show episodes
 
In Depth Discussions, Interviews and Legal Analysis of Immigration Law and Practice with Professionals in the Field, with Host John Khosravi, Esq. IMPORTANT WARNING: This show is not meant to be legal advice and is informational only. Please contact an attorney in private for more information. This is an Attorney Advertising.
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Gujarati-speaking Australians. - ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં વસતા ગુજરાતીઓ સાથે આપને જોડતા તટસ્થ અને વિશ્વાસપાત્ર સમાચાર અને અહેવાલ
 
The Legal Immigrant podcast covers U.S. immigration problems that Dyan Williams Law PLLC can help you solve. Through success stories and Q&As, we'll discuss waivers of inadmissibility due to fraud or misrepresentation, criminal offense, unlawful presence, illegal entries, and removal orders; motions to reconsider inadmissibility bars; marriage-based green card, spousal immigrant visa, K-1 fiance visa; naturalization issues; and more. Website: www.dyanwilliamslaw.com
 
EB5 Investment Voice covers the United States immigrant investor visa that attracts foreign capital into the U.S. and creates jobs for American workers. Hosted by Mark Deal with Mona Shah, other attorney guests, and other leaders walk through the program from a legal perspective, business development factors as well as investor return and residency considerations. If you have questions about investment immigration, please reach out to Mona Shah & Associates. Phone: 212-233-7473 Email: info@m ...
 
Crypto assets and blockchain technology are about to transform every trust-based interaction of our lives, from financial services to identity to the Internet of Things. In this podcast, host Laura Shin, an independent journalist covering all things crypto, talks with industry pioneers about how crypto assets and blockchains will change the way we earn, spend and invest our money. Tune in to find out how Web 3.0, the decentralized web, will revolutionize our world. Disclosure: I'm a nocoiner.
 
Criado em 2016, o Multiverso X é um podcast que aborda temas relacionados a literatura, séries de TV, cinema, sociedade e cultura pop, com analises e indicações. Publicado quinzenalmente, visa divertir, informar e quiçá levantar algumas reflexões. O Multiverso X Podcast faz parte do site Multiverso X, um site onde todos os universos convergem.
 
The Visa Memoirs Podcast follows a multi-cultural couple’s journey through the ups and downs of the U.S. immigration process. Our host, Daniel Ives interviews couples about the human side of the journey. A new couple is interviewed each Thursday. The podcast is sponsored by RapidVisa.com, America's largest online family immigration services provider.
 
I
Immigration Review

1
Immigration Review

Kevin A. Gregg, Esq. (kgregg@kktplaw.com)

Unsubscribe
Unsubscribe
Weekly
 
A weekly podcast of immigration case summaries and practice insights from your host, Kevin A. Gregg, a partner at the law firm Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt P.A. Each Monday, the Immigration Review podcast reviews the latest published opinions from the U.S. Supreme Court, the Board of Immigration Appeals, and all U.S. Circuit Courts of Appeals—discussing some in depth, providing holdings for others, and always giving practical insights, rummaging through the week’s decisions so you don’t h ...
 
I
Into the Ether

1
Into the Ether

EthHub: Essential source for Ethereum information

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly+
 
Into the Ether is a podcast focusing on all things Ethereum and DeFi. This podcast features in-depth discussions with prominent guests in the space hosted by Eric Conner as well as weekly news recaps featuring Anthony Sassano.
 
Welcome to What About Vietnam - A Travel Podcast with Kerry Newsome. If you have ever thought about Vietnam as a holiday destination, but unsure, well, this may be just the eye-opener you need to help you decide you must go. A cross between "Trip advisor and a blog" minus the 300+ pages of reading, this podcast aims to give you insights into Vietnam from years of traveling to and from, and as a travel manager. My objective is to give you the information the guide books don't,.... in an easy ...
 
Jake Anthony and Matt Marr are two Southern Queens who absolutely love reality shows about lonely hearts looking for love. They recap it all including, TLC's 90 Day Fiancé, Love is Blind on Netflix, Too Hot to Handle on Netflix, and some other shows where the people are just hot messes looking for love. If you've been looking for your gay BFFs to dish this show...well you're welcome. Matt is a clinical psychologist, while Jake is a life-coach and teacher. And they both are shady queens who a ...
 
CNN's lead DC anchor and chief Washington correspondent, Jake Tapper, hosts this two-hour long weekday afternoon program, with headlines from around the country and the world, the top stories in national and international news, politics, health, money, the environment, sports and popular culture. The Lead also concentrates on bringing stories that aren't found on front pages—buried leads—to the forefront.
 
O1 Visa Apparel Presents Behind the Alien podcast. During segments or episodes of this podcast we go behind the scenes of different aliens (immigrants) and get their testimony of their journey to date. We all know that everyone migrated from somewhere to somewhere but here we want to give them a platform to talk to someone they can relate too for others to relate too to motivate others and remind them that they are not the first and wont be the last but we are a community and to never give u ...
 
Running from the law? Looking for a place to retire or simply want to know what it's like to live in another country? Expat Sandwich, hosted by Marty Walker, features an eclectic range of expats sharing the best, the weirdest and the worst of living abroad. Learn more at expatsandwich.com
 
N
Newcomer Nation

1
Newcomer Nation

Daniela Vidal Allee, Daniela Sirtori-Cortina

Unsubscribe
Unsubscribe
Daily+
 
Newcomer Nation gives you the lowdown on immigration in the U.S. Every month, our podcast will explore and explain how the system works, how we got here and how it's playing out. Hosted by Daniela Vidal Allee and Daniela Sirtori-Cortina. Contact: newcomernation@gmail.com/@newcomernation
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Sinhala-speaking Australians. - ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවිතයට ඔබව සම්බන්ධ කරන ස්වාධීන ප්‍රවෘත්ති සහ කථා ඔබගේ භාෂාවෙන් සිංහල
 
Jonathon Dunne is an Irishman who had one dream in life – to become an American citizen. After waiting nearly 13 years, he finally secured a job offer and thought his dream was becoming a reality. However after meeting with lawyers, he was informed he did not meet the educational or work experience requirements to even apply for a visa. While his dream may be dead, his responsibilities to America and the pursuit of freedom are not. On his podcast, Jonathon shares eternal self-evident princip ...
 
Unlock the business value of AI in financial services with in-depth interviews on trends, use-cases, and cutting-edge best practices. In each episode, Emerj Founder Daniel Faggella interviews leaders at firms like HSBC, Citigroup, and Visa - as well as AI innovators from Silicon Valley and around the world. Subscribe to Emerj's weekly AI newsletter by downloading our "AI in Financial Services Cheat Sheet" PDF guide: https://emerj.com/fin1
 
This Podcast is the Best Place for immigrants, international students, exchange students, foreign actors and artists! Hey friends, my name is Anna, made in China. I immigrated from China to America all by myself on a student visa. I got my Master's degree from the University of Washington and got my work visa after graduation! Then, after a few years of "9-5" work life, I quit my corporate job and moved to Los Angles to pursue acting! Here, I share all of my processes and strategies to help ...
 
Enter to win a $25 VISA gift card by participating in our survey. Visit ---->>> http://www.popsurvey.com/s/nr1cft SennySen presents Let's Chat Radio Show with your hosts Senica & Neezee. We are helping people to overcome destructive relationships and mindsets. We believe in tackling these issues head on. Serious topics while having serious fun! Join in the conversation today!
 
Hosted by U.S. Immigration Lawyers, Jeremy Richards and Christine Jurusik, Arrive podcast provides regular updates and perspectives on U.S. Immigration law issues for Canadians and the Northern Border. We discuss the current state of U.S. Immigration law and how it applies to Canadians living and working in the United States.
 
“BTW Visa Podcast” introduces and guides you through the visa process, requirements, fees and eligibility criteria for popular countries in the world. At BTW Visas, we are dedicated to our commitment, and this approach has aided us in becoming reliable and most assured visa consultants in India. Visit us@ https://btwvisas.com
 
En podcast av unga vuxna, för unga vuxna. Vi bjuder in gäster för att samtala om ämnen som är aktuella när man är ung vuxen. Vi vill finnas där som stöd och visa att man inte är ensam.Har du skilda föräldrar? En kompis med anorexi? Har du nyligen tagit steget ur garderoben? Eller fasar du inför första ligget? Du är inte ensam. Oss Emellan är en poddserie i åtta delar där unga vuxna träffas för att snacka om ämnen som är relevant när man tonåring och päväg att bli vuxen. I varje avsnitt lyfte ...
 
The remote work revolution is here, yet very few people and companies are prepared for it. Badass Digital Nomads aims to change that, however, by teaching you how to break free from old paradigms and thrive in the remote economy. Get ready to “laugh and learn” with veteran digital nomad, Kristin Wilson of YouTube’s “Traveling with Kristin,” as she teaches you how to master the art of working from anywhere. Professionals of all ages and backgrounds will find value in how Kristin and her guest ...
 
America’s Leading Security Coach to Small Business, the FBI, Homeland Security, Department of Defense, Department of Energy, The Whitehouse, all major DoD contractors, including Raytheon, Boeing, Lockheed, BAE, and more. Dozens of US State, County, and City governments. School Districts, Hospitals, Doctors, and Clinics. All major financial institutions in the United States, including The Federal Reserve, Fidelity, Bank of America, Visa, M/C, etc. Providing Network Security since 1991.
 
Loading …
show series
 
We hear reaction to the Government's solution to the current problems facing pig farmers: 6 month visas for foreign butchers. Farming unions had called for a 12 month 'Covid recovery visa' to allow more workers from abroad into jobs in the food supply chain, or for the Government to relax language rules for foreign butchers working here, but all th…
 
#216 Andrew Wilson & O-1A Original Contribution Get the Toolbox Magazine! https://immigrationlawyerstoolbox.com/magazine For Premium Membership, email: info@ImmigrationLawyersToolbox.com ⌚ Timestamps SPECIAL OFFERS for Immigration Lawyers: - Upgrade your immigration forms with Docketwise, extra 10% off annual fee w/code: Immigration Lawyers Podcast…
 
There's mixed feelings in the South Island over the government's continued decision to hold at alert level 2 despite more than a year since the last community Covid case. Some say the safety-first approach is the right one, while others question why the full freedoms of level one can't be offered. But, as Timothy Brown reports, everyone wants clari…
 
There's mixed feelings in the South Island over the government's continued decision to hold at alert level 2 despite more than a year since the last community Covid case. Some say the safety-first approach is the right one, while others question why the full freedoms of level one can't be offered. But, as Timothy Brown reports, everyone wants clari…
 
It's a step down the alert levels for Northland with the region moving down to alert level 2 at 11:59pm Tuesday. But the north stays cut off from the rest of the country, with Auckland staying at the current settings for at least another two weeks. Waikato is also staying at alert level 3 - but that will be reviewed on Friday. For businesses like t…
 
It's a step down the alert levels for Northland with the region moving down to alert level 2 at 11:59pm Tuesday. But the north stays cut off from the rest of the country, with Auckland staying at the current settings for at least another two weeks. Waikato is also staying at alert level 3 - but that will be reviewed on Friday. For businesses like t…
 
Hard work is going on in Tairāwhiti to boost the low Covid-19 vaccination rate. The region, including Gisborne and the East Cape had the lowest Super Saturday numbers and it has the lowest first dose vaccination rate in the country. But its people are committed to turning this around, so much so that some have started a campaign to raise funds for …
 
Hard work is going on in Tairāwhiti to boost the low Covid-19 vaccination rate. The region, including Gisborne and the East Cape had the lowest Super Saturday numbers and it has the lowest first dose vaccination rate in the country. But its people are committed to turning this around, so much so that some have started a campaign to raise funds for …
 
Time for the government to hammer home compulsory vaccination for construction workers, according to a building industry group. Master Builders wants all building and construction sector workers covered by a mandatory immunisation order like the health and education sector. It comes hot on the heels of an apartment block construction site in centra…
 
Time for the government to hammer home compulsory vaccination for construction workers, according to a building industry group. Master Builders wants all building and construction sector workers covered by a mandatory immunisation order like the health and education sector. It comes hot on the heels of an apartment block construction site in centra…
 
Auckland restaurant and cafe owners say the time has come to drip feed more freedoms to the double vaccinated. It was anything but the Monday morning rush in central Auckland today, as the region enters its ninth week in lockdown. But business owners advocating for 'vax and dine' have found an ally in a local epidemiologist, but he warns opening to…
 
Auckland restaurant and cafe owners say the time has come to drip feed more freedoms to the double vaccinated. It was anything but the Monday morning rush in central Auckland today, as the region enters its ninth week in lockdown. But business owners advocating for 'vax and dine' have found an ally in a local epidemiologist, but he warns opening to…
 
Epidemiologist Professor Michael Baker told Checkpoint his biggest concern the spread of Delta is an "outbreak of the unvaccinated". "The unvaccinated are increasingly Māori and Pacific people. So we do run the risk of this becoming a very unequal outbreak, and I think that's a really critical factor that government needs to look at, at the moment.…
 
Epidemiologist Professor Michael Baker told Checkpoint his biggest concern the spread of Delta is an "outbreak of the unvaccinated". "The unvaccinated are increasingly Māori and Pacific people. So we do run the risk of this becoming a very unequal outbreak, and I think that's a really critical factor that government needs to look at, at the moment.…
 
The government is refusing to outline any vaccination targets linked with lowering lockdown restrictions until at least Friday. Auckland will remain at alert level 1 step 3, for the next two weeks, while Waikato will stay at alert level 3 until at least Friday, when it is next reviewed. But Northland will join the rest of the country at level 2 on …
 
The government is refusing to outline any vaccination targets linked with lowering lockdown restrictions until at least Friday. Auckland will remain at alert level 1 step 3, for the next two weeks, while Waikato will stay at alert level 3 until at least Friday, when it is next reviewed. But Northland will join the rest of the country at level 2 on …
 
A weekend party has been followed by a flurry of apologies, and a police investigation. The get-together, at a house on Auckland's North Shore, took place under alert level 3. It has infuriated people all around the country. Videos of the party have been shared widely on social media, and police are using them as they investigate. Katie Doyle repor…
 
A weekend party has been followed by a flurry of apologies, and a police investigation. The get-together, at a house on Auckland's North Shore, took place under alert level 3. It has infuriated people all around the country. Videos of the party have been shared widely on social media, and police are using them as they investigate. Katie Doyle repor…
 
Northland will move down to alert level 2 at 11:59pm Tuesday, after widespread testing failed to find any sign of Covid Delta in the community. The region moved to alert level 3 just over two weeks ago after a person who crossed the border with falsified documents later tested positive for the virus. Two of her travel companions later tested positi…
 
Northland will move down to alert level 2 at 11:59pm Tuesday, after widespread testing failed to find any sign of Covid Delta in the community. The region moved to alert level 3 just over two weeks ago after a person who crossed the border with falsified documents later tested positive for the virus. Two of her travel companions later tested positi…
 
Cabinet has decided to keep Tāmaki Makaurau at alert level 3 step 1 for a further two weeks. Prime Minister Jacinda Ardern said Cabinet did consider a short circuit-breaker lockdown in Auckland, in light of rising case numbers, but decided against it. Checkpoint reporter Louise Ternouth has the details from Auckland.…
 
Cabinet has decided to keep Tāmaki Makaurau at alert level 3 step 1 for a further two weeks. Prime Minister Jacinda Ardern said Cabinet did consider a short circuit-breaker lockdown in Auckland, in light of rising case numbers, but decided against it. Checkpoint reporter Louise Ternouth has the details from Auckland.…
 
Listen to SBS Sinhala updates on the COVID situation in Australia on 18 October 2021. - SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය ගෙන එන 2021 ඔක්තෝබර් 18 වනදා ඔස්ට්‍රේලියාවේ කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු වලට සවන් දෙන්න.
 
A discussion with pharmaceutical scientist Dr Gayan Sanjeewa in US about current efficacy data of Sinopharm vaccine. - චීනයේ නිෂ්පාදිත Sinopharm එන්නත ලබා ගත් අයට ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමේ අනුමත කිරීම නොලැබීමේ හේතු හා ශ්‍රී ලංකාවෙන් එම එන්නත පිළිබද ලැබෙන දත්ත පිළිබද මෙරිකාවේ ඖෂධ විද්‍යාව පිළිබද ආචාර්ය ගයාන් සංජීව සමග සාකච්චාවට සවන් දෙන්න…
 
We say Kia Ora, come together for powhiris at work and school, but we don't always understand the meaning and spirit behind Maori words and traditions says Maori linguist Keri Opai. He believes respecting Maori people begins by showing respect for Maori culture and language. He offers a guide into the reasons behind Maori customs, practices and val…
 
SBS Sinhala radio brings you the most prominent news highlights of Sri Lanka in this featured current affairs segment - සවන්දෙන්න ගෙවීගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වුනු නවතම පුවත් වල ඇතුලාන්ත තොරතුරු SBS සිංහල සේවයේ සෑම සඳුදා දිනකම ගෙනෙන 'සතියේ ශ්‍රී ලාංකික පුවත් විමසුමෙන්"
 
The world's most locked-down city is set to re-open five days early, thanks to Victorians racing to get vaccinated. - මෙල්බන් නුවර හා සිඩ්නි නුවර නවතම කොරෝනා නීති ලිහිල් වීම සම්බන්ධ තොරතුරු රැගත් විශේෂාංගයට සවන් දෙන්න.
 
Listen to the latest news from Australia, Sri Lanka, across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news bulletin – Monday 18 October 2021 - සවන්දෙන්න 2021 ඔක්තෝබර් 18 වන සඳුදා SBS සිංහල ගුවන්විදුලියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට...
 
Last week, a 35 year old man Dalit Sikh man was brutally lynched at the Delhi-Haryana border, where farmers have been protesting for over a year now. After the incident, a group of Nihangs (a Sikh sect) took responsibility for the incident. In this episode, we take a look at this case from the beginning, talk about the silence from both the ruling …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login