Raadsvergadering_Soest public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
Loading …
show series
 
1 Vaststelling agenda 2 Mededelingen van de voorzitter 3 Voorgesteld als hamerstukken: 3.a Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 3.b Overzicht toezeggingen 3.c Planningkalender 2022 per beleidsveld 3.d Besluitenlijst van: 3.e Verlengen Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2018-2022 3.f Ludgerusschool 3.g Verduurzamen gebouw BEC P…
 
Agenda: 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Voorgesteld als hamerstukken: a. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) b. Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) c. Planningkalender 2022 per beleidsveld (bijgevoegd) d. Besluitenlijst van: - Raadhuisplein 2022-5 van 7 juli 2022 e. Herbenoeming leden bez…
 
In het college-weekbericht van 12 juli jl. is de geïnformeerd over het ‘Plan van aanpak Soesterberg Noord’, het plan voor de transformatie van bedrijventerrein Soesterberg Noord in het kader van het Masterplan Soesterberg. Om de transformatie van dit gebied vorm te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld die een integraal toetsingskader wordt voor d…
 
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest. De centrale onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: Hoe toegankelijk is de digitale dienstverlening van de gemeente Soest voor inwoners met een beperking? Is het beleid en de uitvoering daarvan doeltreffend en doelm…
 
De hele agenda met toelichting hier Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: Bespreking van het coalitieakkoord Advies ad hoc commissie benoembaarheid wethouders Benoeming wethouders Installatie wethouders (eed of belofte en verklaring) Onderzoek geloofsbrieven en besluit over toelating raadsleden Installatie van nie…
 
1 Opening en vaststelling agenda 2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3 Bestemmingsplan Kampweg 2 te Soesterberg Op het perceel Kampweg 2 in Soesterberg staat een voormalig kantoorpand van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het pand staat nu leeg. Het pand is gelegen binnen de bestemmingsplannen ‘Soesterberg’ en ‘Parapluplan Retail…
 
1 Participatieraad sociaal domein De gemeente Soest heeft de ambitie om de voormalige adviesraad Sociaal Domein om te vormen tot een Participatieraad Sociaal Domein. De participatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van het college van B en W. In deze nieuw te vormen Participatieraad komen diverse onderwerpen aan de orde met als …
 
Rapport Rekenkamercommissie Soest: Soester Jeugd geholpen? De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Soest de gestelde doelen op het gebied van jeugdzorg op een effectieve en efficiënte wijze bereikt. Ook is onderzocht of de jeugdigen de juiste zorg tijdig krijgen als gevolg van het gevoerde gemeentelijke beleid. Uit het onderzoek blij…
 
Locatie Teams Voorzitter Rob Metz Volg de livestream ook via https://www.youtube.com/watch?v=yZYlLag9ov0. Agendapunten 1. Verzoek COA opvang vluchtelingen kamp Zeist Bedoeling van de bijeenkomst is om met Soesterbergers in gesprek te gaan om als raad hun belangen (wensen en zorgen) te kunnen vertegenwoordigen richting de gemeenteraad van Zeist. Opz…
 
Agendapunten 1. Regionale inkoop sociaal domein Op 27 oktober 2021 heeft wethouder Van Aalst de raad geïnformeerd over de Inkoop Jeugdzorg en WMO 2023 regio Amersfoort. Op dit moment heeft de regio contracten met vierhonderd aanbieders. In de nieuwe inkoopplannen wordt voorgesteld om met één contractpartner per perceel een contract te sluiten. De a…
 
Omgevingsvisie Soest en Soesterberg Deze Avond Samenleving staat in het teken van het toelichten van de zienswijzen door de indieners van een zienswijze op de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Op 8 juli jl. heeft de raad ingestemd met (de terinzagelegging van) de ontwerp omgevingsvisie, inclusief amendementen. De terinzagelegging heeft geresulte…
 
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 31 maart 2021 1 Opening en vaststelling agenda 2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3 RV 21-06: Bestemmingsplan Koninginnelaan 81-83 Op het perceel Koninginnelaan 81-83 was een groothandel en importeur in textiel gevestigd. Dit bedrijf is inmiddels verhuisd naar een grotere locatie. De huidi…
 
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 20-47: Weigeren aanvraag vaststellen bestemmingsplan Peter van den Breemerweg tegenover nr. 1 en 3 Op 4 maart 2020 heeft de heer Van Dorresteijn een verzoek ingediend om het geldende bestemmingsplan te mogen wijzigen voor het realiseren van een nieuw agrarisch …
 
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: Interpellatie procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteijn Door de fractie van LAS is een verzoek tot interpellatie ontvangen over de procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteij…
 
In opdracht van de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest is adviesbureau Twynstra Gudde in de afrondende fase van een evaluatie onderzoek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling BBS Uitvoeringsorganisatie (BBS). Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op 10 november 2020 om 19.30 uur, waarin Twynstra Gudde u een toelichting zal geve…
 
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: 2a. NIEUW AGENDAPUNT Afscheid van mevrouw R.T. Coppes als raadslid van de gemeente Soest Mevrouw Coppes heeft aangegeven haar raadslidmaatschap te willen beëindigen in verband met een nieuwe baan die slecht verenigbaar is met het raadslidmaatschap. 2b. NIEUW AGENDAPUNT Toelati…
 
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp en over de begroting 2021-2024 RV 20-44: Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024 Het college van B en W heeft ervoor gekozen om een behoedzaam begrotingsscenario uit te werken in de begroting 2021 wat geresulteerd heeft in een begroting die structureel…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2023 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service