Dj Ren[Zi] presents A Passion Of Trance

Share
 

Manage series 1119676
By Dj Ren[Zi]. Discovered by Player FM and our community — copyright is owned by the publisher, not Player FM, and audio is streamed directly from their servers. Hit the Subscribe button to track updates in Player FM, or paste the feed URL into other podcast apps.
Dj Ren[Zi] a.k.a. Ren?rs Zem?ts, k? jau liel?k? da?a dj, šim dz?vestilam un hobijam s?ka piev?rsties jau pamatskol?, sp?l?jot viet?j?s skolas diskot?k?s. Sasniedzot 18 gadu vecumu, Ren?rs, sadarb?b? ar Dj Smile, ies?ka organiz?t pas?kumus Kurzemes rajon?. Tolaik vi?š bija vien?gais dj, kurš p?rst?v?ja trance žanru Talsos un rajon?. Kurzemes klubu un pas?kumu apmekl?t?jus Ren?rs iepaz?stin?ja ar trance žanru, jo daudziem tas bija kas jauns, bet citi bija saj?sm?, dzirdot underground m?ziku. P?c garu dienu pavad?šanas pie produc?šanas programm?m Ren?r? iedeg?s jauna dzirksts ar cit?du m?r?i - vad?t paša produc?tu raid?jumu par aktu?l?kajiem h?tiem zem trance & progressive žanra. M?coties no t?diem dj k? Markus Schulz, Cosmic Gate, Armin Van Buuren, Paul Van Dyk un Ferry Corsten, tapa raid?jums - A PASSION OF TRANCE. Kopš 2013. gada 25. oktobra, ikned??u visiem klaus?t?jgrib?t?jiem ir iesp?ja to lejupl?d?t un noklaus?ties mixcloud un iTunes port?los. V?l?k, ieg?stot lielu atsauc?bu ne tikai Latvij?, bet ar? ?rzem?s, raid?jums non?ca ar? interneta radio H20 ?ter?, un s?kot ar 50 epizodi A PASSION OF TRANCE ir non?cis n?kamaj? stadij? un klaus?t?jiem ik ned??u ir dzirdams FM frekvenc? - R?ga Radio 94,5 FM. L?dz ar m?r?a sasniegšanu Ren?ra galv? top jaunas idejas un kas zin, varb?t simto epizodi svin?sim festiv?l? – “A PASSION OF TRANCE”. A PASSION OF TRANCE (APOT) – tiešaj? tulkojum? aizraušan?s no transa, jeb trance m?zika ir tas, kas mani aizrauj. Katru ned??u APOT raid?jum? ir iesp?ja dzird?t svaig?ko un iecien?t?ko no m?sdienu lab?kajiem trance & progressive žanra producentiem. Tas ir divu stundu garš ce?ojums, kas s?kas ar iesildošiem progres?viem ritmiem un nosl?dzas ar “Uplifting” melodij?m. Ik ned??u Dj Ren[Zi] izv?las savu favor?tu My choice, k? ar? klaus?t?jiem ir iesp?ja ieteikt savus favor?tus, balsot par lab?ko ska?darbu epizod? Your choice un vienm?r APOT tiek nosl?gts ar speci?li izv?l?tu klasisko ska?darbu. All the information about A Passion Of Trance you can find here www.facebook.com/apassionoftrance Live every wednesday at 21:00 p.m. on R?ga Radio 94,5 FM and online www.rigaradio.lv

6 episodes