Best wymowa podcasts we could find (Updated March 2019)
Related podcasts: Pronunciation Slownictwo Słownictwo Slowka Słówka Englisz Angielski Nauka języka Edukacja  
Wymowa public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Wymowa news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
a
angielska wymowa
Rare
 
Pomoc w nauce wymowy angielskiej. Pokonaj k?opot z ró?nic? mi?dzy pisowni? a wymow?. Pomog? ci w tym nagrania .mp3 wykonane przez native speakera.
 
Loading …
show series
 
Angielska wymowa s?ówek zwi?zanych z tematem snie?nym. pos?uchaj... kliknij tutaj aby pobra? plik sanki a sled snowboard a snowboard narty skis buty narciarskie / snowboardowe ski boots / snowboard boots karnet a ski pass wyci?g krzese?kowy a chair lift wyci?g gondola a cabin lift wyci?g orczykowy a T-bar lift willa w górach a chalet trasa narc ...…
 
Angielska wymowa instrumentów muzycznych. Uwaga: Gdy mówimy o grze na jakimkolwiek instrumencie, zawsze dodajemy przyrostek 'the.' np. 'gram na gitarze,' 'I play theguitar' pos?uchaj.... kliknij tutaj aby sci?gn?? plik gitara a guitar b?ben a drum pianino a piano fortepian a grand piano flet a flute saksofon a saxophone skrzypce a violin wiolon ...…
 
Angielska wymowa gatunków filmowych Uwaga: USA=Movie UK=Film W przypadku nazw okre?laj?cych gatunek filmowy ktore nie zaczynaj? si? przyrostkiem 'a' , jak np. 'comedy', istnieje mo?liwo?? jego dodanie. 'A comedy' opisywalo by konkretn? komedie, konkretny film, w przeciwie?stwie do gatunku filmowego 'comedia', czyli samo 'comedy' bez 'a'. Nie mo ...…
 
Kolejne s?ówka z kategorii - nauka angielskiego dla pocz?tkuj?cych pos?uchaj... kliknij tutaj aby ?ci?gn?? plik paragon a receipt formularz a form recepta a prescription faktura an invoice list a letter bilet a ticket mandat a fine kartka papieru a piece of paper notatka a note rachunek a billBy noreply@blogger.com (Sebastian Romaszko).
 
Angielska wymowa pasjonuj?cych gier. Let's play ... kliknij tutaj aby pobra? plik szachy chess w chowanego hide and seek scrabble scrabble karty cards warcaby draughts bierki pick-up sticks berek tag przeci?ganie liny tug of war chi?czyk ludo pasjans solitaireBy noreply@blogger.com (Sebastian Romaszko).
 
nauka s?owek angielska wymowa s?ów u?ywanych przy dawaniu kierunków uwaga: nie mówimy 'go to home' ani 'get to home' tylko 'go home' i 'get home' jednak inne miejsca ju? z 'to', np. 'go to work' i 'get to work' pos?uchaj... kliknij tutaj aby pobra? plik prosto straight skr?? turn w lewo left w prawo right obok next to blisko near daleko far na ...…
 
nauka s?ówek angielska wymowa s?ów zwiazanych z robieniem zakupów pos?uchaj... kliknij tutaj aby pobra? plik sklep a shop i?? na zakupy go shopping dom towarowy a department store centrum handlowe a shopping center supermarket a supermarket kupi? to buy p?aci? to pay pieni?dze money karta kredytowa a credit card moneta a coin piekarnia the bake ...…
 
Nauka s?ówek Angielska wymowa cz?onków rodziny pos?uchaj... kliknij tutaj aby pobra? plik matka mother ojciec father brat brother siostra sister dziecko child dzieci children wójek uncle ciocia aunt siostrzeniec / bratanek nephew siostrzenica / bratanica niece dziadek grandfather babcia grandmother kuzyn / kuzynka cousin te?ciowa mother-in-law ...…
 
Nauka s?ówek Angielska wymowa obiektów geograficznych pos?uchaj... kliknij tutaj aby pobra? plik góra a mountain dolina a valley rzeka a river jezioro a lake morze a sea ocean an ocean wyspa an island pustynia a desert las a forest pla?a a beach staw a pond wybrze?e the coast wodospad a waterfall wzgórze a hill ska?a a rock pole a field…
 
Nauka s?ówek Angielska wymowa kszta?tów geometrycznych Pos?uchaj.... kliknij tutaj aby pobra? plik okr?g circle kwadrat square prostok?t rectangle trójk?t triangle owal oval okr?g?y round kwadratowy square prostok?tny rectangular trójk?tny triangular owalny ovalBy noreply@blogger.com (Sebastian Romaszko).
 
Nauka s?ówek Angielska wymowa s?ów zwi?zanych z pogod? pos?uchaj.... kliknij tutaj aby pobrac plik pogoda the weather deszcz rain pada deszcz it's raining deszczowo rainy ?nieg snow pada ?nieg it's snowing ?nie?nie snowy wiatr wind wietrznie windy zimno cold gor?co hot mro?no freezing ch?odno cool ciep?o warm mg?a fog burza storm zachmurzone cl ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa angielska przymiotników opisuj?cych jak cz?owiek mo?e si? czu?.. pos?uchaj.... Kliknij tutaj aby pobra? plik szcz??liwy happy smutny sad z?y angry podejrzliwy suspicious zdenerwowany nervous rozbawiony amused zm?czony tired podekscytowany excited g?odny hungry spragniony thirsty pijany drunk upalony stoned skacowany hung ov ...…
 
Nauka s?ówek. Angielska wymowa pojazdów i ?rodków komunikacji miejskiej i publicznej. Uwaga: Metro: Tutaj podana jest Brytyjska nazwa. W Nowym Jorku to Subway, w Pary?u - Metro i w Londynie - the Underground. Taksówka: Cab w USA i taxi w Wielkiej Brytanii Ci??arówka: W USA mówi? truck, w Wielkiej Brytanii - lorry pos?uchaj..... Kliknij tutaj ab ...…
 
Nauka s?ówek. Angielska wymowa kilku popularnych zwierz?tek domowych pos?uchaj... Kliknij tutaj aby pobra? plik pies a dog kot a cat z?ota rybka a goldfish fretka a ferret kanarek a canary ?winka morska a guinea pig chomik a hamster legwan an iguana papu?ka falista a budgie / budgerigar królik a rabbit szczur a rat w?? a snake tarantula a taran ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa s?ówek zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem po angielsku. Zwró? uwag?: W USA, z powodu nadwra?liwo?ci na punkcie religji, przyj??a si? nazwa X-mas zamiast Christmas, poniewa? nie zawiera s?owa 'Christ' czyli 'Chrystus' i jest uwa?ana za neutraln?. Zale?nie od godziny posi ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa dni tygodnia po angielsku Uwaga: Dni tygodnia po angielsku s? pisane z du?ej litery pos?uchaj... Kliknij tutaj aby pobra? plik... poniedzia?ek Monday wtorek Tuesday ?roda Wednesday czwartek Thursday pi?tek Friday sobota Saturday niedziela ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa wyposa?enia wn?trz po angielsku Uwaga: "a light" i "a lamp".. pomimo faktu ?e na suficie mo?e wisie? lampa, po angielsku powiemy "a light" "a lamp" powiem na stoj?c? lamp?, jak np. na biurku. pos?uchaj... kliknij tutaj aby pobra? plik stó ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa pomieszcze? w domu po angielsku: Zwró? uwag?: "cellar" i "basement" znacz? piwnica, przy czym "basement" to taki typ piwnicy jak np. w bloku mieszkalnym, a "cellar" jest bardziej w rodzaju piwnicy, w której si? przechowuje wino. "hallway" mo?e znaczy? przedpokój, ja ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa artyku?ów spo?ywczych po angielsku Zwró? uwag?: przed rzeczownikiem w liczbie pojedy?czej dodajemy "a," np. "ciasteczko" = "a biscuit" w przypadku rzeczwników niepoliczalnych nie stawiamy przedimka, tzn. "butter," a nie "a butter" Uwaga: ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa alfabetu po angielsku Zwró? uwag?: "double, wymawiane (dabyl)" to znaczy "podwójne" st?d "w," wymawiane (dabyl ju) to znaczy "podwójne u" podaj?c numer telefonu po angielsku, np. 322 - 01.... powiemy "three, double two...(trzy, podwójne dwa...)" - nie mówi si? "trzysta dwadzie?cia dwa..." Pos?uchaj... Kliknij tutaj aby ?ci? ...…
 
Nauka s?ówek. Angielska wymowa budynków publicznych Uwaga: przedimki "the" i "a" "a" u?ywamy w przypadku rzeczownika nieokre?lonego, np. "a bank" to znaczy tzn. nie jaki? konkretny bank ale bank w ogólnym znaczeniu. "the" u?ywamy w przypadku, gdy rozmówcy wiedz? konkretnie o który bank chodzi. "the" równie? u?ywamy, gdy jest mowa o rzeczy unika ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa cz??ci cia?a po angielsku Uwaga: Liczby mnogie - W j?zyku angielskim, liczb? mnog? rzeczowników regularnych tworzy si? poprzez dodanie "s" na ko?cu s?owa, np. "leg - legs." Z tego powodu, wi?kszo?? s?ów jest nagrana w liczbie pojedynczej. Rzeczowniki, które maj? nieregularn? form? w liczbie mnogiej, nagrane s? zarówno w lic ...…
 
Nauka s?ówek. Wymowa zawodów po angielsku Skoro nazwy zawodów s? rzeczownikami, dajemy przed s?ówkiem 'a' albo 'an' 'a' dajemy przed spó?g?osk?, a 'an' przed samog?osk?, czyli przed 'a, e, i, o, u.' S?owo 'retired' jest przymiotnikiem, czyli, dos?ownie t?umacz?c 'emerytowany,' wi?c nic przed nim nie dodajemy. Kobiet? mo?emy nazwa? 'waiter' lub ...…
 
Google login Twitter login Classic login