www.instructables.com/id/Pocket-Sized-Linux-Computer-Pi-Micro/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 3D printed mini laptop https://smile.amazon.com/Uninterruptible-Portable-Applications-Protection-%20%E3%80 ...…
 
Can you believe it?! Sean, Bryan and Braden have been at this for a year now! In this mini episode, we celebrate our one year anniversary and reminisce on the last year!We have a sponsor: Get Away Today!Use our referral link ti get $10 off any 2+ night Southern California vacation package, tickets included.www.getawaytoday.com?referrerid=7479 o ...…
 
Audio d’introduction pour l’émission le Tout-ti Podcast. Scénario par Tout-ti. https://baladoquebec.ca/#!/tout-ti-podcast-propulse-par-baladoquebecca Version écourtée sans la fin de musique. 2 avril 2018.
 
Cette semaine mes invités sont Botrax et Franck Tremblay. On parle de Walmart, les raisons qui nous poussent a faire du podcast et l’évolution personelle par le camionnage. Bonne écoute.
 
Jimmie and Angela were registered for the TI 10k in Manchester New Hampshire for Jimmie's birthday so Mike decided to surprise him and run it as well! They had a great time and were able to talk to Chris Lewis from TI Events! Use coupon code "adventure" for 10% off MudGear products: https://mudgear.com New Facebook page for the podcast: Obstacl ...…
 
Long distance relationships are sooooo tempting but equally complicated. Do you really think you are ready for one? If you haven't thought about, think about it!
 
In this second episode of the Modern Carnivore podcast I sit down with Robyn Migliorini who is a vegan turned hunter. Robyn and her husband Nick were strict vegetarians, and then vegans, until their bodies started giving feedback indicating that they weren’t getting all the nutrients they needed in their diet. However, considering the idea of b ...…
 
NITIN MANNA March 30 Tlawngkai Ninga Thutak Ṭongkam Anmah cu Thutak in Na taa siter hngai aw; Na Ṭongkam cu Thutak a si. – Johan 17:17 Tulai kan san ih thusuhnak thupizet pakhat u thuthang an thanmi pawl an ngahnak hrampi hi rintlak le thungai rori an si maw? asilole minung ih duh daan parah ṭhum aw ih an simmi kan phuang so? timi hi a si. Atu ...…
 
"Sojo Mojo - Something To Smile About Jonathan Hay & Mike Smith - Daddy's Little Girl Ft.liana Eve & Inspectah DeckShaQ:Muzik – My one and only loveKing Vicious Assasin – This so litRichard Scott – When Your LonelyGianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odioGoldee Heart – No ...…
 
Chris Tucker, Chaka Zulu, TI, Emmanuel Lewis, Ambassador Andrew Young and John Hope Bryant discuss the economics of the entertainment industry and more during the closing plenary session of the Hope Global Forums Annual Meeting in Atlanta. #RolandsBookClub suggested reading: The Memo: Five Rules for Your Economic Liberation https://amzn.to/2GAzZEE…
 
NITIN MANNA March 29 Tlawngkai Nili Na Thlarau hrangah Rawl Asinain Jesuh cun, “Ca Thianghlim in ‘Milai nunnak cu rawl lawng in a si lo. Pathian hmurka in a suakmi Ṭongkam in a si sawn,’ a ti’ tiah a let. – Matt. 4:4 Mi hrekkhat pawl cu ninghan riahsiatnak ih caan an hman tikah an rawl ei duhnak thinlung tiang a hlo. Keimah tla atu le tu hiti v ...…
 
Kelley marched on Washington and Gretchen marched on Bangor, and they tell their stories from the March for Our Lives events they attended. Like us on Facebook, follow us on Instagram, email us at balancingchaospodcast@gmail.com, and don't forget to leave us a review on iTunes or Stitcher! Mentioned on the podcast You Need a Budget Twinkle Stai ...…
 
Protejeaza-ti imaginea si reputatia. Odata afectate, vor fi foarte greu de recastigat. Odata afectata relatia cu publicul relevant, va fi foarte greu de reconstruit. Increderea necesita timp, se dezvolta in etape si se pierde in 30 de secunde. Partea si mai dificila este ca, astazi, orice gest poate fi interpretat si, prin intermediul internetu ...…
 
"Sojo Mojo - Something To Smile About Jonathan Hay & Mike Smith - Daddy's Little Girl Ft.liana Eve & Inspectah DeckShaQ:Muzik – My one and only loveKing Vicious Assasin – This so litRichard Scott – When Your LonelyGianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odioGoldee Heart – No ...…
 
"Sojo Mojo - Something To Smile About Jonathan Hay & Mike Smith - Daddy's Little Girl Ft.liana Eve & Inspectah DeckShaQ:Muzik – My one and only loveKing Vicious Assasin – This so litRichard Scott – When Your LonelyGianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odioGoldee Heart – No ...…
 
"DJ Funsize + Bascom Hill - I Can Fly (remix)Luis DH – StardustSojo Mojo - Something To Smile AboutGoldee Heart – Not TalkingGianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odioRandolph Bush – Drop It LowNathan King - Movin OnCollegians – Black Mass"…
 
Segment 1: Unarmed black man shot in Sacramento Have you ever expereienced racism? Young Jeezy announcing retirement Does a rapper technially retire? Who Got Washed: Maybach Music III- Rick Ross ft. TI and Jadakiss Segment 2: Does a person's sneaker ruin it for you, if you try to talk to them for the first time? Are you considered desperate if ...…
 
"The E-L-A-S-T-I-C Lad," "The Mad Hatter of Metropolis" and "The Boy Who Hoaxed Superman" Plus - take care of your dog, The Mystery of George Jowett and MORE!!
 
On this week's episode we discuss parental approval and whether or not it should affect romantic relationships all while keeping in mind the mantra of a great man who once said :" Parents Just Don't Understand " - Will SmithEmail Us : Love.Realations@gmail.comFollow us on IG :Love + Realations - @Love.realationsTi -@Ti.MartelJB- @Lux.vsn…
 
"DJ Funsize + Bascom Hill - I Can Fly (remix)Luis DH – StardustSojo Mojo - Something To Smile AboutGoldee Heart – Not TalkingGianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odioRandolph Bush – Drop It LowNathan King - Movin OnCollegians – Black Mass"…
 
La batalla interna termina cuando tu quieras, el momento cuando tu identificacion te lleva a un mundo superior esta en ti... yo soy tu Magdala
 
"DJ Funsize + Bascom Hill - I Can Fly (remix)Luis DH – StardustSojo Mojo - Something To Smile AboutGoldee Heart – Not TalkingGianluca Amore, Paola Casula, Sandro Saccocci, Piero Olmeda (feat. Marco Strano, Alessandro Mozzi) – Ti Amo ti odioRandolph Bush – Drop It LowNathan King - Movin OnCollegians – Black Mass"…
 
Qué motivos estas comunicando al mercado... Para que tus clientes compren de ti y NO de tus COMPETIDORESSi quieres más Contenidos de Valor te dejo mis enlaces:www.facebook.com/emprendedoreficaz www.youtube.com/channel/UCQNibvHfX0ajWuBuwNK0_DQ www.instagram.com/emprendedoreficaz/ Saludos!
 
Best of Bad Bunny Mixtape (2018) by DJ Flaco Flash 01. Bad Bunny – Me Llama feat. Karol G, Quavo 02. Bad Bunny – No Te Haga (hook) feat. Jory Boy 03. Bad Bunny – No Te Haga (verse) feat. Jory Boy 04. Bad Bunny – Prohibido (Remix) feat. Lary Over & Da Mista 05. Bad Bunny – Haters (Remix) feat. J Alvarez, Almighty 06. Bad Bunny – Dime Si Te Acuer ...…
 
Google login Twitter login Classic login