The A Group public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Building on the belief that a deeper understanding of the natural world enriches all of our lives, host Steven Rinella brings a deep and relevant look at all outdoor topics including hunting, fishing, nature, conservation and wild foods. Filled with humor, irreverence and things that will surprise the hell out of you, each episode welcomes a diverse group of guests who add their own expertise on the vast world of the outdoors. Part of MeatEater, Inc.
 
កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ​គឺជាពន្ធ័កិច្ចដែល​បង្រៀនព្រះគម្ពីរទាំងមូលទូទាំងពិភពលោក។ ច្បាប់ដើមនៃកម្មវិធីនេះ រៀបរៀងដោយ ​លោកបណ្ឌិត​ ជេវើនឹន​ម៉ាកជី ​ហើយត្រូវបាន​បកប្រែនិងផលិតចេញជាង១០០ភាសា ចាក់ផ្សាយនៅជុំវិញសកលោក។ ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ជា​កម្មវិធីវិទ្យុ​មានរយ:ពេល30នាទី ចាក់ផ្សាយ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ​តាមលំដាប់នៃព្រះគម្ពីរ តាំងពីលោកុប្បត្តិ រហូតដល់ វីវរណ:។ ឥឡូវនេះ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ មាននៅលើប្រពន្ធ័ អ៊ីនធឺណែតហើយ​។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែង​អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់លោកអ្នកដ ...
 
Description - This program is part of the worldwide Bible-teaching ministry of Thru the Bible. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to ...
 
Y2K GROUP CHAT is a series about how artists navigate through their practice and a behind the scenes look into their lives. Y2K group is an art agency and advisory focused on supporting emerging artists in New York and beyond. Follow us on Instagram: @y2kgroup and Subscribe to our YouTube channel for more content about contemporary art. #y2kgroupchat
 
Join the Party is a collaborative storytelling and roleplaying podcast, powered by the rules of Dungeons and Dragons. That means a group of friends create a story together, chapter by chapter, that takes us beyond the tabletop to parts unknown. In the first campaign, we explored fantasy adventure, intrigue, magic, and drama. In the newest story, we tackle science, superpowers, a better future, and the responsibility to help others. Every month, we sit down for the Afterparty, where we break ...
 
"ভক্তিবচন" অনুষ্ঠানটি বিশ্বজুৰি বাইবেল শিক্ষা প্ৰদান কৰা পৰিচৰ্য্যাৰ এটি অংশ ৷ বৰ্তমান ১০০তকৈয়ো অধিক ভাষাত অনুদিত হোৱা এই শিক্ষাসমুহ ড. জে ভাৰ্নন মেকগিৰ দ্বাৰা প্ৰথমতে সজোৱা হৈছিল ৷ প্ৰতিদিনে ৩০ মিনিটৰ এই অনাতাঁৰ অনুষ্ঠানসমুহ এনেদৰে সুশৃংখলভাৱে সজোৱা হৈছিল যে এজন শ্ৰোতাই সহজতেই বাইবেলখন শিকিব পাৰে ৷ এতিয়া সেই অনুষ্ঠানসমুহকেই অনলাইনযোগে আপোনালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ এই অনুষ্ঠানসমুহ শুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত অতি কৃতজ্ঞ ৷ আপুনি সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ প্ৰতিদিনে একোটাক ...
 
The Ringer NBA team breaks down the latest news, trends, and transactions around the league up to five days a week. MON: 'Real Ones' with Logan Murdock & Raja Bell TUE: 'Group Chat' with Justin Verrier, Rob Mahoney & Jonathan Tjarks WED: 'Ringer NBA University' with Kevin O'Connor, Jonathan Tjarks & J. Kyle Mann (Bi-weekly) THURS: 'Real Ones' with Logan Murdock & Raja Bell FRI: 'The Answer' with Chris Ryan
 
ಥ್ರೂ ದ ಬೈಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸತ್ಯವೇದಧ್ಯಾಯನ ಸುವಾರ್ತಾಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಡಾ|| ಜೆ. ವರ್ನನ್ ಮೆಕ್‍ಗೀಯವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 30 ನಿಮಿಷದ ಅನುದಿನದ ಬಾನುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ದೇವರವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವ ...
 
One Shot is a podcast about role playing games. Every month, host and Game Master James D'Amato leads a group of players on a self-contained adventure. Every adventure will be wrapped up in 4-5 episodes in time for a new story, in a new system, with new players the following month. One Shot will explore ever RP system possible to give listeners a sampling of the possibilities in the wide wild of role playing.
 
The Thru the Bible program is part of the worldwide Bible-teaching ministry. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to these programs. It ...
 
Maelezo - Neno ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mafundisho ya biblia nzima ya Thru The Bible. Mfululizo wa mafundisho haya kwanza yaliandaliwa na Dkt. J. Vernon McGee na kutafsiriwa kwa lugha zaidi ya mia moja na kabila. mafundisho hayo yakusudiwa kuwa ya dakika 30 kwenye radio ambayo kwa mpangilio maalum humwezesha msikilizaji kujifunza Biblia nzima. Sasa ujumbe ndizo twakusilishia kwenye mtandao. Twashukuru kwamba umeanza kujifunza mengi zaidi katika Neno la Mungu kwa njia ya ujumbe hiz ...
 
The Thru the Bible program is part of the worldwide Bible-teaching ministry. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to these programs. It ...
 
Pologalamu ya Tisanthule Baibulo ndi gawo limodzi lautumiki, ophunzitsa Baibulo, otchedwa ulendo m??baibulo (Thru the Bible). Mndandanda wamapogalamuwu unakonzedwa ndi Dr. J. Vernon McGee ndipo unatanthauzidwa mu zilankhulo zoposa zana zimodzi (100). Zinakonzedwa kuti pologalamu imodzi idzikhala ya mphindi makumi atatu (30) ndipo kuti pomaliza zidzathe kuthandiza omvera kumvetsetsa Baibulo lonse. Ndipo pakali pano mapologalamu onsewa tawaika pamakina a Intaneti. Ndife oyamika kuti mwasankha ...
 
HousePod aka HouseGang1000 is a group of friends (Tre, Dre, and Jeremy) reacting to everything and giving their opinions from the YouTuber perspective. If this doesn't work then we are creating an OnlyFans. Support this podcast: https://anchor.fm/tre-good0/support
 
Three brave explorers of the unknown read excerpts from a haunted book of the paranormal. Adam Knox, Luka Muller and Peter Jones are comedians from Melbourne, Australia whose souls are on the line for the podcast about ghosts, ghouls, UFOs and often a group of easily excited villagers who've just seen something slightly weird, but not really that weird. Listener beware! You're in for a chuckle.
 
O programo itineraro Biblicano si iekh rig andi buki pi sea pi phuv andal i emisiunea Andi I Biblia (Thru the Bible. Kadaia seria biblicane godea sasas kerdi thar Dr. J. Veron McGee hai sasas boldine mai but de 100 ( iekh shela) ciba hai dialecturea. Kadala si kerdine te ovel iekh programa radioste te ovel 30 minuturea te lel kon ashunel mascar sea i Biblia. Akana kadala programurea i si online vash seaore tumenghe. Naisaras tumenghe ka lilean te studiien thar O Del maskar adalka programurea ...
 
Tabarira ya Rugendo ni imwe ya tabarira cia kurutana Kirikaniro cia Thru the Bible iria cikoragwo mabururi-ini maingi thiini wa thi. Dr. J. Vernon Macgee niwe wahaririirie tabarira cia mbere na ni cicokete cigataurwo na thiomi makiria ma 100. Tabarira ici o tabarira ni ya ndagika 30 na cithiite irumaniriire, na muthikiriria acithikiriria cimutwaraga nginya agatuikania Kirikaniro gi giothe. Riu tabarira ici no uhote gucithikiriria online. Twina gikeno ni tondu ni uthurite kwambiriria kwiruta ...
 
The BMJ is an international peer reviewed medical journal and a fully “online first” publication. The BMJ’s vision is to be the world’s most influential and widely read medical journal. Our mission is to lead the debate on health and to engage, inform, and stimulate doctors, researchers, and other health professionals in ways that will improve outcomes for patients. We aim to help doctors to make better decisions.
 
Sam Little, the FBI’s most prolific serial killer roamed free for five decades, murdering women at will. But in 2012 he came to the attention of Detective Mitzi Roberts and everything changed. This opportunistic killer had long stayed below law enforcement’s radar because of the victims he chose: Women from the fringe — drug users and sex workers paid little attention to by society. Murder Book Season 2: The Women Who Stopped Sam Little follows this Los Angeles Police Department cold case in ...
 
The world’s best rock & metal podcast bringing you all the latest news, cutting edge opinions, honest reviews and laughs every Friday. 100% passion, 100% honesty, 100% of the time. Join us. @notmetalpod on Twitter & Instagram. Come join the discussion with a likeminded community of music fans on the That's Not Metal Facebook Focus Group www.facebook.com/groups/TNMFocus/.
 
Space: It’s big. Like, really big. These are the misadventures of a group of misfits that accidentally found themselves on the wrong side of a wormhole, trying not to blow up the galaxy in their attempts to make the long journey home. Join us on a voyage to the stars with the wholly unqualified Captain Tucker Lentz (Colton Dunn), scatterbrained scientist Elsa Rankfort (Felicia Day), apathetic technician Stew Merkel (Steve Berg) and the misanthropic A.I. Sorry (Janet Varney). The universe wil ...
 
If you like The Moth, This American Life or Snap Judgment, take a walk on the wilder side with RISK! Your colorful host Kevin Allison (of the legendary comedy group The State) helms this surprisingly uncensored show where people tell jaw-dropping true stories they never thought they'd dare to share in public. RISK! is hilarious, heart-wrenching and remarkably real. Think you've heard it all? Fasten your seatbelt.
 
Death, Sex & Money is a podcast about the big questions and hard choices that are often left out of polite conversation. Host Anna Sale talks to celebrities you've heard of—and to regular people you haven't—about the Big Stuff: relationships, money, family, work and making it all count while we're here. WNYC Studios is a listener-supported producer of other leading podcasts including Radiolab, On the Media, The Experiment, The New Yorker Radio Hour and many others.
 
Hear ye, hear ye! This is Royally Obsessed, the podcast that discusses all things Royals! Roberta Fiorito and Rachel Bowie both write about the Royals for PureWow and, each week, they discuss the latest news coming out of Buckingham Palace, Kensington Palace and beyond. Follow the show on Instagram @RoyallyObsessedPodcast and like our Facebook group, Royally Obsessed.
 
Menggah program Margi Utami menika kalebet peladosan pamerdi babagan kitab Suci saking Thrue The Bible. Menggah program menika dipun pratelakaken kanthi seri dipun anggit dening Dr. J. Vernon MCGee lan Panjenenganipun sampun njarwakaken lan ngginakaken basa langkung saking 100 basa. Program menika dangunipun 30 menit ingkang kanti teratur nuntun para pamiarsa sinau kitab suci kanthi jangkep. Program menika ugi wonten ing internet. Kawula sami ngaturaken panuwun awit panjenengan piniji dados ...
 
Producer Jonathan Hirsch had a childhood much like yours -- except his family had a secret. They were followers of a controversial spiritual leader named Franklin Jones. To Jonathan’s parents, Franklin Jones was a god, but to people outside the group, Jones was a cult leader. Now, Jonathan is going back, trying to find out what happened -- and whether the group really did become a cult.
 
“Program Petodhuna Odhi Bunga panena aropaagi begien deri pelayanan pangajeren Alketab se asepat global. Seri-seri pangajeren paneka epondut deri pangajeren-pangajeren deri DR. J. Vernon McGee tor pon eterjemaagi sarta ecocokkagi kelaben lebbi deri 100 besa tor petotor. Pangajeren-pangajeren paneka e delem bentuk program radio sabben areh 30 menitan se asepat sistimatis kelaben tojjuwen pamireng bisa mahamih sadejeh essena Alketab. Semangken pangajeren-pangajeren se padeh ampon kasadiya begi ...
 
Loading …
show series
 
Justin, Rob, and Tjarks discuss the ripple effects of Anthony Davis's recent calf strain (02:00), and the Spurs and Hornets dealing with COVID-19. They also talk about the Cavaliers sending Andre Drummond home as they look to trade him, as well as Draymond Green's comments on the NBA's treatment of players (11:00). Later, they look at some possible…
 
Christ the Rock Church – Pastor Austin Hetsler Sermon recorded January 10, 2021. Watch The Video Of This Episode: https://www.youtube.com/watch?v=bToKkePT2wM Christ The Rock Church Christ The Rock Church is a small, growing group of believers who meet at Lorain County Community College weekly. Christ the Rock Church was founded by Austin Hetsler (S…
 
Letting Satan Into The Garden Have you ever wondered how Satan got into garden in the first place? Why would God do that? In this episode I answer questions from a couple young men about this topic. _______________________________________________________________________ So what did you think? Give us your feedback, email us at SALpodcast@gmail.com …
 
Chris is joined by ESPN’s Kirk Goldsberry to discuss the shift in coaching style in the NBA during the player empowerment era, looking at Steve Nash’s role as head coach with the Nets as a prime example (04:00). Later, Chris is joined by Musa Okwonga of 'Stadio’ to discuss the difference in modern NBA coaching and the big coach energy that is still…
 
The first in our series of THE BEATLES PROJECT tackling the complete set of Beatles studio LP’s – With either covers, originals or alternative versions, & we thought we’d start at the beginning… One, two, three, four! So it begins. Please Please Me was released on 22nd March 1963, and the world would never be the same again. An aural snapshot of th…
 
Ashling Lillis is a now consultant in acute medicine at Whittington Health NHS Trust, but she was almost a consultant in intensive care medicine - but a mental health crisis just 6 months before she qualified made her reassess her career, and choose a different path.In this podcast, Ash talks to Abi and Cat about the difficulty many doctors have wh…
 
Alex, Tom S and Graham push right in the wordless storyworld of Voyage, bash chitin in the bullet hell of Mushihimesama and gush over affectionate genre-hopping satire Lair of the Clockwork God. If you feel you’ve been harmed by the discussion of pizza in this podcast, please contact our Culinary Crime Office on 1800-DONT-AT-ME. Anthem, the deadest…
 
Logan and Raja are joined this week by two-time NBA champion David West and they get into the nitty-gritty of his long career, starting with his time playing for the New Orleans Hornets alongside Chris Paul (0:30), those wild Eastern Conference finals series with the Pacers against the Big Three Heat (23:00), and declining his player option in Indi…
 
One of our favorite podcasters in the game, Will from the Hard Factor podcast, joins us for this Episode 69 (nice) and he crushes it. He explains what it's like to leave Barstool Sports along with the pros and cons that come with it. He gives us some remote podcasting advice that we will be implementing soon. Tanner asks him about the best and wors…
 
My guest today is my friend Steve Ehrlich is the co-Founder and CEO of Voyager, a retail-first publicly-traded, licensed crypto-asset broker that provides investors with a simple solution to trade crypto assets. Steve has a long history in the brokerage and market structure industry, he founded Lightspeed Financial, a retail broker-dealer where he …
 
This week, we're talking the big royal breakup (no more late-night "wyd?" texts from BP), Prince Philip's health updates, Prince William's vaccine clinic visit and Regé-Jean Page (like we'd miss an opportunity to mention Bridgerton...). Plus, the ladies are joined by Bethan Holt, author of The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style an…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login