Alawi public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
Loading …
show series
 
Igal usklikul on meelevald kurjuse üle. Saatanal oli meelevald maa peal, kuid Jeesus võttis selle temalt ja andis kogudusele. Meil on vägi ja meelevald Jeesuse nimes - ole alati hämmastunud ja mitte kunagi üllatunud. ----- Every believer has authority over evil, in their life. Satan had authority on earth, but Jesus took it from him and gave it to …
 
Ülejäägid Jeesuselt on sulle rohkem kui küllalt. Kui sul on suhe Isandaga, siis Temaga koos veedetud aeg voolab üle su kõigisse elu valdkondadesse. Las elav vesi voolata sulle ja sinu läbi ka teistele. ----- Leftovers from Jesus are more than enough for you! When you have a relationship with the Lord, time spent with Him will overflow to every area…
 
Jumal igatseb juhtida meie elusid nii, et meil on edu. Peamine viis, kuidas Ta räägib, on läbi sisemise tunnistuse. Jumal juhib sind ja kasutab sind, ja Ta teeb sinu jaoks erandeid. Kui sa Talle järgned, teed sa vägevaid asju. ----- God desires to direct our lives so that we have success, and the main way He will speak to you is the inward witness.…
 
Meil on võit Jeesuses. Võidu kättesaamiseks tuleb sul lahingus võidelda. Me peame Jeesust võidu suhtes usaldama enne võidu nägemist. Kiida Teda võidu eest enne, kui see on reaalsuseks saanud. Isand annab sulle võidu igal ajal. ----- We have victory in Jesus. To get a victory, you need to fight a battle. We need to trust Jesus for the victory, befor…
 
Jumala tervendav vägi kuulub meile. Jeesus on varustanud iga usklikku tervise ja tervenemisega - me peame selle lihtsalt usu läbi vastu võtma. Ole alati hämmastuses, et Jumal tervendab, aga ära ole üllatunud, kui ta tervendab. ----- The healing power of God belongs to us. Health and healing is what Jesus has provided for every believer — we just ne…
 
On erinevus selle vahel, kas olla nõrk või olla väsinud. Sa võid olla tugev, kuid näida nõrk, sest sa oled väsinud. Üks viisidest, kuidas teistele Isanda tugevust anda, on neid julgustades. Leia need, keda sina võid julgustada, ja usalda, et Jumal paneb sinu ellu inimesi, kes sind julgustavad. ----- There is a difference between being weak or weary…
 
Jeesus elab! Kui sa seda usud, on sulle kättesaadav vägi - see sisemine vägi, mis tugevdab ja teeb sind võimeliseks tulema toime igapäevaste olukordadega, millega sa silmitsi seisad. ----- Jesus is alive, and by believing that, you have power available to you. This power inside that strengthens you and gives you ability in the daily situations you …
 
Jeesuse Ihu ja Veri on üleloomulik ühendus, mis meil on Jumalaga. Läbi leivamurdmise saame üheks kõigega, mida Jeesus meie eest tegi, ja võtame vastu elu. Seda pidaski Jeesus silmas, kui rääkis oma Ihust ja Verest... ----- The Body and the Blood of Jesus is the supernatural connection we have with God. Through communion we connect to all that Jesus…
 
Kirg ja armastus, mis Jeesusest voolasid, kui Ta võttis enda peale karistuse meie pattude eest, oli Jumala plaan anda meile andeks ja suhe Jumalaga. Kõik, mida Jeesus kannatas, tegi Ta meie jaoks ja kandis seda vabatahtlikult. Ta suri, et me ei peaks kunagi kogema surma, vaid võiksime elada. ----- The passion and love that flowed from Jesus as He t…
 
Jumala plaani keskmes oli alati veri. Veri, mille Jeesus ise viiks taevasse ja ohverdaks meie pattude eest. Mida enam me mõistame, et valatud veri peaks rakenduma meie elus, seda julgemad me oleme Jumala ja teiste inimeste ees. ----- God’s plan was always about blood. The blood that Jesus Himself would take into heaven and offer it for our sins. Th…
 
Jumala plaan algas lepinguga, verelepinguga. Sest Jumala plaan oli, et veri toob lunastuse meie pattude eest. Siis tuli Jeesus, et täita plaan läbi selle, et Ta valas oma vere. Jumal tegi lepingu Jeesusega ja meie pääseme sellesse lepingusse läbi usu Temasse ja elades Talle. ----- God's plan started with covenant, a blood covenant. Because God's pl…
 
Jumalal on alati olnud lunastusplaan inimese jaoks! Et Jeesus tuleb, sureb ja tõuseb taas. Ja iga usklik on osa Jumala plaanist. Isegi siis, kui sa seda ei näe, usalda, et Jumalal on sulle tee millegi palju paremani. ----- God has always had a plan for the redemption of man! That Jesus would come, die, and rise again. And every believe is a part of…
 
Kui me ülistame Isandat ja ülendame Teda suuremaks, on vägi kättesaadav. Meie ülistus väljendab armastust Jumala vastu. Kui sa ülistad kõigega, mis sinu sees on, puudutab see sinu emotsioone, kuna sa astud väelisse ühendusse oma loojaga. ----- There is power available when we worship the Lord, and make him bigger. Our worship is expressing our love…
 
Meie õnnistatud lootus on, et Jeesus tuleb väga varsti ja võtab meid enda juurde igaveseks! Võime näha, et piibel räägib selgelt koguduse ülesvõtmisest, mis on alati olnud osa Jumala plaanist. Me ei tea, millal, aga me teame, et see juhtub. ----- Our blessed hope is that very soon Jesus will come and take us away, to be with Him forever! We can see…
 
Mida teha, kui oled oma lootusel minna lasknud? Räägi Jumalaga sellest, kus sa oma elus oled, ja siis sellest, kes Jumal on. Seejärel oota, et Jumal tuleks jälle ustavalt kohale, kui sa hoiad oma lootuse Temas. ----- What do you do when you let your hope go? Talk to God about where you are in life, and then who God is. Then expect God to show up fa…
 
Mida sa teed, kui lased oma lootusel minna? Sul on vaja saada ennast uuesti ankrusse Jeesuses ja taastada oma lootus. Siin on sammud, kuidas ennast selles jälle kindlustada - Jumal on ustav! ----- What do you do when you let go of your hope? You need to get anchored again in Jesus, and restore your hope. There are steps to take to convince yourself…
 
Sul võib olla kõik! Jumal tahab, et sa teaksid, et Ta võib olla sinu jaoks mida tahes sa vajad, et Ta oleks. Kõik, mis sul on, kuulub Talle, aga kõik, mis on Temal, on sinu jaoks. Me peame olema lihtsalt piisavalt küpsed, et Tema õnnistusi vastu võtta. ----- You can have it all! God wants you to know that He can be for you whatever you need Him to …
 
Meie sõnadel on vägi, seepärast räägi elu või surma. Piibli lootus ja usk hoiavad su hinge ankrus Jeesuses, aga meie sõnad aktiveerivad Jumala tõotused, kui neid välja räägime. Kui sa tead, mida Jumal on öelnud, võid sa julgelt rääkida. ----- Our words have power, so speak life or death. Bible hope and faith keep your soul anchored in Jesus, but ou…
 
Meie kindel lootus Jumalasse peab olema ühendatud meie kindla usuga, siis sa tegutsed selle järele. Kannatlikkus hoiab su lootuse ja usu vaatamas Jeesusele. Jää ankrusse, õppides tundma oma Jumalat, Tema tõotusi ja võttes elus ususamme. ----- Our confident hope in God needs to be connected to our confident faith, then you will act on it. Patience k…
 
Meil on vaja piibellikku lootust sellesse, mida Jumal on teinud ning mida Jumal teeb praegu ja edaspidi. Kui sa oled veendunud, et “Jumal on ustav”, on sul lootus nagu hinge ankur. ----- We need to have a Biblical hope, in what God has done, what God is doing, and what God will continue to do. When you are confident that "God is faithful", you will…
 
Et tagada elus ohutus ja turvatunne, on kõigil vaja oma hingele ankrut. Lootus Jumala ustavusse on meie hinge ankur ja Jeesus on kalju, mille külge me oleme ankurdatud. Siis võime teada, et meie tulevik on hea ja Jeesus on seal koos meiega. ----- Everyone needs an anchor for their souls, to stay safe and secure in life. Hope in God’s faithfulness i…
 
Jumal igatseb sind sel aastal kasutada ja Tal on plaan sinu elu jaoks. Aga sa pead unustama mineviku, otsima, et leida oma võimalus, ja siis pingutama, et seda täita. ----- God desires to use you this year, and He has a plan for your life. But you need to forget the past, look to find your opportunity, and then press in to fulfill it.…
 
Ennustuse ja visiooni vahel on erinevus. Ära lase halval ennustusel oma visiooni varastada. Sa võid saavutada kõike, mis Jumal on pannud su südamesse, et sa teeksid, kui sa hoiad jätkuvalt kinni visioonist, mis Jumal sulle andis. ----- There is a difference between Forecast and vision. Do not let a bad forecast steal your vision. You can accomplish…
 
Elu tormid ei jää kestma, kuid meil on vaja vundamenti Jeesuses. Ja kui me oleme näinud Jumala ustavust omaenda elus, tuleks meil julgustada ka teisi. Ole tugev, ära karda, Jumal tuleb ja päästab sind! ----- The Storms of life will not last, but we need our foundation in Jesus. And when we have seen the faithfulness of God in our on lives, we shoul…
 
Me peame olema targad ja meie vundament peab olema Sõnas, keskendudes oma suurele Jumalale. Teades, et kui rasked ajad tulevad, ei jää need kestma, aga meie jääme. ----- We need to be wise and have our foundation in the Word, focusing on our big God. Knowing that when tough times come they will not last - but we will.…
 
Kui Jeesus on sinu tugevus, ei ole sul elus midagi karta. Läbi Isandaga veedetud aja õhuta üles oma usk ja sisemine tugevus ja Tema teeb sind tugevaks. Kui sa oma hirmu kontrolli all hoiad, ei jää rasked ajad kestma. ----- When Jesus is your strength, then you have nothing to fear in life. Stir up your faith and inner-strength, through time with th…
 
Jeesuse surm oli sinu surm, nii ka Jeesuse ülestõusmine oli sinu võit. Tea, kuidas ja millal võit sulle anti, ja seejärel käi võidus oma parima võimekuse kohaselt. Sinu elus on eesmärk, mida täita. ----- Jesus’ death was your death, so Jesus’ resurrection was your victory. Know how and when the victory was given to you, then walk in victory to the …
 
Meil on vaja sisemist tugevust, et tulla läbi rasketest aegadest. Elumured proovivad sinu tugevust varastada. Me ei saa lubada sellel juhtuda, sellepärast heidame oma mured Isanda Jeesuse peale. Kui meil on tugevus, siis meie probleem on "pole probleemi". ----- We need inner strength, to come through tough times. And worry and cares of life will tr…
 
Rasked ajad ei jää kestma, kui me palvetame ja palvetame õigesti. Kuid selleks, et oma elu pärast õigesti palvetada, peame ennast ausalt hindama ja saama teada, kus me elus asume. Siis võime me paluda ja võtta vastu Jumala tõotused. ----- Tough times don’t last when we pray, and pray correctly. But for us to pray right about our life, we need to ho…
 
Kui sul on piisavalt jõudu - rasked ajad ei jää kestma. Kui sa oled nõrk, saab Jeesuse arm sind tugevaks teha. Sisemine tugevus teeb meid seesmiselt suuremaks kui miski muu, mis meie vastu tuleb. Ole võimeline hoidma püsti ennast ja teisi ning jääda seisma ka elu tormides. ----- If you have enough strength – tough times won’t last. When you are wea…
 
Et me saaksime tugevaks, on meil vaja armu, mis meid sisemiselt tugevaks teeks. Hoia oma fookus Isanda armul ja mitte oma probleemil. Rasked ajad ei jää kestma, aga sitked inimesed jäävad. ----- For us to become strong, we need grace that strengthen us inwardly. Keep your focus on the grace of the Lord, and not your problem. Tough times do not last…
 
Tänuandmises on vägi! Kui me Jumalat täname, muudab see meid, tugevdab meie usku ja vabastab Jumala väe. Vali olla tänulik inimene ja see mõjutab kõiki sinu eluvaldkondi. ----- There is a power in thanks! When we thank God, it changes us, strengthens our faith, and releases God’s power. Choose to be a thankful person, and it will impact every area …
 
Rasked ajad tulevad kõigile, aga see, kuidas sa neid näed, määrab ära sinu edu või läbikukkumise. Valva oma hoiakuid ja südant, ära lase negatiivsetel asjadel oma mõtteisse jääda. Jumal teeb kindlaks, et sa suudad hakkama saada kõigega, mis sinu teele ette tuleb. Sa tuled sellest läbi, sest Jumal on ustav! ----- Tough times come to everyone, but ho…
 
Jumal on andnud kõigile ande ja võimeid. Ta ütles, et me peaksime töötama ja andma oma parima. Kui sa ei tea, milleks sind on kutsutud teiste teenimises, palu, et Jumal näitaks seda sulle ja siis astu usus välja seda tegema. ----- God has given everyone gifts and abilities, and He told us to work, and give our best. If you do not know what you are …
 
Jumal tahab näidata oma headust teistele - läbi sinu. Ta ootab meilt, kes oleme päästetud, hea tegemist ja teiste suhtes õigesti käitumist. Miks? Kus? Kuidas? ... ma annan oma parima? ----- God wants to show His goodness to others - through you. He expects us who are saved, to do good and act right towards others. Why? Where? How? …do I give my bes…
 
Sul on annid ja võimed, mis Jumal on sulle andnud, ja Jumal ootab, et sa kasutaksid neid koguduses. Kui sa seda teed, toob see au Jumalale, täidab sind ennast ja aitab teisi inimesi. Seetõttu anname me iga päev oma parima. ----- You have gifts and abilities God has given to you, and God expects you to use them in the church. When you do, it will br…
 
Jeesus tuli ja päästis sind täielikult. Sa pead teadma, et ta tegi sinust preestri ja andis sulle ande. Ta parandab sind, et ta saaks sind kasutada - sellepärast anna talle oma parim. ----- Jesus has come and He has saved you completely. You need to know that He has made you are a priest, and has given you gifts. He fixes you up, so He can use you …
 
Meil kõigil on vaja kogemust Jumala ligiolus. Meie Jumal on neelav tuli - Ta tahab sind täielikult! Jumala tuli muudab sind ja sa tead, et Isand on Jumal. ----- We all need to have an experience in the presence of God. Our God is a consuming fire - He wants all of you! The fire of God will change you, and you will know that the Lord is God.…
 
Anna oma parim tähendab, et tee kõike, mida teed, kogu südamest. Sa võid teha õiget asja valesti, ja sellel ei ole tulemusi. Seepärast valva oma südant, pane oma mõtted sellesse, mida teed, ja pane oma südamesse õigeid asju. ----- Giving your best means, doing whatever you do with all your heart. You can do the right thing in the wrong way, and the…
 
Mida sa teed sellega, mis Jumal sulle andis? Tee kindlaks, et sa annad oma parima iga päev ja pingutad õigete asjade jaoks. Jumalal on sinu elu jaoks plaan, leia oma koht ja jookse oma võidujooksu. ----- What are you doing with what God gave you? Make sure that you give your best every day, and make sure you are putting your effort in the right thi…
 
Enne Jeesuse tagasitulekut on Jumalal plaan teha oma kogudus jõukaks lõpuaegadel. Kui me teeme asju Jumala viisil, tuleb maailma rikkus meie kätte, et seda kasutataks Jumala Kuningriigi tarvis. Kas sina oled üks astjatest, keda Jumal saab kasutada? ----- Before Jesus returns, God has a plan to prosper His church in the last days. As we do things Go…
 
Mine Jeesuse juurde ja ära lase kellelgi ega millelgi ennast peatada. Sa vajad Tema ligiolu ja sa pead kogema Jeesust uuel viisil. Meil on vaja, mis Jeesusel meile anda on. Ole näljane Jeesuse järele, otsi, ja sa leiad Tema. ----- Get to Jesus, and do not let anyone or anything stop you. You need His presence, and you need to experience Jesus in a …
 
Jeesus on eluleib. Ta ei ole mitte üksnes sinu varustaja, Ta on sinu varustus. Kui sa Teda usaldad, annad sa Isandale, mis sul on, ja Ta paljundab seda sinu jaoks. ----- Jesus is the bread of life. He is not only your provider, He is your provision. When you trust Him, you will give to the Lord what you have, and He will multiply it for you.…
 
Samuti nagu Jeesus võttis ühe poisi lõuna, et toita tuhandeid, võtab Jeesus selle, mis sul on, ja paljundab seda, nii et sellest saab rohkem kui küllalt. Anna Jumalale, mis Ta sinult küsib, ja sinu ime tuleb. ----- Just as Jesus took a boys lunch to feed thousands, Jesus will take what you have and multiply it, so that is becomes more than enough. …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login