Kurt Delia public
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
An American podcast dedicated to Military and First Responders. Stories of bravery, courage and sacrifice with no politics. Your host is Kurt Delia, a 25 year police veteran, SWAT, narcotics detective, patented inventor, security consultant and private military contractor who currently trains tactical units throughout the United States as well as civilian protection courses. Kurt is a Non Hoskins Lymphoma cancer survivor, former college football player and criminal justice instructor. Kurt c ...
 
Loading …
show series
 
Jeremy Camilleri trejdjunjonist, opinjonist u attivist tax-xellug. Mieghu nithaddet dwar Muscat, il-media fi zmien Gonzi, Konrad Mizzi u l-qaghda prezenti tal-Partit Laburista fost bosta hwejjeg ohrajn. Dan l-episodju gie rregistrat qabel ma nqatghat il-kawza tal-Vitals/Stewart. ************** Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajn…
 
Is-sindku tal-Gzira, Conrad Borg Manché u l-glieda tieghu biex il-gnien tal-Gzira ma jsirx pompa tal-Petrol. ************** Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta'; Maypole - https://www.maypole.com.mt/ Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/ Hungry Hippie - https://hungryhippie.com.mt/ Cutrico - https://www.cutric…
 
Dery Sultana huwa id-direttur tal-film 'Who Would You Tell.' Dokumentarju dwar tlett itfal Maltin li fil-bidu tas-sittinijiet intbghatu l-Awstralja bil-weghda ta hajja ahjar izda dak li sabu kien xi haga differenti hafna. Uhud minnhom filfatt jistqarru li gew abbuzat sesswalment mil-brothers kattolici li kellhom jiehdu hsiebhom. Aktar minn hekk id-…
 
Daniel Borg Cardona huwa chef u imprenditur b’14-il istabbiliment. Ma Daniel tkellimt dwar it-trobbija difficli li kellu, id-drogi, il-missirijiet varji li sab matul il-hajja u xi tfisser ghalih il-kelma success. Persuna ta’ bizibilju kontradizzjonijiet, kif ghandom tendenza jkunu l-aktar uhud interessanti fostna. Grazzi Daniel tas-sincerita li wre…
 
Issa li nqatghet il-kawza tal-Vitals ser inpoggi ma' Adrian Delia, biex nifhem ir-riperkussjonijiet ta' din il-grajja kollha x'inhuma. ***************** Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta'; Maypole - https://www.maypole.com.mt/ Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/ Hungry Hippie - https://hungryhippie.com.mt/…
 
Mohhi u l-Matematika qatt ma' nhmilna… izda l-astrofotografu Kurt Catania rnexxielu jispjegali l-iktar teoriji interessanti li jikkoncernaw l-ispazju, fost kif inkejlu z-zmien, l-ewwel avvanzi fl-istudju tal-astronomija, u dwar il-pjaneti girien taghna. L-inteligenza artificjali, il-black holes, u l-gravità kienu bosta affarijiet ohra li jien u Kur…
 
Ma’ Junior B tkellimt fuq hafna affarijiet, fosthom kif bdew ir-raves Malta u l-problemi li gabu maghhom fosthom l-indhil tal-Gvern, il-partiggjanizmu, kif beda fid-DJing, u l-overdoses. Aktar minn hekk, lil Junior B ma’ kontx nafu, izda mallewwel ingwalajtha mieghu. Biex tattendi l-ikla tat-18 ta’ Frar gewwa l-Hungry Hippie, kellem lil Adel fuq ad…
 
Sion Grech sfat maqtula brutalment 16-il sena ilu. Ma ohta Rita Borg nitkellem fuq il-hajja ta’ Sion, familta, in-nuqqasijiet kbar fl-investigazzjoni u l-agonija tremenda li l-familja ta’ Sion ghada ggarrab kuljum. ***************** Informazzjoni li giet diskussa waqt il- Podcast - When Malta’s unheralded Andre Schembri had a number on Italian lege…
 
La Andrè Schembri inzerta Malta htaft l-opportunità ghal tahdida mieghu. Ghalkemm m’inix fanatiku tal-futbol, nammira lil Andrè Schembri ghall-persuna li hu. Il-perseveranza li ghandu Schembri hija xi haga li nammmira fih. Fit-tahdida tkellimna fuq bosta xorti, bhal-legat li halla warajh nannuh Salvinu Schembri, stilla tat-tim tal-Belt, ir-riformi …
 
Jonathan Mifsud huwa ko-fundatur u CTO ta’ Buddy HR. Ma' Jonathan thaditt fuq bosta affarijiet fosthom l-ilment li l-iskola ma thejjikx ghad-dinja tax-xoghol u l-intrapriza, x'tghid verament il-ligi dwar is-sick leave u l-leave u s-sistema tal-bolol li tfixkel lil hafna nies (inkluz lili). Bhala xi hadd li jimpjega u li kemm il-darba kien impjegat,…
 
Matthew Bonanno huwa l- mohh wara il-pagna satirika ‘bis-serjeta’. Ma’ Matt se niddiskutu c-censura, il-konfini tal-kelma hielsa, is-satira u x’jigi ezatt minn Anna Bonanno. ***************** Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta'; Maypole - https://www.maypole.com.mt/ Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/ Hungr…
 
Marie-Louise Coleiro Preca serviet bhala l-president ta’ Malta mis-snin 2014 sal-2019, wara li serviet bhala membru parlamentari mill-1998 sa 2014. Hadmet ukoll fi hdan il-ministeru tal-familja u solidarjeta socjali. Marie-Louise kienet ukoll f’punt minnhom, l-aktar ministru popolari fil-partit Laburista. Marie-Louise kellha rwoll centrali wara il-…
 
Din hija it-tieni parti tat-tahdita tieghi ma' Dr Lawrence Gonzi. Dr Lawrence Gonzi m’ghandu bzonn ebda introduzzjoni. Bosta mis-suggetti li tkellimna fuqhom kienu d-dhul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, l-iskandlu taz-zejt, ir-relazzjoni tieghu ma’ John Dalli, il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-pantomimi tal-parlament. Hu rrakkontali ukoll fuq not…
 
Din hija biss l-ewwel parti tat-tahdita tieghi ma' Dr Lawrence Gonzi. Dr Lawrence Gonzi m’ghandu bzonn ebda introduzzjoni. Bosta mis-suggetti li tkellimna fuqhom kienu d-dhul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, l-iskandlu taz-zejt, ir-relazzjoni tieghu ma’ John Dalli, il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-pantomimi tal-parlament. Hu rrakkontali ukoll fuq…
 
L-EPISODJU SHIH MA' SIMONE SPITERI Simone Spiteri hija persuna kapacissima fid-dinja tat-teatru: kittieba, direttrici artistika ta’ Dù Theatre u attrici. Ma' Simone nithaddet dwar il-lingwa Maltija, l-Ocd u l-impatt fuq is-socjeta li jhallu nies bhal Nicki Minaj. Bla dubju, il-konverzazzjoni ma' Simone hija wahda mhawra sew. ***********************…
 
L-EPISODJU SHIH MA' MARLENE FARRUGIA Minkejja li gejja minn familja b’gheruq laburisti, Marlene ikkontestat elezzjonijiet u giet eletta fil-Parlament fuq il-biljett taz-zewg partiti ewlenin. Fost affarijiet ohra, maghha nitkellem dwar is-sitwazzjoni prezenti fil-Partit Nazzjonalista, il-pariri hziena li inghata Alfred Sant, u kif Joseph Muscat ghaz…
 
L-EPISODJU SHIH MA’ ELTON GRECH Elton Grech huwa ghalliem tal-filosofija kif wkoll id-drummer ta’ ‘Lucy’s Last’. Bniedem li kapaci jitkellem fuq kollox jekk hux minn fejn tibda’ l-hajja, sal-mewt u sahansitra warajh. F’din it-tahdida estensiva ma’ Elton iffilosofizzajt fuq bosta hwejjeg bhal xi tfisser il-hajja, x’hemm wara l-mewt, u meta kont nagh…
 
L-EPISODJU SHIH MA’ ADRIAN ZAMMIT. Adrian huwa maghruf ghax-xandiriet live li jaghmel fuq Facebook. Fost hwejjeg ohrajn, ma’ Adrian Zammit nitkellem fuq it-trobbija turbolenti tieghu, ir-relazzjoni tieghu mad-droga, il-habs u dakinhar li seraq lis-sorijiet. ************************************************* Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli min…
 
Live...ghall-ewwel darba mil- The Malta Book Festival imtella minn National Book Council (Malta) Mela, Tlaqna? ************************************************* Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta'; Maypole - https://www.maypole.com.mt/ Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/ jobsinmalta - https://jobsinmalta.co…
 
L-EPISODJU SHIH MA’ Josef Bugeja. Josef huwa c-chairman tal-General Workers Union. Ma’ Josef tkellimt dwar il-funzjoni tal-union fil-prezent, il-platform workers, social dumping u l-istudju li sar bejnietom l-Allejanza Kontra l-Faqar u l-Graffitti dwar il- ‘living wage’. ************************************************* Informazzjoni li giet diskus…
 
Apparti li huwa atleta, Xandru Grech ilu nvolut fid-dinja tal-ispettaklu ghal-zmien twil.Fil-Poddata ta’ dil-gimgha nharsu lejn il-paralellizmu bejn l-isports u l-hajja, ir-relazzjoni tieghu mall-falliment, il-pressjoni li tghabbina biha s-socjeta, u l-innocenza li Xandru jhoss li tilef maz-zmien. *************************************************In…
 
Din hija IT-TIENI PARTI mal-ex kap tal-Partit Nazzjonalijsta Adrian Delia, konverzazzjoni li b’kollox damet qrib il-hames sieghat. Ma’ Delia naqbadha fuq l-iskandlu oxxen tal-Vitals u s-serq sfaccat ta’ flusna, l-isfiducja dejjem akbar li l-elettorat qed juri fil-PL u l-PN u l-istorja tal-Mgarr Developments. Delia jaghti wkoll r-rendikont tieghu gh…
 
Din hija biss L-EWWEL PARTI tat-tahdita mal-ex kap tal- Partit Nazzjonalijsta Adrian Delia, konverzazzjoni li b’kollox damet qrib il-hames sieghat. Nithadtu fuq it-tfal tieghu, iz-zmien ta’ Delia bhala kap tal-oppozizzjoni, il-mudelli ekonomici li proponew il-Labour, l-istil ta’ kif jindirizza l-undjenzi u l-konsumerizmu. Nistaqsih wkoll x’jahseb m…
 
Wara snin twal ta’ uzu eccessiv tal-kokajina u diversi attentati sabiex inehhi hajtu, kien programm ma’ Oasi Foundation, li ghen lil Ryan isib triqtu lura. Fost diversi suggetti, Ryan jixhet dawl fuq l-importanza tas-sahha mentali, il-lebliba li kellu sabiex jinghogob man-nies, u kif il-qratas tat-trab abjad kienu jservuh ta’ tieqa sabiex jahrab mi…
 
Din it-tahdita giet irregistrata f’1 ta’ Settembru. Ghaldaqstant certu avvenimenti ma gewx diskussi ghax kienu ghadhom ma sehhewx. Clint Flores huwa huwa ekonomista kif ukoll lehen kritiku ta’ kif l-Unjoni Ewropeja, politikament gestiet il-gwerra fl-Ukraina. Fost hwejjeg ohrajn, ma’ Clint nithaddet dwar il-politika espansjonista ta’ Putin, l-impatt…
 
Prof. Kenneth Wain huwa filosofu tal-. Mieghu thaddidt dwar ir-relazzjoni tal-Malti mal-hsieb kritiku, l-utilita tal-filosofija fil-hajja ta’ kuljum, il-vojt li jhalli r-religjon meta jitnehha mis-socjeta u hafna aktar. Dax-xorta ta’ tahdidiet elementali fost l-aktar li jtuni pjacir u valur. ************************************************* Informa…
 
Minkejja li l-Parkinsons ilha takkumpanjah ghal iktar minn għoxrin sena, f’Andrew Falzon jipprevali s-sens ta diterminazzjoni. Mieghu nithaddet dwar il-passat tieghu bhala bouncer go Paceville, l-arti marzjali, ir-rapport mal-aggressivita u kif xena partikolari mill-film Avatar servietu ta’ nspirazzjoni. . Indubjament, Andrew huwa wiehed mil-iktar …
 
Flimkien mal-partner taghha Elaine Brincat, Christina Zammit La Rosa hija l-mohh wara ‘Two mums & a Foster’, pagna fuq Instagram li fuqha jikkondividu l-esperjenza taghhom ta’ foster parents. Ma Christina nithaddet dwar id-diffikultajiet li jaffaccjaw certu tfal fis socjeta, l-ispontanjita tal-hajja u kif genituri jistghu jibbenifikaw mill-istrateg…
 
Ghal aktar minn decennju, John Rizzo serva bhala Kummissarju ta’The Malta Police Force. Xahar wara li Joseph Muscat kien elett Prim Ministru, John gie trasferit u b’hekk sar il-kap tas-Civil Protection Department. Nithaddet mieghu dwar l-iskandli politici tul it-tmexxija tieghu, kif ukollil-parir li tah Eddie Fenech Adami meta kien qed jinvestiga l…
 
Wara li qatta ammont sostanzjali tal-granet tieghu fil-Junior College - University of Malta ihuf mal-imwejjed tal-billiard, l-izvolta f’hajjet Bjorn sehhet meta iddecieda li jahtaf l-opportunita t’apprentistat mal-Planning Authority. Ir-rationalisation tal-2006, il-progett tal-metro, il-kaz ta’ Lino Cauchi, il-modus operandi tal-awtorita tal-ippjan…
 
Albert Buttigieg ilu sindku Nazzjonalista ta’ San Giljan dal-ahhar tlett snin. M’Albert naqbada dwar it-tensjonijiet li nqalghu bejnu u l-partit Nazzjonalista li huwa jhaddan, kif ukoll fuq il-qrubija bejn in-negozjanti u l-politici, il-fondi allokati ghal-kunsilli, u z-zieda tal-vjolenza gewwa Paceville. *******************************************…
 
Ghat-TIENI episodju ta’ TIFLIL dwar IS-SISTEMA ELETTORALI jien u David qaxxarna l-basla tas-SINGLE TRANSFERABLE VOTE, coè s-sistema ta’ votazzjoni li nhaddmu f’dan il-pajjiz. Ghalija dan l-episodju huwa aktar importanti mill-ewwel wiehed ghax ghandu element preskrittiv li jista' jibda jippuntana lejn xi soluzzjonijiet. F'din id-diskursata jien u Da…
 
Din is-serje ta’ TIFLIL importanti HAFNA. Nipprezentalkom zewg tahdidiet analitici dwar IS-SISTEMA ELETTORALI ta’ pajjizna ma' wiehed mill-Patruni taghna, David Grech. Dawn id-diskursati ma' David bdew ghaliex David huwa Patrun, u f’diversi mill-attivitajiet li naghmlu ghall-Patruni taghna, kellna c-cans niddiskutu certi hwejjeg b’mod hieles. F’dan…
 
Kienu hafna li semaw b'Mario dakinhar li inqala kjas ghax tkecca mil-kullegg San Albert il-kbir. Izda Mario ilu parti mil-konverzazzjoni socjali ta' Malta d-decenni. Apparti l-fatti li jiccirkolaw mat-tkeccija tieghu, jien u Mario xtarrejna il-pozizzjoni tal-Papa Frangisku fil-konfront ta’ nies LGBTIQ, il-multikulturalizmu f'pajjizna, id-disprezz l…
 
Tul l-ahhar sittax il-sena, Andre kien wiehed mill-ucuh ewlenin tal-Moviment Graffiti, ghaqda xellugija li fost ghanijiet ohra, titqabad kontra l-oppressjoni u l-esplojtazzjoni tal-individwu. Wara li ngharblu bir-reqqa il-protesta tal-Blue Lagoon, niddiskutu wkoll l-impatt tal-kostruzzjoni fuq is-sahha mentali, il-paga minima, l-assurdita tal-kampa…
 
Biex tisma’ lil Freddie Portelli jirrakkontali aktar stejjer sperikulati fuq hajtu, segwi t-tieni parti tat-tahdita li kelli mieghu. ************************************************* Informazzjoni li giet diskussa waqt il- Podcast; https://www.balzunetta.com/ Karriera musikali ta' Freddie - http://www.m3p.com.mt/wiki/Freddie_Portelli The Malta Bums…
 
Fuq medda ta’ iktar minn 50 sena, il-vuci ta’ Freddie Portelli, akkumpanjat minn ‘Viva Malta’ (li nkitbet fuq pakkett vojt tas-sigaretti), paxxiet udjenzi fil-Germanja, il-Kanada u l-Istati Uniti. Filwaqt li il-kisbiet muzikali tieghu huma rikonoxxuti fl-irkejjen kollha tal-arcipelagu Malti, is-success fil-waterpolo kapaci jixhduh il-medalji li reb…
 
Ghad li fil-punt tat-tluq wissieni li mhuwiex espert, Joe Anthony Debono midhla sew tal-istorja monetarja. Fost suggetti ohrajn, tul it-tlett sieghat tal-Poddata, thadditna fuq ic-centralizzazzjoni finanzjarja, it-tniggis mentali kkawzat mill-internet, l-affidabilita tal-Bitcoin u l-kawzi tal-inflazzjoni (lifil-prezent qed inhossuwha tohnoqna). ***…
 
TAHDITA SHIHA tieghi ma Arnold Cassola li fiha ddiskutejna l-kaz dubjuz ta' Iosif Galea, lil Angelo Gafa, u b'xi mod spiccajna wkoll nikkontemplaw is-69 ma Owen Bonnici. Episodju Importanti daqs kemm kien divertenti. ************************************************* Informazzjoni li giet diskussa waqt il- Podcast; Flus Nefast - Iosif Galea https://…
 
Carlos Debattista huwa kittieb, persuna li serva ta’ inspirazzjoni tul hajti u fuq kollox habib tieghi. Carlos urieni ezatt x’inhi kitba impenjata u introducieni ghal kitba bhala impjieg. Bniedem introspettiv immens u b’passjoni lejn l-istorja u l-kreattivita’... konverzazzjoni buzz m’hawx. Ma’ Carlos nithadtu fuq il-media f’Malta, r-religjon u l-i…
 
Ta’ 20 sena, diga kien bodybuilder. U llum li qorob id-90 sena, is-sahha mentali ta’ Joe Falzon il-Powerful, ghadha intatta. Fost tragwardi ohra, Joe gibed jumbo jet, nizzel il-qanpiena taz-Zejtun mill-kampnar u nefah (u sploda) tubu ta’ tyre ta’ truck…bin-nifs. Filwaqt li Joe gibed diversi ingenji, f’mumenti ta’ qtiegh il-qalb dejjem kienu l-istes…
 
IT-TAHDITA SHIHA tieghi ma Giovanni Kessler, l-investigatur Taljan li mexxa l-investigazzjoni li temmet il-karrieri politika ta’ John Dalli. Jidhlu fl-istorja wkoll Silvio Zammit, Jose Manuel Baroso, Catherine Day, l-ex-kummissarji John Rizzo u Peter Paul Zammit, Simon Busuttil kif ukoll talba awdaci ghal €60 miljun biex tinbidel il-ligi tat-tabakk…
 
Apparti li hija lettrici l-Universita, Prof. Yosanne Vella hija wkoll kittieba ppublikata tal-istorja. Mir-rewwixta tal-1798, is-sekularizzazzjoni, l-interdett u il-patrijottizmu, il-konverzazzjoni tinfirex sahansitra sal-hiliet prokreattivi ta’ Genghis Khan. Il-Poddata ma' Yosanne toffri immersjoni pjacevoli fl-istorja, li tmur lil hinn mir-rakkon…
 
Mark Hoban huwa u vici principal fi skola u ex konkorrent ta' 'Last Man Standing' Fit-tragitt tieghu minn tribu ghall-iehor, Mark kien partecipi fi stick fighting maz-Zulus u kampjonat tal-lotta fid-dezert Mongoljan, kellu inkontri ma' piranhas u tarantulas, u fi kliem id-Daily Star huwa l-iktar ghalliem ‘hot’ fid-dinja. Inhoss li jekk niddefinixxi…
 
Fr.Martin Cilia huwa parti mis-socjeta missjunarja ta’ San Pawl. Bniedem kolt u riflessiv li mieghu kelli diskusskoni miftuha fuq ir-religjon fid-dinja tal-llum. Ma Fr Martin nidthadtu fuq il-principji, il-preggji u d-difetti tal-kristjanezmu, il-mewt, is-sagrificcju, il-potenzjal tal-bniedem, l-omosesswalita u anka Jung. Minkejja li fuq hwejjeg me…
 
Charles Cassar huwa r-raba espert li kkonsultajt dwar il-gwerra fl-Ukraina ghas-serje TIFLIL. Bejn il-blog Flus Nefasti u l-Podcast li xandarna ftit xhur ilu, Charles Cassar illum jitqies parti mil-familja estiza taghna. Qbadniha fuq l-oligarkija Russa u s-sanzjonijiet. Ridt nifhem xi rwol jokkupaw dal-biljunarji prediletti fl-istrutturi politici t…
 
Fuq il-Patreon bhalissa tistghu issibu wkoll it-tahdita tieghi ma’ Douglas Barbaro Sant. Milli inghadli minn nies li jafuh, Douglas bniedem bi sfond filantropiku kbir. Skont Mark - ‘Such a good man’. Abli waqt li qed taqra dal-post, Douglas u kugintu qeghdin bilqeda f’van lesti biex jaqsmu mil-Moldova ghal gewwa Odessa biex iharbu kemm jifilhu nisa…
 
Ghat-tieni registrazzjoni ta’ TIFLIL poggejt ma Dr. Valentina Cassar li qrat ghal dottorat dwar il-kulturi nukleari Russi u Amerikani. Ghal fuq minn satejn flejna l-kuntest storiku, politiku u militari li wassal biex it-tensjoni bejn iz-zewg kampijiet tilhaq il-qilla tal-llum il-gurnata. Ma nafx kemm il-film, ktieb u album spiccajna nirrakkomandaw …
 
Il-50 episodju. Jien, Missieri, it-Tim, tuzzana Patruni u huggiega… fl-Ghar il-Kbir...Tlaqna! ************************************************* Informazzjoni li giet diskussa waqt il-Podcast; Kotba: ‘In the Name of the Prince: Maltese Corsairs, 1760-1798’ ta’ Liam Gauci ‘The Religion’ ta’ Tim Wollocks ‘The Sword and the Scimitar’ ta’ David Ball: ht…
 
Mario Philip huwa awtur, attur u direttur li bena l-karriera tieghu gewwa l-Kanada. Hawn Malta jahdem fuq it-TV, il-palk u kien ukoll il-mohh artistiku wara l-kampanja ‘Taghna Lkoll’. B’xi mod il-gimgha l-ohra spiccajna fuq it-telephone niddibattu l-kjas li nqala madwar l-iscript tieghu ta’ ‘Ix-Xiħa’. Liema konverzazzjoni qalila, ntemmet bi qbil li…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2023 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service