show episodes
 
B kõo vẽenem yεl lanins sẽn watã zugu: 1- Sɩɩ’a wã sɩngre tũu ne a Abdullay bun Saba’ nugu. 2- A Abdulay bun Saba’ menengã goama. 3- Sɩɩ’a wã loees lanins sẽn yiisd ned Dĩina pʋgẽ; ( guraabiya, Tɩɩniya, mahdɩya, gaf-ramba yoobã tõdgre, Sahaabsã kɩflgo, karbala’ yɩɩsg ne Mak la mandĩina) 4- B leb n kewã nebã n yi b Dĩina la b waazʋ rambã, la B karãn-dottã.
 
Loading …
show series
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login