Standaard public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
As y 100 jår sint, wat wil y dan noch? Roelf Wolterink uut Ryssen hevt ideen sat. Hee warket an en book, geyt der noch regelmåtig uut, eat alle dage twey eier un krigt souwat elken dag besöök. Wy spreaket em oaver upgroien in de jåren ‘20 un ‘30, den Tweyden Wearldoorlog, syne uutsending når neaderlandsk Indie, ümmegån med trauma’s, innige gesprekk…
  continue reading
 
De Streektaalpries van et Noorden, de Bosklopperbokaal,louvende wöörde van de kritikers, in Saksenmarken hevt Marlene Bakker öäre spoors al lange verdeend. Al seyd öär eyrste album RAIF is see neet meyr weg to denken in de streaktaalscene. In deeselvde wearld sint Fenne un Imke Toenink nå verholding noch minder bekende gesichten. Al likt dår verand…
  continue reading
 
Chris Canter (1980) is nen olden bekenden van Wearldsproake.Al twey mål eyrder was hee gast. Ouk hülp hee by The Saxon Series, de eyrste engelske podcastryge oaver et neadersassisk. In juni 2023 küm Chris synen dichtbündel HIELTIED ONBEKENDER uut, ne weake vöärdat et Zunnewende-festival ehölden wör in Heldern, Twente. Wearldspråke was der by up den…
  continue reading
 
Wy sint weader en paar jår wyder en wyser. Eyn ding wat de Nysassiske Skryvwyse düdelik maket is dat ne ård standaard ne flinke brügge slån kan tüsken verskillende lüde. Wy hebbet al heyl wat versöken had üm meyr to leyren oaver en in disse nye skryvwyse. Dan is et ouk logisk üm oaver nen vervolgtrad nå to denken: standaardisering. Dår wåget sik de…
  continue reading
 
In this final episode (Or is it...) of the Saxon Series, we delve into the wonders of social media, and what it has done for Low Saxon so far. Podcasts, YouTube, Facebook, Instagram, SnapChat, TikTok... Which one(s) should we pick? And should we? We discover how the older generations are still a bit adverse to the idea of being on camera. They were…
  continue reading
 
Den Godfather van et Twentsk, Hermenegildus (Härmken) Felix Victor Maria Finkers, sköäv an by de Wearldspråke Podcast. Want dat had hee noch nooit dån düs dat leak em wal wat. Wy hebbet et van synen film De Beentjes van St-Hildegard, syne jöägd en skoletyd med Plat, syne oaversetting van Den Gloepensen Gruffalo, De Beatles, Daniël Lohues en noch ne…
  continue reading
 
In this episode, we try to get into the 20th century, but there’s still some ground to cover in the 19th. So before we move into Low Saxon’s dark age, we must first discuss the events leading up to its sudden decline in the latter half, to a point where it was sort of actively ignored by the media and in education. We discuss how multiple things le…
  continue reading
 
In this episode, we'll answer the question of whether Low Saxon should be considered a language at all, and delve into its history. From its humble beginnings as Old Saxon, through its high tide as the most prestigious language of north-western Europe in the later Middle Ages, to its gradual descent towards its fringe status throughout the 17th and…
  continue reading
 
Wat skeedt der as y nen tükker en nen sweyd uut Skåne by mekander settet? Künnet dee mekander verstån, te jå of te ney? Up ne skåle van 1 töt 10? Wat sint de oavereynkumsten tüsken de skandinaviske en neadersassiske språksituatys? Et sweydsk is stark döär et middelsassisk beinvloded, den vöärlouper van et sassisk sou as wy dat nudaags kennet. Wat v…
  continue reading
 
Marc Wübbenhorst is en bysünder man. Neet enkel ümdat hee sik reddet med düütsk, neaderlandsk, neadersassisk, freesk en engelsk. Ouk neet ümdat hee wild is van Byleveld, wat volgens valske tungen neet besteyt. En neet eyns sou seyr ümdat hee in Grönningen studeerd hevt. Mär ümdat hee ne bysündere seekde hevt, wårdöär hee minstens 20 liter up nen da…
  continue reading
 
In disse anderhalve stunde bespreaket Wearldspråke en ‘berôpsfrysk’ Henk Wolf et wal en wey van de situaty in freeskland en sassenland. En dår sint årdig wat oavereynkumsten tüsken. Et geyt oaver identiteit en eygenwysigheid... en wat hevt meneyrken Wolf med de Nysassiske Skryvwyse te maken???
  continue reading
 
Platstryder en podcaster Jan Graf makeden sik hellig oaver et feit dat neadersassisk med 6 miljoon sprekkers noch altyd gin eygenen ümmeroop hevt. Wår ligt dat an? In et gesprek kummet wy by de eygene språkattitudes van de sprekkers uut, marsjeret de sorben noch vöärby en besprekket wy wat wy van de freesken leyren künnet. Jan Graf is nen grouten n…
  continue reading
 
En bysunder fenomeen is de mööistewoordverkesing. Alle jåren stemmet lüde buten uwe en unse weatenskap oaver et ‘Aldermööiste Platte Woord van et Jår’. Vake sint dat olde, vergeatene wöörde, wår as gin menske noch wat med kan. Wår kümt dat toch van? Wee bedegt dee dinge? En wat künnet wy der med?
  continue reading
 
Drentsk-oaverysselsken skryver Chris Canter (her)untdekkeden en geskrivt uut 1672: de To Hooupe Kallinge van den Swarten Meyster en synen Knecht. Ne satiriske samenspråke tüsken Bommenbearnd en de düvel. Eyne van de öldste twentsk-achtige geskrivten dee wy kennet. En et is verraskend good te leasen ouk noch.…
  continue reading
 
Ydereyne kan et, nüms weat wo as et kan. In dissen podcast neamet wy et allergrötste vrågstükke van de språkenkünde der by: wår kümt språke (in et algemeyn) weg? Wo kan et dat wy klanken maket en dår noch wat met bedüdet ouk? Wat segt gelöyve der oaver? Wy bespreaket de meyningen van nen psycholoog (Corballis), nen språkenkündigen (Everett) en nen …
  continue reading
 
Al so lange at unse språke besteyt, sint der klagers dee lamenteert at unse språke so slim verandert. Mär is dat wal so slim? Is et jüüst gin teyken dat dee språke leavt en gesund is? Stilstand is ja achteruutgang. In dissen afsnid bekyket wy wårdöär språken verandert. Wat oarsaken sint vöär språkverandering en wat vöär vöärbealden as et in de gesk…
  continue reading
 
Seyt 2018 is et Twentehoes (Twentehuus) in Hengel de steade wår as y med al uwe vrågen en wunderwarken vöär de twentske språke terechte köänet. Ellen Peters (25) is medwarkster. In dissen podcast spreaket wy öär een uur, üm te höyren wat der ny en gåns is, wår see as nye spreakster teagenan löpt en wo as see de tokomst van et twentsk en et neadersa…
  continue reading
 
Vråg y u wal es af wårümme of der noch altyd gin Facebook in et sassisk is? Wårümme of moderne öäversetfunktys van bv. Twitter, Google, YouTube , Alexa en Siri van sassiske skryverye van allens maket behalve sassisk? Dat kümt ümdat unse språke digitaal achterblivt. Dårümme is Janine Siewert, de Marie Curie van de sassiske språktechnology, gangs üm …
  continue reading
 
Vöäle is der al segd oaver dat unse språke uut eynander trökken wördet döär twey DAKspråken: et neaderlandsk en et hougdüütsk. In den podcast van vandage höyret wy wo slim of dat is. NEWSFLASH: et valt noch wal med. Et sassisk van de lüde oaver den pål an de düütske syde krigt vöördan meyr hougdüütske kenmarken, wyldat et in Neaderland stöädigan ho…
  continue reading
 
Uperichted in 2006 is de neadersassiske Wikipedia inmiddels sowat 7000 artikels ryke. De underwarpen loupet uuteyne van (e)sport töt filosofiske underwarpen as tyd, sociology, lokale saken, dialektbeskryvingen en so voordan. Wikipedia drägt dårmed nit bloots by an et behold, mär ouk an den uutbouw van unse språke. Der wordet hyr saken beskreaven de…
  continue reading
 
Vöäruut alvüste unwyse veruntskuldigingen vöär de vöäls te lange podcast med een vöäls te laeg gehalte neadersassisk. Verleaden vrydag 13 september 2019 organiseerden uutgeaver Van Gorcum een symposium, by de uutgave van et nye wark 'Nedersaksisch in een Notendop'. Meyrdere skryvers van et böken warren hyrby, üm ne körte leysing te holden oaver öär…
  continue reading
 
Den oorsprunglik Heinoosken rocksanger en -gitarist Hendrik Jan Bökkers (1977) genüt in Oustneaderland vöärdan meyr bekendheid. Nöäst syn wark by Jovink in dee tyd, is hee nu vöäral bekend van syn eygen band Bökkers, dee in unvervalsked sallandsk singt en inmiddels een årdig gevolg hebbet med hits as Morattamottamotta en Annie uut de bochte. Minder…
  continue reading
 
Stelt dat wy med ne tydmachine når de sassentyd terügge oaverheyveld wördden, sullen wy dan de lüde verstån? Sullen se uns verstån? Der is ginnen kans üm dat te weaten te koamen, want upnames van dee tyd gevt et nich. Et blivt giswark, mär med unse eyne uutspråke köänet wy wal nen ende koamen üm te kyken of wy der überhaupt sükela van köänet maken.…
  continue reading
 
Stelt dat neadersassisk een menske was. Wo stels du dy dat menske dan vöär? As ne junge friske dame? Of as een krakkemikkig old buurken? In disse episode behandelt wy et imagoprobleem van et sassisk. Wat hevt dat med Donald Trump te maken? Wo as lüde oaver unse språke denket, hebbet wy heyl en deyl selv in de handen. Gåt wy vöär et imago van breake…
  continue reading
 
In Ierland geböäret mooie saken vöär de keltiske språke. Der is geld genog, de språke hevt officiäle EU-ståtus en alle yren kryget verplicht minstens 14 jår les in de språke. Ideaal, sul y seggen. Toch sint der in Yrland selv mär 1,7 miljoon lüde dee segt sik readelik med keltisk te künnen redden. En slechts ne magere 20.000 lüde segt dat et vöär ö…
  continue reading
 
Y kennet dat vaste wal: lüde dee by yder ny technologisk verskynsel vråget: "wo nööm y so wat in et Plat?" In dissen platcast bekyket wy wo as dat in et verleaden güng med al dee nye wöörde en of der öäverhöyvd een ny woord versünnen wör. Wydters bespreaket wy wo as Ysland et anvattet. Dår is et ja volkssport üm so yslandsk möägelike wöörde uut te …
  continue reading
 
Et Twentehoes köäm up 1 april med de grap dat der nen twentsken Tinder untwikkeled wördt. Wy vråget uns hardup af: wårüm doot wy dat nit ECHT? En doot et dan medeyne vöär et heyle språkgebeed. Of wårümme sorget wy nit dat Tinder selv ümmesat wördt? En wo steyt et med de twentske språkherkenning van Google? As et oaver digitaal spül geyt, trekket de…
  continue reading
 
Twey uur kwaken med drentsk-oaverysselsken skryver Chris Canter (38), oaver allerhande saken: Skryvwysen, jögend en sassisk, underwys, oaver parallellen tüsken et sassisk in neaderland en de språksituaty in Spanje (wår as Chris woanet), of de språke tokumst hevt en wodöänig... genog te beköyeren ja. Heb y selv ideyen wo as wy de podcast better köän…
  continue reading
 
In disse speciale afleyvering köyert wy med Gaston Dorren, skryver en språkenleevhebber. Wy vergelyket de ümstandigheyden in Limbörg en et Neadersassisk: wat köänet wy van mekander leyren, wat hebbet wy gemeyn, wu hangt de vlagge der by vöär et limbörgsk. Ouk bespreaket wy et idey van ne standaardisering van et neadersassisk. Gaston hevt dår wat an…
  continue reading
 
Ken y dat? So gau as et oaver unse språke geyt, kümt der ne heyle ryge cliché's en misvattingen üm 'n hook. As y dee up ne bingo-kaarte set, heb y binnen de körtste tyden de höyvdprys! Enkele vöärbeylden: unse språke is mooi/lellik, old, håste uutstörven, nütteloos, gebrabbel, leev, y köänet der nit in skelden/skimpen... Låt wy sorgen dat de lüde e…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide