Boliglejernes public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Boliglejernes Podcast

Boliglejerpodcasten produceret af BOSAM

Unsubscribe
Unsubscribe
Weekly
 
Boliglejernes Podcast informerer lejerne om nogle af de problemstillinger, som mange lejere ofte spørger om og giver mulighed for, at problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv.Boliglejernes Podcast er lavet til lejere af lejere!
  continue reading
 
Loading …
show series
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på nogle af de barrierer og løsninger for grøn omstilling der er for beboelsesejendomme. Gennemgange sker med udgangspunkt i det oplæg som Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har udarbejdet til brug for den politiske behandling i Kommunen. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på den statistik som Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har udgivet i foråret 2024. I statistikken kan ses de godkendte lejeniveauer for de lejemål der får bestemt lejen ved omkostningsbestemte leje (Lejeloven §19, stk. 1), gennemgribende moderniserede lejemål (Lejeloven §19, stk. 2), småhuse (Lejeloven §3…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på et af de spørgsmål som vi i BOSAM får oftere og oftere. Der er ingen tvivl om at rygning i især ældre ejendomme kan give gener for de øvrige beboere og at der er mange udlejere der gerne vil indføre et rygeforbud, men spørgsmålet er om der kan stilles et sådan krav. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi…
  continue reading
 
Denne gang ser René Suhr fra BOSAM på nogle gode råd om nabostøj med udgangspunkt i Håndbogen: Gode råd og nabostøj. Støj fra naboer kan ikke helt undgås, men med disse råd så kan generne for mange lejere muligvis mindskes. Hvis du ikke allerede har hørt podcasten om lydisolering i etageboliger fra 12. januar 2024 kan du med fordel høre denne også.…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på den Bygge- og Anlægsforskrift som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune den 29. februar 2024. Forskriften fastsætter de regler som skal overholdes ved forskellige byggearbejder i Københavns Kommune såvel udendørs som indendørs. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på det lovforslag som Justitsministeriet har fremlagt på baggrund af aftalen om Domstolenes økonomi 2024-2027. Aftalen blev gennemgået i en podcast den 1. december 2023. Desværre bliver vederlaget til Boligdommere ikke reguleret, på trods af at det sidst blev reguleret i år 2000! Hvis der er spørgsmål eller emner …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på proceduren for lejers indbringelse af en sag for huslejenævnet, beboerklagenævnet (og ankenævnet i Københavns kommune). Københavns Kommune har fået en selvbetjeningsløsning og i den forbindelse ser podcasten på hvilke dokumenter der skal medsendes ved en sag i Nævnet. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på det svar som Folketingets Boligudvalg har fået fra Boligministeren omkring LifeX og den forretningside som gør at et værelse udlejes til mellem kr. 10.000 og kr. 12.000 pr måned. Afsnittet er en opfølgning på gennemgangen om LifeX som far 20. oktober 2023, hvor der er en længere gennemgang af forretningsmodelle…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på nogle spørgsmål som vi har fået fra en lytter omkring hverdagen i en beboerrepræsentation og hvilke regler der gælder i forhold til hvad en beboerrepræsentation skal og ikke mindst ikke skal. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen ti…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på de 20 lejemål som NREP lejer ud fra 1. maj 2024 i Mjølnerparken kaldet Odinsparken. I forbindelse med Helhedsplanen og den efterfølgende udviklingsplan solgte Bo-Vita 2 ud af de 4 karréer til kapitalfonden NREP. Og det naturlige spørgsmål er så hvilken leje som de nu private lejemål skal betale i forhold til de…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på Lejelovens §194 der omhandler udlejers informationspligt hvis udlejer helt eller delvist taber en huslejenævnssag eller en afgørelse ved domstolene. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på de reger der er omkring at frakende ejere retten til at administrere udlejningsejendomme, hvorefter at Grundejernes Investeringsfond forestår administrationen for ejers regning. Reglerne findes i Lov om Boligforhold kapitel 4 §20-25. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit a…
  continue reading
 
Denne gang ser Rene Suhr fra BOSAM på en af de problemstillinger som I skal være opmærksom på når I får jeres varmeregnskaber for 2023. Det drejer sig om udgiften til ”lovpligtig forbrugsaflæsning” hvor der først kom lovhjemmel til at opkræve udgiften hos lejerne med lov 1793 af 28. december 2023. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på den stigende sagsbehandlingstid i Huslejenævnet i Frederiksberg Kommune. Sagsbehandlingstiden er steget fra 4-6 måneder i 2017-2019 til nu 17-18 måneder! Der ses ud fra en orientering til Kommunens politikere på hvilke faktorer der er skyld i den øgede sagsbehandlingstid. Hvis der er spørgsmål eller emner I øns…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på reglerne for lejerens forsvarlige brug af det lejede. Emnet er ønsket af en af vores trofaste lyttere som har kontaktet os for at få emnet behandlet i podcasten. Podcasten vil dels se på lejeloven §149 samt se på nogle praktiske eksempler og vi slutter af med nogle gode råd. Hvis der er spørgsmål eller emner I …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på individuelt aftalte forbedringer (Lejeloven §137), der er den anden side af lejernes råderet som begge blev indført i lejelovgivningen i 1994. Her er situationen at det mellem lejer og udlejer frivilligt aftales f.eks. et der etableres et nyt køkken i lejemålet og at udlejer betaler for arbejdet mens lejer…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på lejernes råderet (lejeloven §145), hvor lejeren har mulighed for at udføre forbedringer mv i lejemålet samt ved fraflytning at modtage en godtgørelse fra udlejeren for en del af de afholdte udgifter. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velk…
  continue reading
 
Ventetiden stiger for øjeblikket i Huslejenævnene, og i den forbindelse ser René Suhr fra BOSAM på nogle af de udfordringer, som Huslejenævnene har og kommer med forslag til hvordan nogle af udfordringerne måske kan løses. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at ko…
  continue reading
 
Denne gang ser Rene Suhr fra BOSAM på den analyse som Finans Danmark har udsendt omkring at det er dyrere at eje end at leje. I podcasten vil der blive redegjort for hvorfor at nogle af forudsætningerne i analysen efter BOSAMs opfattelse ikke er rigtige. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcas…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på de tilskudsmuligheder der er for etablering af byhaver. Etableringen kan ske med støtte fra Social- og Boligstyrelsen hvor andelsboligforeninger, ejerforeninger og private udlejere i de store byer kan søge om midler fra en pulje til at etablere byhaver. Selvom lejere desværre ikke direkte kan søge om støtt…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på en undersøgelse fra Aalborg Universitet om oplevelsen af energikrisen i Danmark i vinteren 2022-2023 i forbindelse med de stigende priser på energi og den opstående knaphed på især gas. Spørgeskemaundersøgelsen blev lavet i et forsøg på at blive klogere på hvilken betydning krisen har på den grønne omstilling. …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på hvordan det går med Mjølnerparkens udviklingsplan og om Bo-Vita har fået løst nogle af de problematikker som BOSAM sammen med afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken har gjort opmærksom på. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at …
  continue reading
 
I denne podcast ser René Suhr fra BOSAM på nabostøj og grunden til dette er at vi i BOSAM oplever at lejere er generet af støj fra naboerne. Med udgangspunkt i folderen ”Lydisolering mod nabostøj i etageboligbyggeri” fra Build ved Aalborg Universitet fortælles der om hvilke tiltag der kan være med til at mindske støjgener i boligbyggeri. Hvis der e…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på den aftale som Københavns Kommune har indgået med de almene boligselskaber om Den blandede by, Den sammenhængende by samt Den bæredygtige by. Og som Københavns Kommune selv skriver i forordet skal København være en by for alle, hvilket betyder at vi i Boliglejernes Podcast naturligvis forholder os til denn…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast igen på den nye ejendomsbeskatning. Podcasten er således en opfølgning på podcasten fra 29. september og 17. oktober 2023, hvor vi så på den nye ejendomsbeskatnings betydning for lejerne. Baggrunden er, at Vurderingsstyrelsen er kommet med foreløbige vurderinger for 2022 og det derfor er muligt at sige noget …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser igen i år på den ghettoliste der blev offentliggjort den 1. december 2023 samt på de retssager der forventes at afgjort det næste halve års tid. Det drejer sig dels om at en del beboere har gjort indsigelse mod de opsigelser de har modtaget dels om den store sag om selve ghettolovgivningen, der kører i Østre Landsret og som …
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på den aftale der blev indgået i sidste uge om domstolenes økonomi 2024-2027. Podcasten fokuserer på de dele der især vedrører Boligretssagerne, dvs grænsen for småsager forhøjes fra kr. 50.000 til kr. 100.000, appelgrænsen forhøjelses fra kr. 20.000 til kr. 50.000 samt aflønningen af Boligdommere. Hvis der er spø…
  continue reading
 
Den omkostningsbestemte leje 2024 blev indført i 1975 i forbindelse med en større ændring af lejeloven. Podcasten handler om hvorfor det er så vigtigt, at varslingen bliver gennemgået, da udlejer ofte medtager udgifter der ikke kan medtages i den omkostningsbestemte leje. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Bo…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på nogle af de forudsætninger i Vismandsrapporten der efter BOSAMs opfattelse er forkerte. Podcasten er en opfølgning på podcasten om selve vismandsrapporten som udkom i midten af oktober måned 2023. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkomm…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på den dom der blev afsagt i Københavns Byret den 6. november 2023 i Svalegårdssagen. Dvs at denne podcast er en opfølgning på det forrige afsnit i serien (del 26) fra den 22. september 2023. Dommen er et foreløbigt punktum, da parterne nu har 4 uger til at overveje om sagen skal ankes til Østre Landsret. Dette be…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM fortæller i denne podcast om den reklamationsfrist på 14 dage som lejer har ved indflytning. I de 14 dage har lejer mulighed for at påpege de fejl og mangler der er i lejemålet og på den måde undgå at skulle hæfte for disse ved fraflytning. Reklamationsfristen er beskrevet lejelovens §91 og desværre er benytter mange lejere sig …
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast igen på den nye ejendomsbeskatning. Podcasten er således en opfølgning på podcasten fra 29. september 2023, hvor vi så på den nye ejendomsbeskatnings betydning for lejerne. Udgangspunktet denne gang er nogle af de spørgsmål der er stillet til skatteministeren fra folketingspolitikerne vedrørende beskatningen …
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på LifeX som er et koncept der udlejer bofællesskaber. Klubværelserne i LifeX konceptet bliver lejet ud til 10.000-12.000 kr. pr. måned, hvilket er en høj leje, hvorfor podcasten naturligvis også ser på det lovlige i dette. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejern…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på den Vismandsrapport der udkom den 10. oktober 2023, hvor der er et kapitel om regulering af private boliger. Rapporten bygger på den økonomiske teori, men medtager slet ikke nok hensyn til de politiske og ikke mindst fordelingspolitiske hensyn, der er baggrunden for at det politisk er bestemt at der skal regule…
  continue reading
 
I denne podcast ser Rene Suhr fra BOSAM på den Boligredegørelse som Københavns Kommune har udgivet i september 2023. Boligredegørelsen ser bla på boligmarkedet og det fremtidige boligbehov i Københavns kommune. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser på den nye boligbeskatnings betydning for lejerne. Boligejerne har de seneste uger fået besked om de nye boligvurderinger, men der er endnu ikke kommet vurderinger af de store beboelsesejendomme hvor mange lejer bor. Ud fra aftalen fra 2017 gennemgås forventningerne til hvordan beskatningen forventes at ende når vurderingern…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på den foreløbig sidste retssag om skødet fra 1932 som begyndte Københavns Byret den 21.-22. september 2023. Sagen handler om hvorvidt at Fondens skal respektere lejernes forkøbsret fra 1932 der er beskrevet i skødet eller ej. Retssagen er en udløber af Blackstones køb af 3 ejendomme i Frederiksberg Boligfond tilb…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på de 3 lejeniveauer der er i lejelovgivningen – den omkostningsbestemte leje, det lejedes værdi og frileje (markedsleje). Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i Facebookgruppen (Boli…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på det danske boligmarked. Der er ca. 2,9 mio. boliger i Danmark og ca.1,2 mio. af disse er lejeboliger, hvoraf ca. 600.000 er almene boliger mens de sidste ca. 600.000 boliger er udlejet efter lejeloven. Ca. 150.000 er ejerlejligheder og ca. 100.000 er enfamilieshuse der er udlejet efter lejeloven. Resten er…
  continue reading
 
I denne podcast ser Rene Suhr fra BOSAM på de mange ledige lejeboliger der er i Århus for øjeblikket samt på de konsekvenser denne situation giver. F.eks. er det interessant at selvom der er mange tomme lejeboliger så falder lejen ikke på trods af det store overudbud. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boligl…
  continue reading
 
Denne gang ser René Suhr fra BOSAM på den serie i 4 dele som TV-2 denne sommer har sendt om en kolonihaveforening i Aalborg Jørgen Berthelsens Minde i Aalborg, hvor der på generalforsamlingen sker i paladsrevolution da den yngre generation vælter formanden der har været der de seneste 30 år. Serien omhandler dernæst de konflikter der er når nye ide…
  continue reading
 
Podcasten er en beretning fra den besigtigelse som René Suhr fra BOSAM var på den 16. august 2023. Det viste sig, at der manglende altanværn på altaner til beboede lejemål og dette forhold har BOSAM naturligvis indberettet til Tilsynet for almene boliger i København. Derudover viste besøget bla. blokerede brandveje, håndværkers manglede brug af vær…
  continue reading
 
Over 60.000 nye studerende skal i slutningen af august starte på en videregående uddannelse og i den forbindelse ved vi desværre af erfaring, at en del af de unge mennesker får en uheldig start på boligmarkedet. Podcasten giver nogle gode råd til alle dem der er nød til enten at leje eller fremleje en lejlighed eller et værelse. Hvis der er spørgsm…
  continue reading
 
Den 23. maj 2023 blev der indgået en aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boligfond om justering af beboernes forkøbsret fra 1932. Aftalen betyder, at Kommunen får en anvisningsret på 25 % af de ledige boliger samt at beboerne i tilfælde af et salg stadigvæk har en forkøbsret, men nu er det til markedspris. Denne forkøbsret har Komm…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM giver i denne podcast et oplæg om ghettolovgivningen og lejelovgivningen med udgangspunkt i Mjølnerparken. Oplægget er en opsummering af nogle af de podcast vi har udgivet om de forskellige problematikker, der er i forbindelse med gennemførelsen af Ghettolovgivningen i Mjølnerparken og ikke mindst Københavns Kommunes rolle i sag…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på de Drifts- og Vedligeholdelsesplaner som er udarbejdet for de 3 ejendomme som Frederiksberg Boligfond har frasolgt pr. 1. maj 2023. Grunden til det er interessant er at der er stor forskel på de Drifts- og Vedligeholdelsesplanerne der er udarbejdet af helholdsvis Frederiksberg Boligfond og af KAB! Og som påpege…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM gennemgår Frederiksberg Boligfonds regnskab 2022. I podcasten fortælles bla om Boligfondens økonomiske situation samt om hvordan Fonden selv ser fremtidens Boligfond. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem…
  continue reading
 
I dette 6. afsnit om varmeregnskaber ser René Suhr fra BOSAM på nogle af de praktiske erfaringer vi har i BOSAM med optimering af varmeudgifterne. Bla fortælles om et forsøg med optimering af en varmecentral hvor udgifterne var tjent hjem på et år pga store besparelser på varmeregningen hos lejerne. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi ska…
  continue reading
 
I dette 5. afsnit om varmeregnskaber ser René Suhr fra BOSAM på en rapport der er udarbejdet af HOFOR og Aalborg Universitet om varmeoptimerede bygninger fra 2020. Rapporten indeholder en analyse om samspillet mellem bygning og fjernvarmesystem samt kommer med anbefalinger til hvordan der forholdsvist billigt kan opnås store besparelser på varmen t…
  continue reading
 
I dette 4. afsnit om varmeregnskaber ser René Suhr fra BOSAM på forskellen på 1 og 2 strengsanlæg og hvorfor at afkølingen i varmeanlægget er så vigtig for både miljø og varmeøkonomi. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i …
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide