show episodes
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Dinka-speaking Australians. - Piɛ̈ŋë në wël cë kek thïïc, akölkööl ku wël jiɛmë baai kek në ajuiɛɛrë SBS Dinka Radio, agut cë ka ciɛ̈lë kek në Ɣothuraliɛ ku jɔl ya piny thok ëbɛ̈n.
 
Loading …
show series
 
Sudanese former Primer Minister Sadiq al-Mahdi dies of COVID-19 at the age of 84. Sadiq al-Mahdi was the head of UMMA Party who ruled Sudan twice as the prime Minister. - Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ku ran töŋë duŋɔ̈ɔ̈r ke akutë UMMA Party ee thou në nïïn ke rou cë lɔ. Sadiq al-Mahdi man tɔ̈ ke ye wënë wën Mhadi ee thou ke cë run ya 84 në tu…
 
Në nïïn wäär cenë tuany ke dït ku cë kɔc thiɛ̈ɛ̈k nïïm në ɣöötic, ke kɔc ëëke ye lɔ pol në buɔ̈ɔ̈th akën bɛɛr bë ya lɔ. Yekënë ee kɔc juïc bë cɔk lɔ në yintanɛtic ku bïk pol në yintanɛtic. Yekenë ee wëu juïc cɔk jɛ̈l të nɔŋ kɔc kɔ̈k ku jɔl rac në rïnthi cin.
 
SBS today announced the appointment of David Hua as Director of Audio and Language Content (ALC). Mr Hua joins SBS with more than 20 years’ experience in the media industry. He has held a number of senior executive roles at the Australian Broadcasting Corporation (ABC) and has been responsible for diverse portfolios across radio, content, marketing…
 
Pën dhiëc yic ruön timkarou ku thiäär ku dhorou(May 2017) , Akutnhïïm Aboriginal ku Torres Strait Islander acï ke nhïïm mat ye Kɔ̈c Gɛ̈ɛ̈th Tuëŋ Jɛ̈ɛ̈mic Lööŋ Mɛ̈ɛ̈c Baai tɛ thiɔ̈k ke Uluru ku gɛ̈ɛ̈m ke Wɛ̈t bɔu beei ke Puöth. Wɛ̈t cï luël ɣe jääm dhël wën bï Kɔɔc Gɛ̈ɛ̈th Tuëŋ ŋic Lööŋ Mɛ̈ɛ̈c Australia yic, Luël kawën wïc wɛ̈ɛ̈r käŋ kädiäk yic, Röl…
 
One of the chiefs who has not left his home area of Wangulei has called for help to those who are affected in Twic East, Duk and Bor areas. Manyok Deng Biar said he and the rest of the chiefs need the excavators and bulldozers that can help in building the dyke. Chief Manyok who echoed the message from the civilians in Bor town, wanted President Ki…
 
South Sudanese businessman Deng Makuak Berec gave 17 motorbikes to wrestlers in Juba. Deng, who is a supporter of the traditional wrestling, chose this moment to bring peace between the youth. The last wrestling between the two states was marked with violence. All wrestlers were called to one place, and 17 of the wrestlers received their bikes. Thi…
 
Biör Aguër Kuir ee mɛnhë ye run thiɛ̈rrou ku rou kunë ye mɛn ee buŋ tueŋde acë gɔ̈ɔ̈r ke ye biän lueel en akölkölden cen cath thïn në jääl në Kakuma agut cë Adelaide në 2004. Në wël cë kek gɔ̈ɔ̈r në buŋde yic, keka pïïr mɛnhe cë rëër ke ye abakök ku pïïr piɛth cen bɛ̈n në Australia.
 
Kɔc juïc ke panë Junub ku yekkɛ̈ kɔc ke Ɣothuraliɛ alɔ tem pinyë Apirka ku bɛ̈n ciɛ̈n ee yic riɛɛr wäär cennë dhɔ̈l thiɛ̈ɛ̈k. Pilip Geu Ŋɔ̈ŋ ee rantöŋë kɔc cë lɔ tem ëtï ku wuɔk në ye akölkölë ye kölë. Kɔc cën kɔcken atɔ̈ kek gum ku dhukden ciɛ̈n ee yic riɛɛr.
 
Në Ɣothuraliɛ ke ɣän juïc atɔ̈ keke cë kek gël ku cë ɣän kɔ̈k thiɛ̈ɛ̈k në ye nïïn ke tuanyë COVID-19. Në rutic kanë mɛ̈I yic ke bɛ̈I ke pane Ɣothuraliɛ kedhiɛ abë nɔŋ ajuiir wääc kuka kɔɔr ba lööŋ ke ɣän (States and Territories) tɔ̈ yïn ke thïn ya caar. Në ye athöörë yic ke yïn bë pïŋ në lööŋ wääc kuka kɔɔr ba kek theek.…
 
Mamer Touch has been in both prison and detention centre for years. He came to Australia with his mother, who is now left to live alone in Perth. Mamer Thuch's visa was cancelled, but he has been fighting his case before the court to avoid the deportation. - Mamer Thuc ee bɔ̈̈ panë Ɣothuraliɛ kenë man ku yen acenë pïïr ran bë waar. Kenë bɔ̈̈ ke ye …
 
Ajuiɛɛr jot cë bɛ̈n piac kuɔ̈tic në ye mɛn ku ye cɔl HeartChat.com.au abenë kuɛɛt cie jam në thoŋë Leŋgelith ya kuɔny në jiɛ̈m ku jɔl ya luɛlë kake pialë nom. Kenë ke ye kɔc cën lëk lɔcök wën yekɛ̈ yök, ke kɔc nɔŋ nyïc ky yïkkɛ̈ jam në thook wääcic kek ka ke nïïm kuɔ̈ɔ̈tic në ye yic.
 
Yasmin Sooka Chair of the UN Commission on Human Rights in South Sudan reported to the Human Rights Councils that 'Commission has uncovered brazen embezzlement by senior politicians and Government officials, together with a number of entities linked to the Government. We can reveal the misappropriation of a staggering $36 million US dollars since 2…
 
For the first time, many African-Australians are contesting the local government elections from various councils in Victoria. Matoc Mordecai, who has lived in the Yarra City for many years, is vying for the council seat as an Independent candidate for Langridge Ward. - Matoc Achol ee akääc në thönyë kanthol në baai baŋë Yärrä City në Melbourne. Yen…
 
Refugees are among about 100 immigration detainees currently being held at the recently reopened North-West Point facility on Christmas Island, facing deportation on character grounds, despite government authorities previously stating no asylum seekers or refugees would be transferred. - Në kɔc cë kek laar në Thëjinic në ye mɛn panë Ɣothuraliɛ, ke …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login