Zhe public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan Accent- to the world. ❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) ✨Sponsor me a cup of coffee☕ ➡️ https://payment.ecpay.com.tw/Broadcaster/Donate/D4DB69174BD3057CF5BDCD84264125E2 认同我的理念和付出,欢迎经上方赞助或来信,谢谢 認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝 Powered by Firstory Hosting
 
MURK #91 by @sangre9 (AR) MURK #90 by bucalo (RS) MURK #89 by @010111 @mrtts (AR) MURK #88 by @chris-mitchell (US) MURK #87 by @extraniasutura (AR) MURK #86 by @manuel-fischer-official (CH) MURK #85 by @carl-clan-d (UK) MURK #84 by @bassinae (CH) MURK #83 by @eksemusic (RO/US) MURK #82 by @inavaleska (CH) MURK #81 by @memoryclapacid (US) MURK #80 by @dddddddddj @jamiraestrada (CH) MURK #79 by @summerdeaths sheytan yam (RS) MURK #78 by @carl-clan-d (UK) MURK #77 by @dscum (AR) MURK #76 by @lu ...
 
FavourEconomy is a collection of audio recordings shared by womxn* who work in the arts. The project operates as a platform for contributors to voice their experience, insights and skills and share it to the archive. The archive comprises of a series of volumes that develop over a one-year period coinciding with each financial year. * Terms womxn and femxle are used to enable identity to move beyond being defined in relation to a male norm, while being inclusive of transgender and non binary ...
 
Loading …
show series
 
《孫子兵法》第一章 始計篇 2 道者,令民於上同意,可與之死,可與之生,而不畏危也。 天者,陰陽、寒暑、時制也。 地者,高下,遠近、險易、廣狹、死生也。 將者,智、信、仁、勇、嚴也。法者,曲制、官道、主用也。 --- 《孙子兵法》第一章 始计篇 2 道者,令民于上同意,可与之死,可与之生,而不畏危也。 天者,阴阳、寒暑、时制也。 地者,高下,远近、险易、广狭、死生也。 将者,智、信、仁、勇、严也。法者,曲制、官道、主用也。 ---- “Sūnzi bīngfǎ” dì yī zhāng shǐ jì piān 2 Dào zhě, lìng mín yú shàng tóngyì, kě yǔ zhī sǐ, kě yǔ zhī shēng, ér bù wèi wēi yě. Tiān z…
 
••••••••••••••••country: argentinareleased: 18 november 2021style: dub, experimental, trip hop, ebm••••••••••••••••@sangre9tracklist:Maoupa Mazzochetti - Snippet Blues DJ Spooky - Soon ForwardDJ Krush - Cage (feat. Dj Baku)Alec Empire - Naive Fake JazzzEstado Critico - Mundo SimsPanacea - ManhunterMick Harris & Eraldo Bernocchi - Vapor DetectorCaus…
 
••••••••••••••••country: serbiareleased: 11 november 2021style: eclectic, juke, liquid••••••••••••••••bucalotracklist:Walton - Wings / Ilian TapeMax Watts - 3018 / ESPGuedra Guedra كدرة كدرة - Complementariness / On The CornerJulian Sartorius - Locked Groove 099 / -OUSHowie Lee - 域外花 (Foreign Flowers) / Mais UmJames Marrs - Brain Matter Brain Poppe…
 
《孫子兵法》第一章 始計篇 1 孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故經之以五,校之以計,而索其情 - 《孙子兵法》第一章 始计篇 1 孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故之以五,校之以计,而索其情。 - “Sūnzi bīngfǎ” dì yī zhāng shǐ jì piān 1 sūn zǐ yuē: Bīng zhě, guózhī dàshì, sǐshēng zhī dì, cúnwáng zhī dào, bùkě bù chá yě. Gù zhī yǐ wǔ, jiào zhī yǐ jì, ér suǒ qí qíng. -------------------------------------------- 孫子說:戰爭是一個…
 
.. . . . . . It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/ckrc43725bv1u0984y1bdl452?m=comment Instagram: @voice.mq 合作: qilian…
 
柔弱章第七十六 人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。 天道章第七十七 天之道,其猶張弓與!高者抑之,下者舉之;有餘者損之,不足者補之。天之道,損有餘而補不足;人之道,則不然,損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下?唯有道者。是以聖人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。 水德章第七十八 天下莫弱於水,而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。是以聖人云:「受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是謂天下王。」正言若反。 第 七 十 六 章 人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 坚 强 。 草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。 故 坚 强 者 死 之 徒 , 柔 …
 
天網章第七十三 勇於敢則殺,勇於不敢則活。此兩者,或利或害,天之所惡,孰知其故?是以聖人猶難之。天之道,不爭而善勝,不言而善應,不召而自來, 繟然而善謀。天網 恢恢,疏而不失。 第 七 十 三 章 Dì qīshísān zhāng 勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 不 敢 则 活 。 yǒngyú gǎn zé shā, yǒngyú bù gǎn zé huó. 此 两 者 , 或 利 或 害 。 Cǐ liǎng zhě, huò lì huò hài. 天 之 所 恶 , 孰 知 其 故 。 Tiān zhī suǒ è, shú zhī qí gù. 是以聖人猶難之 Shì yǐ shèngrén yóu nàn zhī 天 之 道 ,不 争 而 善 胜 , 不 言 而 善 应 , …
 
懷玉章第七十 吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。言有宗,事有君。夫唯無知,是以不我知。知我者希,則我者貴。是以聖人被 褐懷玉。 不病章第七十一 知,不知,上;不知,知,病。聖人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。 畏威章第七十二 民不畏威,則大威至。無 狎其所居,無厭其所生。夫唯不厭,是以不厭。是以聖人自知不自見,自愛不自貴。故去彼取此。 第 七 十 章 吾 言 甚 易 知 , 甚 易 行 。天 下 莫 能 知 , 莫 能 行 。言 有 宗 , 事 有 君 。 夫 唯 无 知 , 是 以 不 我 知 。知 我 者 希 , 则 我 者 贵 。是 以 圣 人 被 褐 而 怀 玉 。 第 七 十 一 章 知 不 知 , 尚 矣 ﹔ 不 知 知 , 病 也 。圣 人 不 病 , 以 其 病 病…
 
三寶章第六十七 天下皆謂我道大,似不 肖。夫唯大,故似不肖。若肖,久矣其細也夫。我有三寶,持而保之。一曰慈,二曰儉,三曰不敢為天下先。慈故能勇,儉故能廣,不敢為天下先,故能成器長。今舍慈且勇,舍儉且廣,舍後且先,死矣!夫慈,以戰則勝,以守則固。天將救之,以慈衛之。 不爭章第六十八 善為士者不武,善戰者不怒,善勝敵者不與,善用人者為之下。是謂不爭之德,是謂用人之力,是謂配天之極。 用兵章第六十九 用兵有言:「吾不敢為主而為客,不敢進寸而退尺。」是謂行無行, 攘無臂,執無兵, 扔無敵。禍莫大於輕敵,輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加,哀者勝矣。 第 六 十 七 章 天 下 皆 谓 我 道 大 , 似 不 肖 。夫 唯 大 , 故 似 不 肖 。 若 肖 , 久 矣 其 细 也 夫 。 我 有 三 宝 …
 
輔物章第六十四 其安易持,其未兆易謀,其脆易 泮,其微易散。為之於未有,治之於未亂。合抱之木,生於毫末;九層之臺,起於累土;千里之行,始於足下。為者敗之,執者失之。是以聖人無為故無敗,無執故無失。民之從事,常於幾成而敗之。慎終如始,則無敗事。是以聖人欲不欲,不貴難得之貨;學不學,復眾人之所過。以輔萬物之自然,而不敢為。 玄德章第六十五 古之善為道者,非以明民,將以愚之。民之難治,以其智多。故以智治國,國之賊;不以智治國,國之福。知此兩者亦 稽式。常知稽式,是謂玄德。玄德深矣遠矣;與物反矣!然後乃至大順。 江海章第六十六 江海所以能為百谷王者,以其善下之,故能為百谷王。是以聖人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身後之。是以聖人處上而民不重;處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭,故天下莫能…
 
為下章第六十一 大國者下流,天下之交。天下之 牝,牝常以靜勝 牡,以靜為下。故大國以下小國,則取小國;小國以下大國,則取大國。故或下以取,或下而取。大國不過欲兼畜人,小國不過欲入事人。夫兩者各得所欲,大者宜為下。 道奧章第六十二 道者萬物之奧。善人之寶,不善人之所保。美言可以示尊,美行可以加人。人之不善,何棄之有?故立天下,置三公,雖有拱璧以先駟馬,不如坐進此道。古之所以貴此道者何?不曰:求以得,有罪以免邪?故為天下貴。 無難章第六十三 為無為,事無事,味無味。大小多小,報怨以德。圖難於其易,為大於其細。天下難事,必作於易;天下大事,必作於細。是以聖人終不無大,故能成其大。夫輕諾必寡信,多易必多難。是以聖人猶難之,故終無難矣。 --- 第六十一 章 大国者下流,天下之交。天下之 牝,牝常以…
 
不積章第八十一 信言不美,美言不信。 善者不辯,辯者不善。 知者不博,博者不知。聖 人不積,既以為人已餘有,既以與人已愈多。 天下道,利而不害;聖人之道,為而不爭。 第 八 十 一 章 信 言 不 美 , 美 言 不 信 。 善 者 不 辩 , 辩 者 不 善 。 知 者 不 博 , 博 者 不 知 。 圣 人 不 积 , 既 以 为 人 己 愈 有 ,既 以 与 人 己 愈 多 。 天 之 道 , 利 而 不 害 ﹔圣 人 之 道 , 为 而 不 争 。 Dì bāshíyī zhāng xìn yán bù měi, měi yán bùxìn. Shàn zhě bù biàn, biàn zhě bùshàn. Zhì zhě bù bó, bó zhě bùzhī. Shèngré…
 
不徙章第八十 小國寡民,使有 什伯之器而不用,使民重死而不遠徒。雖有舟輿,無所乘之;雖有甲兵,無所陳之。使民復結繩而用之。甘其食,美其服,安其居,樂其俗。鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死不相往來。 第 八 十 章 小 国 寡 民 。 使 有 什 伯 之 器 而 不 用 ﹔使 民 重 死 而 不 远 徙 。 虽 有 舟 舆 , 无 所 乘 之 ,虽 有 甲 兵 , 无 所 陈 之 。 使 民 复 结 绳 而 用 之 。 甘 其 食 , 美 其 服 , 安 其 居 , 乐 其 俗 。 邻 国 相 望 , 鸡 犬 之 声 相 闻 ,民 至 老 死 , 不 相 往 来 。 Dì bāshí zhāng xiǎoguó guǎ mín. Shǐ yǒu shé bóbo zhī qì ér bùyòn…
 
左契章第七十九 和大怨,必有餘怨,安可以為善? 是以聖人執左契,而不責於人。 有德司契,無德司 徹。天道無親,常與善人。 第 七 十 九 章 和 大 怨 , 必 有 余 怨 ﹔报 怨 以 德 , 安 可 以 为 善 。 是 以 圣 人 执 左 契 , 而 不 责 于 人 。 有 德 司 契 , 无 德 司 彻 。 天 道 无 亲 , 常 与 善 人 。 Dì qīshíshíjiǔ zhāng hé dà yuàn, bì yǒuyú yuàn yuàn bàoyuàn yǐ dé, ān kěyǐ wéi shàn. Shì yǐ shèngrén zhí zuǒ qì, ér bù zé yú rén. Yǒu dé sī qì,, wú dé sī chè. Tiāndào wú qī…
 
水德章第七十八 天下莫弱於水,而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。是以聖人云:「受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是謂天下王。」正言若反。 第 七 十 八 章 天 下 莫 弱 于 水 , 而 攻 坚 强 者 莫 之 能 胜 , 以 其 无 以 易 之 。 弱 之 胜 强 , 柔 之 胜 刚 ,天 下 莫 不 知 , 莫 能 行 。 是 以 圣 人 云 :「 受 国 之 垢 , 是 谓 社 稷 主 ﹔受 国 不 祥 , 是 为 天 下 王 。 」 Dì qīshíbā zhāng tiān xià mòr uò yú shuǐ, ér gōngjiān jiānqiáng zhě mò zhī néng shēng, yǐ qí wú yǐ yì zhī. …
 
第 七 十 七 章 天 之 道 , 其 犹 张 弓 欤 。 高 者 抑 之 , 下 者 举 之 ﹔有 余 者 损 之 , 不 足 者 补 之 。 天 之 道 , 损 有 余 而 补 不 足 。 人 之 道 , 则 不 然 , 损 不 足 以 奉 有 余 。 孰 能 有 余 以 奉 天 下 , 唯 有 道 者 。 是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 成 而 不 处 , 其 不 欲 见 贤 。 Dì qīshíqī zhāng tiān zhī dào, qí yóu zhānggōng yú. Gāo zhě yì yì zhī, xià zhě jǔ zhī﹔yǒuyú zhě sǔn zhī, bùzú zhě bǔ zhī. Tiān zhī dào, sǔn yǒuyú ér bǔ…
 
柔弱章第七十六 人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。  第 七 十 六 章   人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 坚 强 。   草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。   故 坚 强 者 死 之 徒 , 柔 弱 者 生 之 徒 。   是 以 兵 强 则 灭 , 木 强 则 折 。   强 大 处 下 , 柔 弱 处 上 。 Dì qīshíshíliù zhāng rén zhī shēng yě róuruò, qí sǐ yě jiānqiáng. Cǎomù zhī shēng yě róu cuì, qí sǐ yě kū kū. Gù j…
 
貴生章第七十五 民之饑,以其上食稅之多,是以饑。民之難治,以其上之有為,是以難治。民之輕死,以其上求生之厚,是以輕死。夫唯無以生為者,是賢於貴生。 第 七 十 五 章   民 之 饥 , 以 其 上 食 税 之 多 , 是 以 饥 。   民 之 难 治 , 以 其 上 之 有 为 , 是 以 难 治 。   民 之 轻 死 , 以 其 上 求 生 之 厚 , 是 以 轻 死 。   夫 唯 无 以 生 为 者 , 是 贤 于 贵 生 。 Qīshíwǔ zhāng mín zhī jī, yǐ qí shàng shí shuì zhī duō, shì yǐ jī. Mín zhī nán zhì, yǐ qí shàng zhī yǒu wèi, shì yǐ nán…
 
司殺章第七十四 民不畏死,奈何以死懼之?若使民常畏死,而為奇者,吾得執而殺之,孰敢?常有司殺者殺。夫代司殺者殺,是謂代大匠 斲。夫代大匠斲者,希有不傷其手矣。 第 七 十 四 章 Dì qīshísì zhāng 民 不 畏 死 , 奈 何 以 死 惧 之 。 mín bú wèi sǐ, nàihé yǐ sǐ jù zhī. 若 使 民 常 畏 死 , 而 为 奇 者 , Ruò shǐ mín cháng wèi sǐ, ér wéi qí zhě, 吾 得 执 而 杀 之 , 孰 敢 。 wú dé zhí ér shā zhī, shú gǎn. 常 有 司 杀 者 杀 。 Cháng yǒusī shā zhě shā. 夫 代 司 杀 者 杀 , 是 谓 代 大 匠 斲 , F…
 
天網章第七十三 勇於敢則殺,勇於不敢則活。此兩者,或利或害,天之所惡,孰知其故?是以聖人猶難之。天之道,不爭而善勝,不言而善應,不召而自來, 繟然而善謀。天網 恢恢,疏而不失。 第 七 十 三 章 Dì qīshísān zhāng 勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 不 敢 则 活 。 yǒngyú gǎn zé shā, yǒngyú bù gǎn zé huó. 此 两 者 , 或 利 或 害 。 Cǐ liǎng zhě, huò lì huò hài. 天 之 所 恶 , 孰 知 其 故 。 Tiān zhī suǒ è, shú zhī qí gù. 是以聖人猶難之 Shì yǐ shèngrén yóu nàn zhī 天 之 道 ,不 争 而 善 胜 , 不 言 而 善 应 , …
 
畏威章第七十二 民不畏威,則大威至。無 狎其所居,無厭其所生。夫唯不厭,是以不厭。是以聖人自知不自見,自愛不自貴。故去彼取此。 第 七 十 二 章 Dì qīshí'èr zhāng 民 不 畏 威 ,则 大 威 至 。 Mín bù wèi wēi, zé dà wēi zhì. 无 狎 其 所 居 ,无 厌 其 所 生 。 Wú xiá qí suǒ jū, wú yàn qí suǒ shēng. 夫 唯 不 厌 ,是 以 不 厌 。 Fū wéi bùyàn, shì yǐ bùyàn. 是 以 圣 人 自 知 不 自 见 ﹔ Shì yǐ shèngrén zì zhī bù zì jiàn﹔ 自 爱 不 自 贵 。故 去 彼 取 此 。 zì'ài bù zì guì. Gùqù…
 
不病章第七十一 知,不知,上;不知,知,病。聖人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。 第 七 十 一 章 知 不 知 , 尚 矣 ﹔ 不 知 知 , 病 也 。 圣 人 不 病 , 以 其 病 病 。 夫 唯 病 病 , 是 以 不 病 。 Dì qīshíyī zhāng zhī bùzhī, shàng yǐ﹔bùzhī zhī zhī, bìng yě. Shèngrén bù bìng, yǐ qí bìng bìng. Fū wéi bìng bìng, shì yǐ bù bìng. ---------------------------------- 71. Limitation Who recognizes his limitations is healthy; Who ig…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login