Best alaye podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Nipa Ninu Awon Tira Hadiisi Irun Religion Islamic Education Islam Ahkaam Lori Esin Umdatul Itumo Idajo Igbagbo Buluugul-maraam Igberaga Iruju  
Alaye public [search 0]
show episodes
 
Eyi ni alaye Suratul Fatiha lati Aayah akoko titi de Aayah keta pelu awon eko l’oniranran.
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
Podcast bringing public procurement issues to a lay audience. Interviews by Dr. Pedro Telles
 
The Alay Ng Kultura Podcast on everything from progressive social justice issues to art to pop culture… These are Aktual Konversations.
 
Luminous Radio is a lay apostolate spreading gospel through online Radio in Malayalam language.
 
“Theater of The Courtroom” is a podcast designed to help trial lawyers “bring the life back to the law” by making a positive connection with jurors so that they will be open to our arguments. It’s also designed to help tax professionals simplify “tax speak” so that it can easily be understood by a lay audience.
 
Jeff and Jonny are pastors who want to encourage pastors of “smaller” churches. All most pastors see online are the churches that have grown into the thousands in just a few years, the ones that spread out around the city through multiple services and multiple campuses. The ministry leaders with the most influence are the mega church pastors with mega ministries, staffs, and dollars. Praise God for what He is doing in these large and influential churches! We benefit from their vision and inf ...
 
Ministry in Motion is a program where we explore best practices for your ministry in the 21st century. Wherever you serve on planet earth, in the United States or the United Kingdom, Austria or Australia, Zambia or Zimbabwe, God wants you to be a great Christian leader. Whether you're a full-time pastor or a lay leader of your Christian fellowship, God wants to use you to impact your world.
 
Alaye ohun ti o njẹ gba-fi-pamọ lati inu Alukuraani ati Sunnah ati alaye gbogbo ohun ti o ko si abẹ gbafipamọ.
 
Saint Rose of Lima, T.O.S.D. (April 20, 1586 – August 24, 1617), was a Spanish colonist in Lima, Peru, who became known for both her life of severe asceticism and her care of the needy of the city through her own private efforts. A lay member of the Dominican Order, she was the first person born in the Americas to be canonized by the Catholic Church. (Summary from Wikipedia)
 
Retellings or summaries of sermons from Brother Wingo, a lay preacher.
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
A
Aleebu Iwa Igberaga
Daily+
 
Ibanisọrọ yi da lori alaye nipa aleebu ti o wa nibi iwa igberaga ati awọn oore ti o nbẹ nibi itẹriba.
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
I
Itumo Igberaga
Daily+
 
Alaye ohun ti a n pe ni igberaga ohun naa ni ki eniyan maa se atako ododo ti o fi oju han ati yiyepere awon eniyan miran.
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
Alaye nipa ipo Saka yiyọ ninu ẹsin Islam ati awọn anfaani ti o wa nibi yiyọ rẹ yala ni abala ẹsin ni tabi abala iwa.
 
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
Life presents experiences that add a layer to who we are and how we see the world, affecting how we communicate. Tune in as we take apart the layers and create new ways to connect and build relationships on our way to becoming C.O.R.E. Bosses. Your C.O.R.E. Boss trainer is Lydia Taggart!It's a show for busting through the layers. Get ready to connect at the CORE!
 
Loading …
show series
 
Interview Series by Dr. Joel Ying. “People of passion and purpose, doing interesting things, living their present moment.” LivingthePresentMoment.com/podcastshow Laurie Lyons is a co-founder of Open Mind Zen Naples, a center devoted to the practice of mindfulness meditation and yoga in Naples, Florida. She is a lay monk in the Open Mind Zen Sch ...…
 
Some people have a different kind of damage. It’s a layer of self destruction iced on top of the hurting of their hearts.
 
I have developed ©The S.U.R.E. Success Method to help you reach your goals. Every Friday, I will post a blog with an accompanying podcast to help you on your path to success! The framework of ©The S.U.R.E. Success Method is below: S-Strategize. (Set your goals. Make a plan) U-Understand. (Identify obstacles to obtaining the goals) R-Release. (C ...…
 
Hey Folks! We're back with another Q&A episode (yes, we're going to be doing these regularly)! If you have a question for a future episode, submit them here https://robbwolf.com/contact/submit-a-question-for-the-podcast/ 1. (3:00) Low Carb and Low Testosterone Steve says: Hey Robb and Nicki! Any ideas as to why when I switched to low carb, my S ...…
 
Critically Speaking, is hosted by Cindy Mercer, who interviews Jim Hammer, a lay pastor and author of the books, Victory Over A Critical Spirit and Life Without A Critical Spirit. Jim shares how the Holy Spirit made him aware of his own critical spirit, and how it was not only affecting him, but also his family and friends. He points out how Sa ...…
 
We’re back with our last deep dive into Robert C. Martin’s latest book, Clean Architecture, while Allen suffers from sleep deprivation, Joe shows us his dance moves, and Michael’s mind is blown on how to unit test. Sponsors FreshBooks.com/Coding – Use code “CODING BLOCKS” in the “How Did You Hear About Us?” section Survey Says It’s time for ano ...…
 
A lay off can be a tough thing to go through but beyond it lies something beautiful if we chose to see it as an opportunity. Get Our FREE Video Series That Shows You How To Turn Your Passion into a Business: https://voebeheard.com/free-video-series/Connect with me athttps://www.voebeheard.comhttps://www.facebook.com/groups/voiceoftheentrepreneur/…
 
Listen to this audiobook free with a 30-day trial. Go to http://audiobookspace.com/free Title: Make Him PaySubtitle: Cheaters, Book 1Author: Hedon PressNarrator: Ruby RiversFormat: UnabridgedLength: 17 minsLanguage: EnglishRelease date: 11-20-17Publisher: Hedon PressGenres: Erotica & Sexuality, FictionPublisher's Summary:How far would you go fo ...…
 
Listen to this audiobook free with a 30-day trial. Go to http://audiobookspace.com/free Title: The Mystery of GodSubtitle: A Blueprint for Breaking the Chains That Threaten American ExceptionalismAuthor: Thomas WattsNarrator: Kimberly HugheyFormat: UnabridgedLength: 2 hrs and 46 minsLanguage: EnglishRelease date: 09-15-17Publisher: World Ahead ...…
 
Shine Theory, millennial pinkwashing, and intellectual property in the internet age. Plus, women-only spaces for profit and for community. ***** Shine Theory / millennial pinkwashing Appropriation in fashion IP in the internet age Jaclyn Friedman laying groundwork on consent Audre Lorde laying groundwork on *everything* NYC: The Wing and New Wo ...…
 
Listen to this audiobook free with a 30-day trial. Go to http://hotaudiobook.com/free Title: Grand Canyon TourAuthor: Waypoint ToursNarrator: Janet Ault, Mark AndrewsFormat: Original RecordingLength: 1 hr and 16 minsLanguage: EnglishRelease date: 03-09-06Publisher: Waypoint ToursRatings: 3 of 5 out of 9 votesGenres: Travel & Adventure, Essays & ...…
 
Mitch Moss (@MitchMossRadio) & Pauly Howard (@PaulyHoward) welcome in play-by-play broadcaster @ChadAndrus to talk about getting mauled by a layer going for a loose ball, why #BeckyHammon would turn down #CSURams HC job, & the Nevada Wolfpack #BattleBorn dominance in the #MountainWest
 
Listen to this audiobook free with a 30-day trial. Go to http://hotaudiobook.com/free Title: Machines of Loving GraceSubtitle: The Quest for Common Ground Between Humans and RobotsAuthor: John MarkoffNarrator: George NewbernFormat: UnabridgedLength: 11 hrs and 53 minsLanguage: EnglishRelease date: 08-25-15Publisher: HarperAudioRatings: 4 of 5 o ...…
 
Listen to this audiobook free with a 30-day trial. Go to http://hotaudiobook.com/free Title: Tales of TerrorAuthor: Edgar Allan PoeNarrator: William DufrisFormat: AbridgedLength: 1 hr and 12 minsLanguage: EnglishRelease date: 06-25-08Publisher: The Copyright GroupRatings: 4.5 of 5 out of 5 votesGenres: Classics, American LiteraturePublisher's S ...…
 
We sit down with LaRob Payton to talk about our upcoming Hearing in Color concert, tracking the melodies of spirituals through the music of Black composers, racism is a layered…
 
Critically Speaking, is hosted by Cindy Mercer, who interviews Jim Hammer, a lay pastor and author of the books, Victory Over A Critical Spirit and Life Without A Critical Spirit. Jim shares how the Holy Spirit made him aware of his own critical spirit, and how it was not only affecting him, but also his family and friends. He points out how Sa ...…
 
Kit Welchlin of Welchlin Communications is back to explore two main areas: five ways to break procrastination and proactive approaches that will help you develop intentional work relationships. We add a layer of insight from our initial podcast conversation where we talked about useable strategies to help you repair difficult relationships. Rep ...…
 
In this episode, Megan and Father Joe interview Kevin Foy, National Team Leader of Teacher and Catechist Outreach at Maryknoll Fathers and Brothers. They discuss Kevin's experiences as a former teacher working with youth, his life as a catechist and a lay person who is helping to promote and transform the church in the US among young people. Ke ...…
 
Overview: Brian and Tyler discuss the basics of Service Meshes, such as Istio, Envoy and Linkerd. Show Notes: Istio Homepage Envoy Homepage Linkerd Homepage Introduction to modern network load balancing and proxying OpenShift Commons Briefing #103: Microservices and Istio on OpenShift Sidecars and a Microservices Mesh Videos from CNCF / KubeCon ...…
 
Overview: Brian and Tyler discuss the basics of Service Meshes, such as Istio, Envoy and Linkerd. Show Notes: Istio Homepage Envoy Homepage Linkerd Homepage Introduction to modern network load balancing and proxying OpenShift Commons Briefing #103: Microservices and Istio on OpenShift Sidecars and a Microservices Mesh Videos from CNCF / KubeCon ...…
 
​"​The Internet is full of millions of the websites, ​and you have no idea of the quality of the health information presented. There are ways ​​to evaluate ​whether this is something ​trustworthy for a decision on your health or for treating a patient." ​​Julia Whelan J​ulia Whelan is a friend, colleague and a collaborator of mine for many year ...…
 
Oh baby it’s December and it’s finally getting cold outside. Friends have started to come up with reasons to stay in, and you would rather not netflix and chill all by your lonesome. Instead, you have revamped your Tinder profile and are looking to get booed up until April. Join the NFD crew as they discuss the cuffin’ season phenomenon and dig ...…
 
Today we disallow Force sensitive hockey players, then puck up: Avengers Infinity War - Vision-Alexa order us a Lay-z-boy. Skip to 41:20 for Avengers-only! I Tonya brings equality to trash in 2017 Hang Dog Halpert and his thriller cheaks Jurassic World makes us erupt Black Mirror makes you fat Snoke and Caesar - all gollum and much more…
 
Pirkei Avos 1.13d Shiur 27 12/05/2017 Using the Crown of Torah הוּא הָיָה אוֹמֵר, נָגֵד שְׁמָא, אָבֵד שְׁמֵהּ וּדְלֹא מוֹסִיף, יָסֵףוּדְלֹא יָלֵיף, קְטָלָא חַיָּב. וּדְאִשְׁתַּמֵּשׁ בְּתָגָא, חָלֵף ------- He would say, "Spread a name [become a lay leader], lose his name.And one who does not increase [knowledge] ceases. And one who does not stu ...…
 
Pirkei Avos 1.13c Shiur 26 12/04/2017 הוּא הָיָה אוֹמֵר, נָגֵד שְׁמָא, אָבֵד שְׁמֵהּ וּדְלֹא מוֹסִיף, יָסֵףוּדְלֹא יָלֵיף, קְטָלָא חַיָּב. וּדְאִשְׁתַּמֵּשׁ בְּתָגָא, חָלֵף ------- He would say, "Spread a name [become a lay leader], lose his name.And one who does not increase [knowledge] ceases. And one who does not study is liable to die. And ...…
 
Pirkei Avos 1.13b Shiur 25 Never Cease Growing! 12/03/2017 הוּא הָיָה אוֹמֵר, נָגֵד שְׁמָא, אָבֵד שְׁמֵהּ וּדְלֹא מוֹסִיף, יָסֵף וּדְלֹא יָלֵיף, קְטָלָא חַיָּב. וּדְאִשְׁתַּמֵּשׁ בְּתָגָא, חָלֵף ----- He would say, "Spread a name [become a lay leader], lose his name.And one who does not increase [knowledge] ceases. And one who does not study is ...…
 
Pirkei Avos 1.13 Shiur 24 11/30/2017 הוּא הָיָה אוֹמֵר, נָגֵד שְׁמָא, אָבֵד שְׁמֵהּ וּדְלֹא מוֹסִיף, יָסֵף וּדְלֹא יָלֵיף, קְטָלָא חַיָּב. וּדְאִשְׁתַּמֵּשׁ בְּתָגָא, חָלֵף ------- He would say, "Spread a name [become a lay leader], lose his name. And one who does not increase [knowledge] ceases. And one who does not study is liable to die. And ...…
 
http://www.wfn1.com/wp-content/uploads/2017/11/ceomoney_20171128_full.mp3 With Guests: Jesse Langley CEO – Soupure www.soupure.com Mr. Langley is a seasoned professional who over 20 years of strategic team leadership and operations for multiple enterprises. He has an international blend of experience spanning start-ups, public companies and non ...…
 
This episode introduces the "Rebuilding My Inner Abbey" project. Join us as we discuss the five key areas of spirituality every Catholic adult needs to continuously develop in order to build a lay spiritual life.
 
Graham Laycock talks to Tina Osborne, a Lay Minister in the Parish of Wisley and Pyrford about her new role as a Waterways Chaplin supporting those who use and live on the Wey Navigation through Byfleet and Pyrford.By studio@brooklandsfm.co.uk (Brooklands FM).
 
Listen to this audiobook free with a 30-day trial. Go to http://hotaudiobook.com/free Title: New Age, Bundle 1: Mediumship, Auras (New Age Series)Author: Tabitha ZalotNarrator: sangita chauhanFormat: UnabridgedLength: 2 hrs and 58 minsLanguage: EnglishRelease date: 11-22-17Publisher: Tabitha ZalotRatings: 5 of 5 out of 1 votesGenres: Self Devel ...…
 
An in-depth interview with the UKs leading menopause warriors who want to change the change! Josephine Pembroke talks to Samantha Evans from Jo Divine sex toys, Sam is an ex nurse and writer and commentator on all things sexual – especially women over 40. And Diane Danzebrink who is a life coach and therapist. She is a member of the British Men ...…
 
Transcript: Rob Maine: Hey guys, we're going to go ahead and get started and really glad that you guys are here. Want to make sure that you're in the right spots. We are doing the talk on- Nick Bogardus: Feminism. Rob Maine: That's right. Nick Bogardus: Just kidding. Rob Maine: That's right. No, being a multiplying and missional pastor in a pos ...…
 
Join Hardlydan and Amras89 for game talk and fun! This time, The Gamesmen talk about Electronic Arts buying Respawn, Nintendo boosting Switch production, Activision getting sued, and Telltale Games lay offs. Games discussed are Overwatch, Mass Effect Andromeda, Call of Duty WWII, Mario Run, Rocket League, and Super Mario Odyssey. Featured Music ...…
 
Everybody wants a six pack. What they don't realize is that they already have those muscles, just covered by a layer of fat… But even deeper than that, we want to begin thinking of the core muscles that are more responsible for spinal stability. The rectus abdominis, which is your six pack, is only one small piece of the overall core.…
 
Listen to this audiobook free with a 30-day trial. Go to http://audiobookspace.com/free Title: The Exceptional Woman WithinSubtitle: A Guide to Developing Your Best QualitiesAuthor: Evangeline DelaneyNarrator: Cindy BartzFormat: UnabridgedLength: 2 hrs and 5 minsLanguage: EnglishRelease date: 11-07-17Publisher: Evangeline DelaneyGenres: Self De ...…
 
Escuche este audio libro completo gratis en http://audiobookspace.com/free Título: En busca de un ayer perdido [In Search of a Lost Yesterday]Autor: Raquel LevinsteinNarrador: Dafne GallardoFormato: UnabridgedDuración: 6 hrs and 12 minsIdioma: EspañolFecha de publicación: 11-03-17Editor: Audible StudiosCategorías: Self Development, Motivation & ...…
 
While Japanese video game companies didn’t invent the category, they have certainly been the most influential throughout the life of the industry. Neither of us would be sitting here doing this podcast today if not for the likes of Nintendo, Sony, Sega, and many others. In spite of the emergence of Microsoft as a platform holder, Sony and Ninte ...…
 
Google login Twitter login Classic login