Lärare public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Fredag! Fika? Japp! Daniel reflekterar över vikten av att ibland utsättas för samma behandling som elever utsätts för, så att man som lärare eller ledare får förståelse för vad elever upplever i olika situationer. James Nottingham pratar om att vi behöver träna elever i attityder och värderingar, och att detta behöver ske medvetet. Och som vanligt …
  continue reading
 
Lev Vygotskij har med sina teorier haft stort inflytande över pedagogik och undervisning i många sammanhang under de senaste decennierna. Vi har själva stött på hans teorier och texter både i utbildning, praktik och fortbildning. Men vad sa han egentligen?I detta avsnitt så stannar vi upp vid ett antal påståenden som Vygotskij i olika texter har hä…
  continue reading
 
Fredagsfika igen efter sommarlov! Vi reflekterar över hur vi kan göra eleverna delaktiga i pedagogiken på riktigt. James Nottingham pratar om hur samtal kan ha olika karaktärer, och hur detta kan påverka om lärandet utvecklas mer eller mindre. Dessutom försöker vi gå till botten med vad som egentligen menas med att fika. Mycket nöje!…
  continue reading
 
Vi samtalar med James Nottingham i detta avsnitt. James Nottingham är ledare för Challenging Learning och ligger bland annat bakom The learning pit som vi har refererat till flera gånger i denna podd. Under våren har James deltagit i våra Fredagsfika med Daniel där han har levererat hälsningar och utmaningar till oss.Samtalet i detta avsnitt tar si…
  continue reading
 
I vårt fjärde avsnitt som behandlar grit pratar vi om hur vi kan vara med och hjälpa andra framåt i detta.Vi pratar om hur man som förälder kan vara med och bygga upp grit i sina barn. Vi pratar även om hur andra vuxna spelar roll för att grit ska utvecklas.I avsnittet tar vi upp en del konkreta tips på vad man kan göra, och även en del saker man k…
  continue reading
 
I det tredje avsnittet om grit så pratar vi om hur man kan bygga sin grit, och utgår från hur man kan göra detta i sig själv.Vi utgår från fyra psykologiska tillgångar som är viktiga för att bygga grit, nämligen intresse, övning, syfte samt hopp, och utvecklar dessa genom att prata om vad de innebär och vilken betydelse de har för att utveckla och …
  continue reading
 
I denna veckas fredagsfika reflekterar vi över om man kan forma sina lektioner ungefär som en saga är uppbyggd, och vi får en hälsning som utmanar oss att träna dem vi leder i att gå på djupet i sina kunskaper för att kunna använda dessa i nya situationer, och hur detta kan hjälpa oss att identifiera våra elevers lärande ett år som detta då vi till…
  continue reading
 
I det andra avsnittet i vår serie om tre avsnitt med fokus på grit, så försöker vi att bena ut varför grit skulle vara viktigt, något att ta på allvar och räkna med. Vi samtalar om vad begåvning är, om detta är något som står i kontrast till ansträngning och varför vi är så fascinerade över begåvning som fenomen. Vad är talang, och finns det en ris…
  continue reading
 
Vi dricker kaffe och pratar om lärande.Idag reflekterar vi över om det är så att bästa sättet att bygga gruppdynamik som är gynnsam är att göra detta inom den ordinarie undervisningen. Vi får dessutom en hälsning från James Nottingham som reflekterar över motivation, framgång och utmaningar och hur detta hänger ihop.…
  continue reading
 
Vad är grit och vilken betydelse har det?I tre program kommer vi att beröra grit för att försöka skapa en djupare förståelse för vad grit är och på vilket sätt grit kan ha betydelse för hur vi lyckas med det vi tar oss för.I första avsnittet pratar vi en del om vad grit är, och framförallt hur teorierna om grit växte fram. Vi följer den utveckling …
  continue reading
 
De begrepp vi använder i dagligt tal och även i vår yrkesverksamhet representerar så mycket mer än bara ren fakta. Vi associerar och tolkar på olika sätt utifrån förståelse och tidigare erfarenheter. Vissa begrepp kan vara svårare att tolka än andra. Ibland kanske vi menar olika men säger samma sak, ibland kanske vi menar samma sak men uttrycker de…
  continue reading
 
Är forskning viktigt, eller klarar man sig utan den? Går det att utvecklas utifrån bara sunt förnuft, eller behövs olika utmanande infallsvinklar och ny kunskap? Gör forskning nytta för undervisningen i skolan, går det ens att bevisa teser med evidens?I avsnittet diskuterar vi hur man på olika sätt kan förhålla sig till forskning som rör skolan och…
  continue reading
 
För att utvecklas behöver vi veta vad vi ska fokusera på, och för att veta vad vi ska fokusera på behöver vi utvärdera det vi gjort. Detta gäller på många områden, även skolans. Ofta utvärderas elever på olika sätt, det här avsnittet handlar dock om att som lärare utvärdera min egen insats i lärandeprocessen.För att utveckling ska bli fruktbar behö…
  continue reading
 
Vikten av god ämneskunskap betonas i detta avsnitt, men vi passar på att bredda begreppet. För att bedriva god undervisning behöver vi vara trygga med att använda olika metoder och förstå förmågor och färdigheter som ska tränas, men att vara trygg i ämnet som undervisas är minst lika viktigt för att det ska bli bra. Men ämneskunskap handlar inte ba…
  continue reading
 
I detta avsnitt har vi samtalat med Ida Necovski, en av våra specialpedagoger. Vi arbetar tillsammans med henne och har blivit nyfikna och peppade av hennes tankar.Samtalet kretsar mycket kring möjligheten att göra extra anpassningar greppbara och något som blir en naturlig del av det som sker i klassrummet. Vi tar upp elevhälsomötet, EHM, och vilk…
  continue reading
 
Vi har i detta avsnitt intervjuat fyra kollegor om vilka rutiner de tycker är viktiga och på vilket sätt dessa rutiner kan skapa förutsättningar för att lärande ska ske. Kollegorna är verksamma i olika enheter och verksamheter inom skolan, och har således olika grupper och fokus att förhålla sig till. Likväl sysslar de alla med lärande på flera sät…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om studiero, och sambandet mellan studiero och lärande. Vi utgår från skolinspektionens publikation "Skolans arbete för att främja studiero" som finns att läsa på skolverkets lärportal under fliken "Främja likabehandling".Efter att definierat begreppet "studiero" går vi igenom innehållet i rapporten: -Goda förutsättnin…
  continue reading
 
Är det granen eller grannen som är vackrast med glitter? Processen när man lär sig att uttala på ett nytt språk är komplex, och helst ska man undvika det som kallas fossilisering, säger Elisabeth Zetterholm. Gäst: Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor i svenska som andra språk.By Gothia Fortbildning
  continue reading
 
Lagom till skolstart och planeringstider släpper vi ett avsnitt om alignment. Det handlar om att vara medveten om den röda tråden i planering och genomförande av undervisningen, att syfte och mål med det vi gör ska hänga ihop.I avsnittet pratar vi först om begreppet alignment och försöker definiera vad detta är och varför det är viktigt. Vi blir se…
  continue reading
 
I detta avsnitt samtalar vi om bemötande i skolan, med fokus på hur vi bemöter elever. Vi är övertygade om att bemötandet är viktigt för hur lärandet ska fortlöpa då vi arbetar nära våra elever på olika sätt, och vi tror att bemötandet kan vara ett viktigt verktyg för att nå fram till elever på olika sätt och för att förtroende ska skapas. Utifrån …
  continue reading
 
I detta avsnitt spinner vi vidare på något vi snuddade vid när vi spelade in vårt avsnitt om förförståelse. Avsnitten handlar om flipped classroom, en arbetsmetod som vi har anammat just för att skapa förförståelse hos våra elever. Men vi ser många andra fördelar med denna metod också.I avsnittet reder vi ut begreppen och förklarar vad flipped clas…
  continue reading
 
I detta avsnitt samtalar vi om lärande, med fokus på varför vi så gärna pratar om lärande. Vi har valt några tankar var kring lärande som vi delar med varandra och samtalar utifrån.Vi pratar hellre om vad vi lär än om vad vi gör när vi pratar om undervisning, skola och utveckling.Välkommen att hänga med i samtalet.…
  continue reading
 
I detta avsnitt pratar vi om variation i undervisningen.Vi börjar med att ge några olika aspekter av vad variation kan vara i undervisning, och hur man kan se på begreppet variation utifrån dessa aspekter. Variation sker både vad gäller metoder, nivå i undervisningen och i vilket sammanhang vi lär oss.Sedan går vi vidare med att se hur vi kan se på…
  continue reading
 
Avsnittet handlar om förförståelse.Vi pratar om vad förförståelse är, både för den enskilde individen och för hela gruppen. Vi fortsätter att samtala kring varför förförståelse är viktigt, varför det är viktigt att ta hänsyn till förförståelse som finns och hur vi kan förhålla oss till denna i det lärande som sker.Vi pratar om hur vi kan göra för a…
  continue reading
 
De senaste åren har kunskap och förståelse för hur olika mindset kan påverka elevers lärande och attityd till skola till stor del förändrat och format våra möten med olika elever, till det bättre. Beteenden som till en början kan verka störande, jobbiga eller på andra sätt utmanande kan ofta ha en bakomliggande orsak som vi behöver komma åt och för…
  continue reading
 
Vi pratar om utmaningar i detta avsnitt av podden. Vi börjar med att försöka definiera vad utmaningar är och hur de fungerar inom lärande för att föra lärandet framåt. Efter det pratar vi om hur man kan göra, av vikten av att börja i det för eleven kända men att utmana genom att göra det jobbigt i lärprocessen ibland. I samband med detta samtal ger…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om flow.Vi reder ut hur begreppet flow kan förklaras och vad det innebär. Sedan delar vi erfarenheter av detta tillstånd från våra liv och ta upp olika situationer i vår vardag där vi upplevt flow.Efter det rör vi oss mest i skolans värld. Vi ser om det finna några nycklar som man kan använda sig av för att uppnå flow …
  continue reading
 
Avsnittet handlar om aktivt lärande. Vi har båda testat en del med simuleringar och liknande metoder för att låta eleverna delta i ett aktivt lärande. I avsnittet pratar vi om vad detta är för något, om olika vinster vi har sett med detta arbetssätt samt tips på saker man kan tänka på när man använder arbetssättet och när det kan vara lämpligt.Någr…
  continue reading
 
I det här avsnittet pratar vi om kollegialt lärande. Forskning pekar på att lärande och utveckling som sker tillsammans i kollegium och liknande sammanhang under längre tid har störst effekt för positiv förändring och resultat, och vi pratar utifrån egen erfarenhet om hur det kan vara möjligt att jobba för detta. Vi samtalar en hel del om styrkorna…
  continue reading
 
I januari 2018 skrevs digital kompetens in i kursplanen för sfi. Hur ger vi sfi-eleverna en intressant undervisning med relevant innehåll, så att de kan hantera livet i dessa olika domäner även digitalt? Gäster: författarna till boken ”Digital kompetens för sfi-lärare – vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?” – Annsofie Thörnroth Engborg oc…
  continue reading
 
I den digitala verklighet som vi lever i behöver sfi-elever både digital kompetens och digitala resurser. Forskning bland barn i skolan visar att eleven utvecklar språket snabbare och bättre med hjälp av digitala verktyg. Inom vuxenutbildningen bedrivs just nu liknande forskning. Hur kan undervisningen verklighetsanpassas och hur kan du som sfi-lär…
  continue reading
 
Detta avsnitt fokuserar på undervisning och lärande. Hur stöttar vi eleven på bästa vis? Ett sätt är att ha ett resursperspektiv i undervisningen och att ge modersmålsbaserad undervisning i sfi. Hur går det till? Hur gör vi det möjligt? Gäst: Sigun Boström, Sfi-utvecklare, Hyllie Park i Malmö Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.…
  continue reading
 
Att undervisa skolovana vuxna elever som nu sitter i skolbänken och ska lära sig läsa och skriva innebär flera olika utmaningar och rentav konflikter. Hur upprätthåller vi en vuxen relation mellan läraren och eleverna? Gäst: Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare, ABF Vuxenutbildning och Gothia Fortbildning. Fortsä…
  continue reading
 
Alla vuxna behöver kunna läsa och skriva för att leva ett funktionellt liv. Men vilka texter möter eleven i vardagen och samhället? Vad har eleven för faktiska behov av att kunna läsa och skriva? Hur överensstämmer det med vad sfi-lärare lär ut? Gäst: fil. dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Fortsätt diskussione…
  continue reading
 
Finns det en magisk formel för sfi? Hur fångar vi elevens engagemang? Vad behöver jag som sfi-lärare tänka på i undervisningen? Inbjuden gäst och expert på språk och identitet: fil. dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.…
  continue reading
 
Vi pratar om mål. Vad mål är och kan vara, hur vi ser på mål i undervisningen, varför detta är viktigt, hur mål kan kommuniceras och hur vi kan arbeta mot mål. Mycket av det vi säger i detta avsnitt kopplas till sådant vi sagt i tidigare avsnitt. Inte minst hänger det ihop med formativ bedömning och feedback. Vi tror att mål är något som gör lärand…
  continue reading
 
I detta avsnitt pratar vi betyg och resultat, och höjer ett varningens finger för att handskas med detta på ett sätt som inte för lärandet framåt. Vi pratar om vad vi ser för eventuella risker med detta och hur man kan göra när man ska kommunicera resultat och betyg med elever. Dessutom lyfter vi alternativ, hur vi kan kommunicera med våra elever i…
  continue reading
 
Ett avsnitt där vi försöker förklara The learning pit, en modell över lärande framtagen av James Nottingham. Vi diskuterar vad denna modell har fått för betydelse för oss när det gäller lärande, hur vi försöker tillämpa den i vår verksamhet och vilken betydelse den kan få får den som går igenom lärandeprocessen. Vi refererar till filmklipp som finn…
  continue reading
 
I det här avsnittet tittar vi lite mer på hur vi kan se varandra i en klass som antingen resurser eller konkurrenter. Vi pratar om vilken effekt vi tror kan uppstå då vi arbetar tillsammans och knyter detta till aktuell forskning. Vi tar även upp några konkreta tips på hur man kan göra för att lära tillsammans i ett sammanhang, men också några faro…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide