Best yallih podcasts we could find (Updated January 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Yalli Shuruutu Sumaaqitanamih Kinnimih Inkittu Cinda Waaso Abeh Cukmi Usug Mil. Massakaxxah Faysaanamih Kullii Karkisele Tohulsitta  
Yallih public [search 0]
show episodes
 
Y
Yallih amril geytimtam jannat karkisele
 
Labatanna kee lammahaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik: iyyah yanim yallih amri abeeh calaali kak yem kalaliseh caraamuk waasimeh yan num jannat diggah culele
 
Y
Yallih meysil diggayaanam kee tohulsitta faysaanamih baxxaqu
 
Labatanna kee bacar haytoh cadiisiy Yallih meysil diggayaanam kee tohulsitta faysaanamih baxxaqqat yaba kinni , tonnah yallih farmoytih sunna kee khulafa al-rashidiin sunnal digga yaanam faxximtam warsa cadiisi , tonnah tacadiis warsam muslimiinik amoytitih yammarih amri oggolaanam waajib kinnimi.
 
S
Salat yallih xaqul leh yan araca
 
Salat yalli xaqul le arac kee salat muxxok leemit yabta mucaadara
 
Y
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massakaxxah cukmi
 
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massa kaxxah cukmit yabtah tan mucaadara
 
Y
Yallih nabnaakee, kay xiqtoy toy dudda leh iyya, kullii mil. usug zul mit abeh yan waaso
 
labaatannaa kee farey haytoh cadiisih, sharci, ar baqiin cadiisik, usug edde yaabam, yallih nab naa kee kay xiqtoy dudda leh iyyaay, kay say tunaanat yaabah iyya.
 
D
Duudaanah gidel yallak meysitanama
 
Arbaqiin cadiisik sagalhaytoh cadiisih sharci, yalli sinam elle amriseemik duudaanam abaanaah, yallih sinam akak waaseemik waasimaanamat yaaba.
 
Y
Yalli inkittu kinnimih sumaaqitanamih shuruutu
 
Yallih inkittiinoh sumaaqitaanam malcina sharti le,too shuruut sinnim naqsi yallih inkittiinoh sumaqitaamah kaak moggolimta, yallih xaqul numuk faxximtam tama qangaral taamaa kee iqtiqhaadah geytimaama.
 
Q
Qaqhiidat yabta cadiisitte
Daily+
 
1- yallih inkittiinoo kee qaqhiidat maqaane kullimik naharat taniimiy , faxe qibaadak naharah elle angiicilleh meqe kinniimit yabta duruusuk naharsi exxa tamah.2- yallih inkittiinoo kee qaqhiidat maqaane kullimik naharat taniimiy , faxe qibaadak naharah elle angiicilleh meqe kinniimit yabta duruusuk nammay hattoh exxa tamah.3- yallih inkittiinoo kee qaqhiidat maqaane kullimik naharat taniimiy , faxe qibaadak naharah elle angiicilleh meqe kinniimit yabta duruusuk sidoh hattoh exxa tamah.4- ya ...
 
Y
Yalli leh yan cinda
Daily+
 
arbaqiin cadiisik 37haytoh cadiisi: acadiisil yallih farmoyti baxxaqisah yanim yalli isi naqoosah leh yan cinda kinni , num maqaane yuscubek tet abe waamah maqaane kaah yaktube kayrabbi , tonnah umane yuscubeeh wo umaane abe week maqaane kaah yaktube kayrabbi
 
I
Islaminnah baxxaquu(addaffaknu)kee kay makaadoh warsa
 
Islaminnaa kee kay makaadoh baxxaqu. tonnah yallaa kee yallih farmowti elle amrissa haytem abaanam kee usun akak waassa heenimik waasimaanam islaminna kinniimih baxxaqu, tohul tascasseh tan aayatittee kee cadiiswah warsa.
 
M
Muslimiinih yammari –itta catam kee qilmi gornsitto muxxok leemi
 
36-soddom kee leyhaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik,tacadiis,eddeyaabam,muslimiinih yammari-ittacatam,kee,,qilmi,gornsittoh gexaanam,muxxok leemi. Tonnah tacadiis edde yaabam tohul geytinta galto yallih xaqul oddonyaa kee akeeral.
 
Loading …
show series
 
Y
Yallih meysil diggayaanam kee tohulsitta faysaanamih baxxaqu
 
Yallih meysil diggayaanam kee tohulsitta faysaanamih baxxaqu
 
Y
Yallih nabnaakee, kay xiqtoy toy dudda leh iyya, kullii mil. usug zul mit abeh yan waaso
 
Yallih nabnaakee, kay xiqtoy toy dudda leh iyya, kullii mil. usug zul mit abeh yan waaso
 
Y
Yallih amril geytimtam jannat karkisele
 
Yallih amril geytimtam jannat karkisele
 
Y
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massakaxxah cukmi
 
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massakaxxah cukmi
 
S
Salat yallih xaqul leh yan araca
 
Salat yallih xaqul leh yan araca
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login