Best Ukrainian podcasts we could find (Updated July 2018)
Related podcasts: Ukraine Orthodox Church Culture Religion Homilies Bass Drum Society Arts Christianity Music Education Books Woonsocket Kiev Perkins Adventist Priest L  
Ukrainian public [search 0]
show episodes
 
Podcast and Study Resources
 
Learn Ukrainian in minutes with the Radio Lingua Network
 
U
Ukrainian Lessons
Weekly
 
Podcast and Study Resources
 
Podcast by Ukrainian-music Українська Музика
 
U
Ukrainian Podcast
Rare
 
We know we are beginners without a noise-canceling mike or any other proper equipment, but we are committed to the cause and promise to improve
 
Stories of modern Ukrainian writers read in Ukrainian.
 
Ukrainian version of the worldwide renowned radioshow
 
U
Ukrainian studf
Daily+
 
This is my podcast!
 
AWR's weekly Ukraining podcast, from the Seventh-day Adventist Church
 
Loading …
show series
 
PatentBot CEO and co-founder Nataly Vladimorova discussed the company's Facebook Messenger bot that helps you to register a trademark in 5 minutes in multiple countries.
 
Ring Ukraine, the home security products company, was acquired in 2018 by Amazon, the e-commerce retailer, for more than $1 Billion. A key piece of Ring’s success story is the August 2016 opening in Kyiv, Ukraine, of a small R&D office to work with computer vision and machine learning technologies. Ring Ukraine COO Kira Rudik talks about how th ...…
 
PromoRepublic offers content automation for social media for the SMB market. CEO and a co-founder Max Pecherskyi talks about how the company was started and the activities that have led to its market success. https://promorepublic.com/en/For additional information, please contact Michael Buryk at: mikeb@mburykassociates.com .Copyright (c) 2018 ...…
 
Take a Ukrainian history test to find out how much you know about the history of Ukraine after our episodes 71-79 (Short course in Ukrainian history), review some vocabulary and historical terms in this last episode of the second season. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a ...…
 
Take a Ukrainian history test to find out how much you know about the history of Ukraine after our episodes 71-79 (Short course in Ukrainian history), review some vocabulary and historical terms in this last episode of the second season. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a ...…
 
Last part of the Ukrainian History Mini-Course on the Podcast! This time, we finally talk about Independent Ukraine. Learn about the first Ukrainian presidents, big revolutions and current events improving your Ukrainian at the same time. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a ...…
 
Last part of the Ukrainian History Mini-Course on the Podcast! This time, we finally talk about Independent Ukraine. Learn about the first Ukrainian presidents, big revolutions and current events improving your Ukrainian at the same time. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a ...…
 
Cardiomo is a wearable technology device that monitors heart functions and shares the data in secure AI-powered cloud storage for review by family, care-givers and doctors. CEO Ksenia Belkina and her husband Roman co-founded the company Cardiomo Care in 2016. She discusses the product and their efforts to introduce it into the consumer and B-to ...…
 
In this Ukrainian lesson, we continue to talk about the history of Soviet Ukraine – from the end of the Second World War till the Chornobyl disaster. Learn about Ukrainian history and practice your Ukrainian language with ULP! Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a member of U ...…
 
In this Ukrainian lesson, we continue to talk about the history of Soviet Ukraine – from the end of the Second World War till the Chornobyl disaster. Learn about Ukrainian history and practice your Ukrainian language with ULP! Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a member of U ...…
 
In the next lesson of the Brief History Course for Ukrainian learners, learn about the difficult and controversial times of Друга світова війна – Second World War in Ukraine. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a member of ULP Community on Facebook and get weekly PDF lesson n ...…
 
In the next lesson of the Brief History Course for Ukrainian learners, learn about the difficult and controversial times of Друга світова війна – Second World War in Ukraine. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a member of ULP Community on Facebook and get weekly PDF lesson n ...…
 
YouTeam provides Ukrainian and other Eastern European software engineers to startups and SMB's. CEO Anton Mischenko discusses the growth of the company, which has offices in Lviv, London and Mountain View, Calif. https://youteam.io/For additional information, please contact Michael Buryk at: mikeb@mburykassociates.com .Copyright (c) 2018 by Mic ...…
 
One more lesson from our series Короткий курс з історії України. This time we will talk about the beginning of the Ukrainian Socialist Soviet Republic – УСРР (later УРСР) and probably the most tragic times in the Ukrainian history. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a member ...…
 
This lesson of the Ukrainian Lessons Podcast is dedicated to the very intense times in the Ukrainian history – the liberation movement of 1917-1922. Listen to the new chapter, get more explanations from your teacher and try to do a quiz! Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a ...…
 
CoreValue is a major Ukrainian IT software consulting firm with headquarters in Lviv and offices around Ukraine and in the U.S. Igor Kruglyak, President of CoreValue, discusses how the company started and why major companies worldwide utilize its software outsourcing services. https://corevalue.net/For additional information, please contact Mic ...…
 
Learn about the 19th-century history of Ukraine, improve your Ukrainian vocabulary and listening skills in the next history lesson from Ukrainian Lessons Podcast! Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a member of ULP Community on Facebook and get weekly PDF lesson notes and fla ...…
 
Anryze Founder and CEO Anton Gera discusses his AI-powered tracking and analyzing software service for business calls. The Anryze Distributed Network offers natural language processing. It allows companies to transcribe their voice communications into a text with a single click and offers a simple and inexpensive solution for speech recognition ...…
 
Äåïðåñ³ÿ êðèçà äóø³ / 1.Îáìàíóò³ íà䳿. / 2.Âîëîä³ííÿ åìîö³ÿìè. / 3.Äåïðåñ³ÿ âèíèêຠ³ç-çà íåãàòèâíèõ äóìîê. / 4.Äîâ³ðà Ãîñïîäó. / 5.Íå ìîæíà ïðîïóñêàòè ÷åðåç ñåáå âñþ ³íôîðìàö³þ. / 6.Æåðòâà íà Ãîëãîô³. / 7.ßêå íàøå ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó? / 8.Ðåêîìåíäàö³¿ Ñëîâà Áîæîãî. / 9.Êíèãà ïðîðîêà Àâàêóìà.…
 
In this Ukrainian language and history lesson, discover українське козацтво – Ukrainian Cossacks. Learn new words and phrases, improve your listening skills, and discover Ukrainian culture with our Short Ukrainian History Course from Ukrainian Lessons Podcast! Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.co ...…
 
ѳì'ÿ ï³ä ïðèö³ëîì / 1.Äðóæíà ñ³ì'ÿ çàïîðóêà ñòàá³ëüíîñò³. / 2.Âïëèâ íà îòî÷óþ÷èõ õîðîøî¿ ñ³ì'¿ / 3.Íàïàäêè íà ñ³ì'þ. / 4.Îäíîñòàòåâ³ øëþáè. / 5.Ãðîìàäÿíñüêèé øëþá. / 6.Ñîäîì³ÿ. / 7.Áîæ³ ðåêîìåíäàö³¿.By vasili@awr.org.
 
Ïðèò÷à ïðî ñòàâëåííÿ äî áëèæí³õ / 1.Ïðèò÷à ïðî áàãà÷à òà Ëàçàðÿ. / 2.Âèïàäêè íåâ³ðíîãî òëóìà÷åííÿ Á³á볿. / 3.Ñóòü ïîíÿòòÿ "äóøà" â Á³á볿. / 4.гçíèöÿ ì³æ ñëîâàìè "ëþäèíà º äóøåþ" òà "ëþäèíà ìຠäóøó". / 5. Ñâÿòîìó Ïèñàíí³ í³äå íå ñêàçàíî ïðî áåçñìåðòíó, àáî â³÷íî³ñíóþ÷ó äóøó. / 6.×è äîêàçóº ïðèò÷à ïðî áàãà÷à òà Ëàçàðÿ òå, ùî ëþäèíà ìຠáåçñì ...…
 
Частина 2 курсу історії України – Part 2 of the Ukrainian History Course! Discover the Ukrainian history of the 13th – 16th centuries and learn Ukrainian at the same time. Before listening, don’t forget to check the important historical vocabulary below. Enjoy! Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.c ...…
 
Çàêîí âêëàäåííÿ / 1."Ùî ëþäèíà ïîñ³º, òå é ïîæíå". / 2.Áîã äຠëþäèí³ òàëàíòè, ñèëè, ÷àñ. / 3.Á³ëüø³ñòü õâîðîá ïîâ'ÿçàíî ç ïîðóøåííÿì íåðâîâî¿ ñèñòåìè. / 4.Ïðèêëàäè òîãî, ÿê ëþäè îòðèìàëè òå, ùî ïîñ³ÿëè. / 5.ijÿ çàêîíó ïðè÷èíè ³ íàñë³äêó. / 6.Êóäè êðàùå âêëàäàòè ñâî¿ äàðè? / 7.²ñóñ Õðèñòîñ ìóäðî ðîçïîðÿäèâñÿ âñ³ì, ùî ó Íüîãî áóëî. / 8.Çàêëèê íà ...…
 
TechNovator is a Ukrainian-Polish startup that has developed a system for charging smart devices located up to 17 feet away from a base station. CEO and co-founder Leszek Sawicki discusses how the company was founded and what the future holds for its XE wireless charging system. The company web site is located at http://technovator.co/ .For add ...…
 
The very first episode of Ukrainian studf!
 
Öàðñòâî Áîæå / 1.Ðîçïîâ³ä³ Õðèñòà ïðî Öàðñòâî Áîæå. / 2.Öàðñòâî Áîæå - ìàéáóòíÿ ðåàëüí³ñòü. / 3.Öàðñòâî Áîæå ñüîãîäí³, â ìèíóëîìó ³ â ìàéáóòíüîìó. / 4.Çíà÷åííÿ Öàðñòâà Áîæîãî ó ïðèò÷àõ ²ñóñà Õðèñòà.By vasili@awr.org.
 
Ви готові до курсу історії України? Are you ready for a Ukrainian History Course? Have a look at some important historical expressions below before listening to this episode. Subscribe not to miss your free weekly Ukrainian lessons – http://ukrainianlessons.com/season2. To become a member of ULP Community on Facebook and get weekly PDF lesson n ...…
 
Óñï³õ çàâòðà / 1.Âèñòóï íîðâåçüêîãî á³çíåñìåíó. / 2.ßê äîñÿãòè ñâ ö³ë³? / 3.Äîðîãà äî óñï³õó. / 4.Áîðîòüáà çà óñï³õ. / 5.Ì𳿠ïðî ìàéáóòíº. / 6.²ñòîð³ÿ ì³ëüîíåðà Äæîíà Ðîêôåëåðà. / 7.Êíèãà Õüþ Áëåéêà.By vasili@awr.org.
 
The BrainBasket Foundation facilitates the training of Ukraine’s IT specialists and enhances the technology education ecosystem. Program Director Illia Onyschenko discusses how the non-profit organization was established and what programs it offers to the technology community in Ukraine.For additional information, please contact Michael Buryk a ...…
 
Roman Zinchenko, a co-founder of the Ukrainian Greencubator, discusses how and why the NGO was founded. He also reviews their Climate Innovation Voucher program to help companies develop and enhance technologies that reduce greenhouse gas emissions and lessen the use of energy in selected industries.For additional information, please contact Mi ...…
 
The U.S. Ukraine Foundation (USUF) is a U.S. (Wash., D.C.) based nonprofit, nongovernmental organization launched in 1991 to support democracy, a free market and human rights for Ukraine. John Kun, Vice Pres. and COO at the foundation, talks about their various programs including those focused on economic development in Ukraine.For additional i ...…
 
Çàêîí ÷è áåççàêîííÿ? / 1.Æèòòÿ ²ñóñà Õðèñòà. / 2.Ñïàñ³ííÿ - äàð áëàãîäàò³ Áîæî¿. / 3.Ïðèêëàä Ôóêî. / 4.Äåñÿòü çàïîâ³äåé Áîæèõ. / 5.Ïðèíöèïè äåñÿòè çàïîâ³äåé. / 6.Äîäàòêîâ³ çàêîíè Ñòàðîãî Çàïîâ³òó. / 7.Ñóä çà ïðèíöèïàìè Çàêîíó. / 8.ßêà áóâຠñîâ³ñòü? / 9.Âàæëèâ³ñòü Áîæîãî Çàêîíó. / 10.Ó ÷îìó ãëèáèíí³ñòü äåñÿòè çàïîâ³äåé?…
 
Ìóäð³ñòü. / 1.Íåðîçóìí³ â÷èíêè. / 2.Ïîñëàííÿ àïîñòîëà ßêîâà. / 3.Ñòâåðäæåííÿ àïîñòîëà ßêîâà. / 4.Ïðèêëàäè íàøîãî cüîãîäåííÿ. / 5.Ùî òàêå "á³ñ³âñüêà ìóäð³ñòü"? / 6.Õàðàêòåðèñòèêè ñïðàâæíüî¿ ìóäðîñò³. / 7.Äå ³ ÿê ïðèäáàòè ìóäð³ñòü? / 8.Äîâ³ðà Áîãó.By vasili@awr.org.
 
В ефірі треки від IAMDDB, Cosmo Sheldrake, Eliza, Jorja Smith, Foreign Beggars feat. Kate Tempest та ін.
 
Òîä³ ïîáà÷åø / 1.ij¿ ²ñóñà Õðèñòà íå ñïðèéìàëè â÷èòåë³ òîãî ÷àñó. / 2.Âèñë³â Õðèñòà ïðî ñêàëêó òà êîëîäó. / 3.Ìè õî÷åìî çì³íèòè ³íøèõ, à íå õî÷åìî çì³þâàòè ñåáå. / 4.ßê çì³íèòè íàâêîëèøí³é ñâ³ò íà êðàùå? / 5.Ïðàâèëà Õðèñòà äëÿ íàøèõ ä³é ³ â³äíîñèí. / 6."Íå ñóä³òü, ùîá ³ âàñ íå ñóäèëè". / 7.Ò³ëüêè Áîã áà÷èòü ëþäñüêå ñåðöå. / 8.Ùîá çì³íèòè íàâêîë ...…
 
Learn more about writing an email in Ukrainian with the examples of a formal and informal лист (letter or email). Discover the phrases Ukrainians use to start and finish a letter or an email and the kinds of smileys we use! The post ULP 2-70 | Електронний лист | Writing an email in Ukrainian – Review 66-69 appeared first on Ukrainian Lessons.…
 
В ефірі треки від Icarus, Coops, Frank Turner, Mahalia ft. Little Simz, Benga та ін.
 
ʳáåðçàëåæí³ñòü / 1.Êîìïüþòåðí³ ³ãðè. / 2.Ïàãóáí³ñòü â³ðòóàëüíèõ ³ãîð. / 3.Çàëåæí³ñòü â³ä êîìïüþòåðíèõ ³ãîð. / 4.Êîìïüþòåðí³ ³ãðè ñïðèÿþòü ïðèì³òèâíîñò³ ìèñëåííÿ. / 5. Òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ ó â³ðòóàëüíîìó ñâ³ò³ ïðèçâîäèòü äî â³ä÷óäæåííÿ íàâ³òü ç áëèçüêèìè ëþäüìè. / 6.Ìîíñòðè ñó÷àñíîñò³. / 7.Êîìðüþòåðí³ ³ãðè ïîãëèíàþòü íàø ÷àñ. / 8.˳êóâàííÿ â³ä ê ...…
 
Gotyu is a global, live tracking device for use by children, seniors and pets. Nataliya Stelmakh, CEO and founder of Gotyu, talks about the wearable technology product and her efforts to market and sell it globally. She also recounts her experience trying to get on the ABC TV show "Shark Tank". http://www.gotyu.tech/For additional information, ...…
 
Hushme is a wearable technology device that improves the privacy of smartphone voice conversations. In this interview with Roman Sakun, CEO and one of the founders of Hushme, he talks about how the product was developed and when it will be available for purchase. http://www.gethushme.com/ . For additional information, please contact Michael Bur ...…
 
Senstone is wearable technology that serves as a digital recorder. The product is produced by Senstone Inc. Nazar Fedorchuk is the founder and CEO of the company. His product will be available for purchase in the Spring of 2018. In this podcast interview, Mr. Fedorchuk talks about how he came up with the idea for the product and his plans to ma ...…
 
Ùàñëèâå æèòòÿ / 1.Ðîçìîâà ïðî ùàñòÿ. / 2.Ùî òàêå æèòòÿ? / 3.Ùî ìè ö³íóºìî ó íàøîìó æèòò³? / 4.Íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü æèòòÿ. / 5.Æèòòºâ³ ïðèêëàäè. / 6.Âòðó÷àííÿ ãð³õà ó ëþäñüêå ùàñòÿ. / 7.Äæåðåëî â³÷íîãî ùàñòÿ.By vasili@awr.org.
 
In this lesson, discover the Vocative case in Ukrainian by listening to the popular Ukrainian children's poem "Білі мухи". Learn new vocabulary and maybe even try to memorize the poem with Віталій (9 years old) and your teacher Анна. The post ULP 2-69 | “Білі мухи” | Ukrainian Children’s Poem + Vocative case in Ukrainian appeared first on Ukrai ...…
 
В ефірі треки від Avelino feat. DAVE, Jade Bird, The Moonlandingz feat. Philip Oakey, Nightmares On Wax feat. Jordan Rakei, Murder He Wrote feat. Tasty Lope та ін.
 
Ïîòðåáà ó ñï³ëêóâàíí³ / 1.Ñï³ëêóâàííÿ ó íàøèõ ñ³ì'ÿõ. / 2.Ùî òàêå ïîáà÷åííÿ? / 3.Ùî òðåáà äëÿ ùàñòÿ ó ùëþá³? / 4.Ïîòðåáè ÷îëîâ³êà òà äðóæèíè. / / 5.Ïîðàäà äëÿ ùàñëèâîãî øëþáó.By vasili@awr.org.
 
Google login Twitter login Classic login